Secțiunea - Rugi (du'a) și pomeniri (dzikr)

Răspuns: Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Pilda celui care îl pomenește pe Domnul său și a aceluia care nu îl pomenește pe Domnul său este asemenea pildei celui care este viu și a celui care este mort.” Consemnat de Bukhari
- Acest lucru se datorează faptului că valoarea vieții unei persoane este direct proproțională cu măsura în care el îl pomenește pe Domnul său Cel Atotputernic.

Răspuns: - 1 - Aduce Mulțumirea Celui Preamilostiv
2 - Îndepărtează Diavolul
3 - Îl protejează pe musulman de ceea ce este rău
4 - Prin intermediul ei este obținută o bună răsplată și recompensă

Răspuns: Cel mai bun dhikr este „La ilaha illa Allah” (Nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Allah). Consemnat de Tirmidhi și Ibn Majah

Răspuns: „Alhamdulillahil-ladhi ahyana ba’da ma
amatana ua-ilayhin-nuşur.” (Laudă lui Allah, Care ne-a dăruit viaţa
după ce ne-a luat-o şi la El este Învierea!)
Bukhari și Muslim

„Alhamdulillahil-ladhi kasany hadha-th thaub ua razaqany 'iiah min ghair haulin minni ua la quuah” (Laudă lui Allah care m-a îmbrăcat cu acest veșmânt, fără vreo forță sau putere din partea mea) Consemnat de Abu Daud, Tirmidhi și alții

Răspuns: „Bismillah” (În numele lui Allah) Consemnat de Tirmidhi

Răspuns: „Allahumma lakal-hamdu anta kasautanih, as-aluka min khayrihi ua khayri ma suni’a lah, ua-’audhu bika min şarrihi uaşarri ma
suni’a lah.” (O Allah, a Ta este toată Lauda, Tu m-ai îmbrăcat cu acest [veşmânt]. Îţi cer din binele lui şi din binele din care a fost făcut
acesta şi caut adăpost la Tine de răul lui şi de răul din care a fost făcut acesta.)
Consemnat de Abu Daud și Tirmidhi

Răspuns: Atunci când vezi pe cineva îmbrăcat cu un veșmânt nou, trebuie să te rogi pentru el, spunându-i: „Tubli ua yukhliful-lahu Ta’ala.” [Să-l porţi până când se învechește şi
Allah să ţi-l schimbe (cu altul nou)]. Consemnat de Abu Daud

Răspuns: „Allahumma inni ‘Audhu bika minal-khubthi ual-khaba-ith.” (O, Allah, caut adăpost la Tine de necurat şi de necurate [de diavoli]! Bukhari și Muslim

Răspuns: - „Ghufranak” (O Allah, Iartă-mă! ) Consemnat de Abu Daud și Tirmidhi

Răspuns: „Bismillah” (În numele lui Allah). Consemnat de Abu Daud și alții

Răspuns: - „Aş hadu an la ilaha illallahu uahdahu la şarika lah, ua-aş hadu anna Muhammadan ‘abduhu ua rasuluh.” (Mărturisesc că nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Allah, Unicul, Care nu are pe nimeni egal, şi mărturisesc că Muhammad este robul şi Trimisul Lui.) Consemnat de Muslim

Răspuns: „Bismillah, tauakkaltu ‘alallah, ua la haula ua la quuuata illa billah.” (În numele lui Allah! Mă încred în Allah şi [mărturisesc că] nu există forţă sau putere decât cu Allah!) Consemnat de Abu Daud și Tirmidhi

Răspuns: - „Bismillahi ualagina, ua bismillahi kharagina, ua’ala rabbina tauakkalna.” (În numele lui Allah am intrat şi în numele lui Allah am ieşit şi în Domnul nostru ne încredem!) Consemnat de Abu Daud

Răspuns: - „Allahumma iftah li abuaba rahmatik” (O, Allah, deschide-mi porțile Îndurării Tale).

Răspuns: - „Allahumma inni as-aluka min fadlik” (O, Allah, Îţi cer din binecuvântările [și favorurile] Tale.)

