Atitudini și caracter

Răspuns: Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Dreptcredincioșii cu cea mai deplină credință sunt cei care au cel mai bun caracter.” Consemnat de Tirmidhi și Ahmad

Răspuns: 1 - Pentru că el este unul dintre motivele prin care se obține dragostea lui Allah Preaînaltul
2 - Și, de asemenea, un motiv pentru a obține dragostea oamenilor
3 - Este una dintre cele mai cu greutate fapte pe talerul faptelor bune
4 - Un caracter ales sporește recompensa și răsplata obținute
5 - Este un indiciu al deplinătății credinței

Răspuns: - În Nobilul Coran, Allah Preaînaltul a spus: Cu adevărat acest Coran călăuzește către ceea ce este mai drept [Coran, 17:9] În Tradițiile profetice, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Cu adevărat, eu am fost trimis pentru a împlini un caracter desăvârșit.” Consemnat de Ahmad

Răspuns: „Al-Ihsan” reprezintă conștientizarea prezenței permanente a lui Allah prin Știința Sa și oferirea a tot ceea ce reprezintă bunătate, binefacere și bunăvoință pentru creațiile Sale.
Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Cu adevărat, Allah a prescris al-ihsan față de tot ce există.” Consemnat de Muslim
Dintre manifestările ihsan-ului amintim:
Bunăvoința și deplinătatea adorării lui Allah Preaînaltul prin devoțiunea arătată în adorarea Sa
Bunăvoința și deplinătatea în relaționarea cu părinții, atât în vorbe, cât și în fapte
Bunăvoința și deplinătatea în relaționarea cu rudele de sânge și cu cei apropiați
Bunăvoința și deplinătatea în relaționarea cu vecinii
Bunăvoința și deplinătatea faptelor cărora li se dă curs față de orfani și nevoiași
Bunăvoința și deplinătatea faptelor cărora li se dă curs față de cel care s-a purtat rău cu tine
Bunăvoința și deplinătatea în vorbire
Bunăvoința și deplinătatea caracterului atunci când te afli într-o dispută
Bunăvoința și deplinătatea comportamentului față de animale

Răspuns: Opusul „ihsan”-ului este „al-'isa'a” (încălcarea normelor, abuzul, nelegiuirea)
* Printre acestea se numără și: A nu avea o intenție sinceră, de dragul lui Allah Preaînaltul, în actele de adorare efectuate
* Precum și neascultarea și comportamentul urât față de părinți
* Ruperea legăturilor cu rudele de sânge
* Un comportament rău față de vecini
* Neadoptarea unui comportament binevoitor față de cei săraci și nevoiași, precum și alte vorbe și comportamente necorespunzătoare

Răspuns:
1 - Onestitatea și loialitatea în conservarea dreptului lui Allah Preaînaltul (prin respectarea poruncilor Sale)
Modalitatea în care aceasta ia forma onestității și loialității în împlinirea actelor de adorare, ca Rugăciunea, Dania, Postul, Pelerinajul, precum și în alte fapte pe care Allah ni le-a poruncit.
2 - Onestitatea și loialitatea în conservarea drepturilor creațiilor lui Allah
Precum protejarea onoarei oamenilor
a averii lor
și a vieții lor
precum și a secretelor lor și tot ceea ce oamenii pun în grija ta.
Atunci când a menționat atributele celor care vor fi izbânditori, Allah Preaînalui a spus: [...] cei care sunt cu grijă față de cele care le-au fost încredințate și
față de făgăduința lor [Coran, 23:8]

Răspuns: Opusul pentru „amanah” (onestitate și loialitate) este „khianah” (trădarea), care presupune încălcarea drepturilor pe care Allah le are asupra ta, precum și încălcarea drepturilor oamenilor.
Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Semnele unui ipocrit sunt trei...” și printre ele a menționat și - „dacă îi este dat ceva în grijă, el trădează încrederea primită” Bukhari și Muslim

Răspuns: Aceasta este calitatea de a spune ceea ce corespunde cu realitatea sau situația concretă în care omul se află.
Dintre modalitățile de manifestare ale acesteia amintim:

Sinceritatea în vorbirea cu oamenii
Sinceritatea în promisiunile făcute
Sinceritatea în vorbe și în fapte
Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Cu adevărat, sinceritatea conduce către evlavie, iar evlavia conduce către Paradis; iar omul care persistă în a spune adevărul (dobândește această calitate aleasă de caracter și) devine întru totul sincer.” Bukhari și Muslim

Răspuns: Opusul sincerității este „al-kizb” (minciuna), care reprezintă ceea ce nu este asemenea realității, precum mințirea oamenilor, nepunctualitatea și nerespectarea programărilor asupra cărora s-a convenit și mărturia mincinoasă.
Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Cu adevărat, minciuna conduce către nelegiuire și nelegiuirea conduce către focul Iadului; iar omul care persistă în minciună va fi scris la Allah ca fiind (cu desăvârșire) un mincinos.” Bukhari și Muslim Și, de asemenea, a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa): „Semnele ipocritului sunt trei....” și printre acestea a menționat și „dacă vorbește minte, iar dacă promite nu își ține promisiunea.” Bukhari și Muslim

Răspuns: - Răbdarea arătată în supunerea față de Allah Preaînaltul
Răbdarea manifestată în opunerea față de săvârșirea de păcate
Răbdarea cu care este întâmpinat un destin dureros și Slăvirea lui Allah in toate circumstanțele.
Allah Preaînaltul a spus:
Și Allah îi iubește pe cei răbdători [Coran, 3:146] Și, tot astfel, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Minunată este situația dreptcredinciosului! Tot ceea ce i se întâmplă este un lucru bun pentru el! Și această situație nu îi este specifică decât celui dreptcredincios; cel care, dacă a avut parte de o bucurie, I-a mulțumit lui Allah și acesta a fost un lucru bun pentru el, iar dacă a fost atins de o suferință, a fost răbdător și acesta a fost un lucru bun pentru el.” Consemnat de Muslim