Răspuns: - Repet ceea ce spune muezinul, mai puţin atunci când el spune: „Hayya ‘alas-salah (sau) hayya ‘alal-falah.” („Veniţi la rugăciune, veniţi la izbândă!”), eu spun în schimb: ِ„La haula ua la quuuata illa billah.” (Nu există tărie și putere decât prin Allah!) Bukhari și Muslim

Răspuns: - Se transmit salutări asupra Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa). Consemnat de Muslim Și se spune: „Allahumma rabba hadhihidda’uatit-tammah, uassalatil-qa-imah ati Muhammadan aluasilata ual-fadilah, uab’ath-hu maqaman mahmudan alladhi ua’adtah, innaka la tukhliful-mi’ad.” (O, Allah, Stăpân al acestei chemări perfecte şi Stăpân al acestei rugăciuni ce va fi înfăptuită, acordă-i lui Muhammad „al-uasila” şi „al-fadila” [adică un rang mai presus de întreaga creaţie] şi dă-i statutul binecuvântat pe care l-ai promis. Cu adevărat, Tu Îți ţii întotdeauna promisiunile.) Consemnat de Bukhari
Iar între adhan (chemarea la rugăciune) și iqamah (chemarea pentru începerea rugăciunii) se fac rugi, pentru că aceasta este o perioadă de timp în care rugile sunt acceptate.

Răspuns: - 1 - Recitarea versetului Ayat al-Kursy [Coran, 2:255] în limba arabă „Allah! Nu există altă divinitate în afară de El, Al-Hayy [Cel Viu], Al-Qayyum [Veșnicul]! Nici aţipirea, nici somnul nu-L cuprind! Ale Lui sunt cele din Ceruri şi de pe Pământ! Cine este acela care ar putea mijloci la El fără de îngăduinţa Lui? El le ştie pe cele de dinaintea lor şi pe cele după ei. Şi ei nu pricep nimic din ştiinţa Sa în afară de ceea ce El voieşte. Scaunul (În arabă al-Kursi. A nu se confunda cu al-Arș (Tronul), ce este infinit mai măreț decât al-Kursi) Lui se întinde peste Ceruri şi peste Pământ şi păzirea lor nu-I este grea. El este Al-Aliy [Preaînaltul], Al-Azim [Mărețul]!” [Coran, 2:255] 2 - Apoi recită: În numele lui Allah, Cel Milostiv Îndurător 1. Spune: „El este Allah, Cel Unic! 2. Allah-us-Samad! 3. El nu zămislește și nu este născut 4. Și El nu are pe nimeni egal!” [Coran, 112] De 3 ori în limba arabă În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel Îndurător 1. Spune: „Eu caut adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor 2. Împotriva răului [venind] de la ceea ce El a creat 3. Și împotriva răului întunericului care se așterne 4. Și împotriva răului vrăjitoarelor care suflă în noduri 5. Și împotriva răului pizmuitorului, când pizmuiește.” [Coran, 113] De 3 ori în limba arabă În numele lui Allah Cel Milostiv, Cel Îndurător 1. Spune: „Eu caut adăpost la Domnul oamenilor, 2. Stăpânul oamenilor, 3. Dumnezeul oamenilor 4. Împotriva răului ademenitorului fugar 5. Care șoptește în piepturile oamenilor, 6. Dintre djinni și oameni.” [Coran, 114] De 3 ori 3 - „Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani ua-ana ‘abduk, ua-ana ‘ala ‘ahdika uaua’dika mas-tata’tu, ‘audhu bika min şarri ma sana’tu, abu’u laka bini’matika ‘alay, ua-abu’u bidhanbi, faghfir li fa-innahu la
yaghfiru dh-dhunuba illa ant.” (O, Allah, Tu eşti Domnul meu, nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Tine, Tu m-ai creat şi eu sunt robul Tău şi mă supun legământului şi poruncilor Tale pe cât pot (sperând la răsplata Ta). Caut adăpost la Tine de răul pe care l-am
comis, Îți sunt recunoscător pentru toate binecuvântările cu care m-ai dăruit, şi îmi recunosc păcatul, aşadar, iartă-mă, căci, cu adevărat, nimeni nu poate ierta păcatele în afară de Tine!) Consemnat de Bukhari

„Bismika Alahumma amutu ua-ahya.” (În numele Tău, O, Allah, mor şi
trăiesc [adorm şi mă trezesc]!)
Bukhari și Muslim

Răspuns: „Bismillah” (În numele lui Allah)
Îar dacă ai uitat să spui de la început, se spune:
„Bismillah fi auualihi ua akhirihi” (În numele lui Allah, la început și la sfârșit) Consemnat de Abu Daud și Tirmidhi

Răspuns: - „Alhamdu lillahil-ladhi at’amani hadha ua razaqani-hi min ghayri haulin minni uala quuah.” (Laudă lui Allah, Cel care m-a hrănit
şi m-a îndestulat cu această hrană, fără ca eu să am vreo forţă sau vreo putere [întru aceasta].)
Consemnat de Abu Daud, Ibn Majah și alții

Răspuns: - „Allahumma barik lahum fima razaqtahum, uaghfir lahum uarhamhum.” (O, Allah, binecuvântează pentru ei ceea ce Tu le-ai dăruit, Iartă-i şi fii Milostiv cu ei.) Consemnat de Muslim

Răspuns: - „Alhamdulillah” (Laudă lui Allah).
Iar fratele sau însoţitorul său [care îl aude] să îi spună: „Iarhamuka Allah.” (Allah să aibă milă de tine [şi să te ierte]!)
Și dacă acesta i-a spus „Allah să aibă milă de tine [şi să te ierte]!”, el să-i răspundă: „Iahdikumu-llahu ua iuslih balakum” (Allah să te călăuzească şi să îndrepte situația ta [îndrumându-te pe calea cea dreaptă]!) Consemnat de Bukhari

Răspuns: „Subhanakal-lahumma ua bihamdik, aşhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka uaatubu ilayk.” (Cât de Măreţ şi Perfect eşti Tu, O, Allah, şi toată Lauda fie a Ta! Mărturisesc că nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Tine. Caut iertarea Ta şi mă întorc la Tine cu căinţă.) Consemnat de Abu Daud, Tirmidhi și alții

Răspuns: - „Bismillah, ua-lhamdulillah, subhanalladhi sakh-khara lana hadha uama kunna lahu muqrinin, uainna ila rabbina lamunqalibun,
alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdu lillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanakal-lahumma inni dhalamtu nafsi faghfir li fainnahu la yaghfirudhdhunuba illa ant.” (În numele lui Allah şi Laudă lui Allah! Cât de Măreţ şi Perfect este El, Cel care a pus la dispoziţia noastră [acest mijloc de transport], în vreme ce prin noi înşine n-am fi fost capabili de acest lucru, şi, cu adevărat, la Domnul nostru este întoarcerea noastră finală! Laudă lui Allah! Laudă lui Allah! Laudă lui Allah! Allah este Cel mai
Măreţ! Allah este Cel mai Măreţ! Allah este Cel mai Măreţ! Cât de Măreţ şi Perfect eşti Tu, o, Allah, cu adevărat, eu mi-am nedreptăţit sufletul. [Te rog,] iartă-mă, căci, cu adevărat, nimeni nu poate ierta păcatele în afară de Tine.”)
Consemnat de Abu Daud și Tirmidhi

„Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanal-ladhi sakh-khara lana
hadha uama kunna lahu muqrinin, ua-inna ila rabbina lamunqalibun, allahumma inna nas’aluka fi safarina hadha albirra uattaqua,
uaminal-’amali ma tarda, allahumma hauuin ‘alayna safarana hadha, uatui ‘anna bu’dah, allahumma antas-sahibu fis-safar, ualkhalifatu fil-ahl, allahumma inni ‘audhu bika min ua’tha-is-safar, uaka’abatil mandhar, uasu-il-munqalabi fil-mali ual-ahl.„ (Allah este Cel mai Măreţ! Allah este Cel mai Măreţ! Allah este Cel mai Măreţ! Cât de Măreţ şi Perfect este El, Cel care a pus la dispoziţia noastră [acest mijloc de transport] în vreme ce prin noi înşine n-am fi fost capabili de acest lucru şi, cu adevărat,
la Domnul nostru este întoarcerea noastră finală! O, Allah, Îţi cerem în această călătorie a noastră supunerea şi evlavia [faţă de Tine] şi dintre fapte ceea ce Te mulţumeşte pe Tine. O, Allah, uşurează pentru noi această călătorie şi ajută-ne să parcurgem distanţa ei cu repeziciune. O, Allah, Tu eşti Cel ce ne însoţeşte în călătorie şi Cel în grija Căruia se află familia [lăsată acasă]. O, Allah, cu adevărat eu caut adăpost la Tine
de dificultăţile călătoriei, de priveliştile rele [care ne-ar întrista] şi de un rău abătut asupra averii şi a familiei [mele])

Iar dacă s-a întors din călătorie a spus același lucru și a adăugat la sfârșit:
„Ayibuna, ta‘ibuna, ‘abiduna, lirabbina hamidun.” (Noi ne întoarcem şi ne căim, şi pe Domnul nostru Îl adorăm şi Îl lăudăm.) Consemnat de Muslim

Răspuns: „Astaudi’ukumul-lah, alladhi la tadi’u uada’i’uh.” (Vă pun în grija lui Allah, căci nimic din ceea ce este pus în grija Sa nu este pierdut.) Consemnat de Ahmad și Ibn Majah

Răspuns: - „Astaudi’ul-laha dinak, ua-amanatak, uakhauatima ‘amalik.” (Pun religia ta, [onestitatea şi] siguranţa ta, precum şi cele din urmă fapte
ale tale în grija lui Allah!)
Consemnat de Ahmad și Tirmidhi

Răspuns: „La ilaha ill allah, uahdahu la şarika lah, lahul-mulku ualahul-hamd, yuhyi ua yumitu uahuua hayyun la yamut, biyadihil- khayru
uahuua ‘ala kulli şayin qadir.” (Nu există altă divinitate demnă de a
fi adorată în afară de Allah, Unicul, care nu are pe nimeni asociat. A Lui este Împărăţia şi Lauda! El dăruieşte viaţa şi moartea, şi El este Cel Veşnic, fără de moarte. În Mâna Sa se află tot binele şi El este cu putere peste toate [Atotputernic].)
Consemnat de Tirmidhi și Ibn Majah

Răspuns: - „‘Audhu billahi minaş- şaytanir- ragiim” (Caut adăpost la Allah de Satana cel alungat!) Bukhari și Muslim

Răspuns: - „Giazakal-lahu khayran.” (Allah să te răsplătească cu tot ce e mai bun!) Consemnat de Tirmidhi

Răspuns: - „Alhamdulillahil-ladhi bi ni’matihi tatimmus-salihat.” (Laudă lui Allah prin ale Cărui binecuvântări toate cele bune se împlinesc!) Consemnat de Al-Hakim și alții

Răspuns: - „Alhamdu lillahi ‘ala kulli hal.” (Lăudat fie Allah în orice împrejurare [fie bună sau rea]!) Sahih Al-Jami'a

Răspuns: - Musulmanul trebuie să spună: „Assalamu aleykum ua rahmatullahi ua barakatuhu” (Pacea, Îndurarea și Binecuvântarea lui Allah fie asupra voastră)
Iar fratele său trebuie să îi răspundă: „Ua aleykum assalam ua rahmatullahi ua barakatuhu” (Și asupra voastră să fie Pacea, Îndurarea și Binecuvântarea lui Allah) Consemnat de Tirmidhi, Abu Daud și alții

Răspuns: - „Allahumma sayyiban nafi’an” (O, Allah, [fă-l] un nor de ploaie
binefăcătoare)
Consemnat de Bukhari

Răspuns: - „Mutirna bifadlil-lahi uarahmatih.” (Ploaia a fost revărsată asupra noastră prin Harul [binecuvântarea] şi Îndurarea lui Allah!) Bukhari și Muslim

Răspuns: „Allahumma inni as-aluka khayraha ua-’audhu bika min şarriha.” (O, Allah, îţi cer ce este bun în el [în acest vânt] şi caut adăpost la Tine de răul din el.) Consemnat de Abu Daud și Ibn Majah

Răspuns: - „Subhanal-ladhi yusabbihur- ra’adu bihamdih, ualmala-ikatu min khifatih.” (Cât de Măreţ şi Perfect este El, Cel pe care tunetul Îl slăveşte aducându-I laude, precum şi Îngerii, de teama Lui.) Consemnat de Muta'a Malik

Răspuns: - „Alhamdulillahil-ladhi ‘afani mimmabtalaka bih, ua faddalani ‘ala kathirin mimman khalaqa tafdila.” (Laudă lui Allah, Cel care m-a ferit
de cele cu care tu ai fost încercat şi m-a favorizat cu o bună binecuvântare peste mulţi dintre cei pe care El i-a creat.)
Consemnat de Tirmidhi

Răspuns: - A fost relatat într-un hadis: „Dacă unul dintre voi a văzut la fratele său sau la sine însuşi sau printre cele care îi aparţin ceva care îi este plăcut lui, să se roage pentru binecuvântarea acestui lucru,
căci deochiul există cu adevărat.” Consemnat de Ahmad, Ibn Majah și alții

Răspuns: - „Allahumma salli ‘ala Mohammed, ua-’ala ali Mohammed, kama sallayta ‘ala Ibrahim ua-’ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Magid,
allahumma barik ‘ala Mohammed, ua-’ala ali Mohammed, kama barakta ‘ala Ibrahim ua- ’ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Magid.” (O, Allah, trimite salutări asupra lui Mohammed şi asupra urmaşilor lui Mohammed, aşa cum ai trimis salutările Tale asupra lui Avraam şi asupra urmaşilor
lui Avraam. Cu adevărat, Tu eşti plin de Slavă şi Măreţie. O, Allah, trimite
binecuvântarea Ta asupra lui Mohammed şi asupra urmaşilor lui Mohammed, aşa cum ai trimis binecuvântări asupra lui Avraam şi
asupra urmaşilor lui Avraam. Cu adevărat, Tu eşti plin de Slavă şi Măreţie!)
Bukhari și Muslim