Răspuns: Acesta reprezintă lipsa de răbdare manifestată în supunerea față de Allah, sau în a se opune săvârșirii păcatelor, sau indignarea sau respingerea exprimate în vorbe sau fapte față de ceea ce îi este predestinat.
Printre formele în care aceasta se manifestă, amintim:
* dorirea morții
* lovirea feței (atunci când i se întâmplă o nenorocire)
* sfâșierea hainelor
* smulgerea părului din cap
* rugi distrugătoare îndreptate asupra propriei persoane
Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Răsplata este pe măsura încercării și suferinței, iar dacă Allah a iubit un popor, l-a încercat prin suferință; astfel încât cel care a acceptat-o a primit Mulțumirea (lui Allah), iar cel care a arătat indignare și nemulţumire va avea parte de respingere (de la Allah).” [Consemnat de Tirmidhi și Ibn Majah]

Răspuns: Aceasta reprezintă cooperarea oamenilor și unirea lor în ceea ce este drept și bun.
Dintre formele de manifestare ale „at-ta'aun” menționăm:
* Cooperarea în scopul restituirii drepturilor
* Cooperarea în sensul respingerii și opririi celui care nedreptățește
* Cooperarea în acoperirea nevoilor oamenilor și celor nevoiași
* Cooperarea în tot ceea ce este bun și drept
* Oprirea de la a coopera în păcat, agresiune și vătămare
Allah Preaînaltul a spus:
Și ajutați-vă în împlinirea faptelor bune și în evlavie, dar să nu vă ajutați la păcat și la nedreptate! Și fiți cu frică de Allah, căci Allah este aspru la
pedeapsă. [Coran, 5:2] Și a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa): „Un dreptcredincios este pentru un alt dreptcredincios asemenea cărămizilor unei zidiri care se susțin una pe cealaltă.” Bukhari și Muslim Și, de asemenea, a spus Profetul Mohammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa): „Un musulman este fratele altui musulman - el nu trebuie să îl asuprească și nici să îl trădeze. Celui care împlinește nevoile fratelui său, Allah îi va împlini nevoile sale. Cel care îndepărtează greutatea și necazul unui musulman, Allah va îndepărta de la el unul dintre necazurile Zilei de Apoi. Iar celui care (l-a protejat și) a acoperit greșelile unui musulman, Allah îi va acoperi greșelile sale în Ziua Învierii.” Bukhari și Muslim

Răspuns: 1 - Modestia și sfiala arătate față de Allah: manifestate în oprirea de la a arăta nesupunere față de El, Preaslăvitul.
2 - Modestia și sfiala arătate față de oameni: dintre manifestările căreia amintim delăsarea de limbajul care exprimă obscenitate și desfrânare și dezgolirea trupului.
Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Credința are peste șaptezeci sau peste șaizeci de ramuri, dintre care cea mai înaltă este mărturisirea că nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Allah și cea mai joasă este îndepărtarea a ceea ce este vătămător de pe un drum public; iar modestia (și sfiala) este o ramură a credinței.” (Consemnat de Muslim)

Răspuns: - Îndurarea și mila arătate față de cei vârstnici și respectarea lor
Îndurarea și mila arătate față de cei mici și față de copii
- Îndurarea și mila arătate față de cel sărac, sărman și nevoiaș
- Îndurarea și mila arătate față de animale prin hrănirea lor și oprirea de la a le provoca suferință
Și la aceasta se referă și vorbele Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) care a spus: „Îi poți vedea pe dreptcredincioși în mila și îndurarea, dragostea și afecțiunea dintre ei, asemenea unui singur trup care, atunci când una dintre părțile sale suferă, întregul trup suferă alături de ea, prin neputința de a dormi și febră.” Bukhari și Muslim Și a spus, de asemenea, Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa): „Celor milostivi, Cel mai Milostiv le va arăta îndurare. Fiți milostivi și îndurători cu cei de pe Pământ, și vă va arăta milă și îndurare Cel de deasupra Cerurilor!” (Consemnat de Abu Daud și Tirmidhi)

Răspuns: - Dragostea față de Allah Preaînaltul
A spus Allah Preaînaltul:
Dar cei care cred sunt mai stăruitori în iubirea pentru Allah. [Coran, 2:165]
- Dragostea față de Mesager (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa)
Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Jur pe Cel în Mâna căruia se află sufletul meu, niciunul dintre voi nu crede cu adevărat până ce nu mă iubește mai mult decât pe fiul și părintele său.” Consemnat de Bukhari
- Dragostea arătată față de dreptcredincioși și a iubi pentru aceștia ceea ce iubești și pentru tine însuți.
Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Niciunul dintre voi nu crede cu adevărat până ce nu iubește pentru fratele său ceea ce iubește pentru sine însuși.” Consemnat de Bukhari

Răspuns: - Aceasta presupune întâmpinarea oamenilor cu o față relaxată și binevoitoare, cu bucurie, zâmbet, blândețe și exprimarea plăcerii întâlnirii lor.
Ea este opusul întâmpinării oamenilor cu o față încruntată, ceea ce face ca aceștia să se îndepărteze de tine.
Referitor la virtuțile acesteia au fost consemnate numeroase hadisuri. Abu Dharr (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Nu considerați nicio faptă bună (oricât de mică ar fi) ca fiind neînsemnată, chiar dacă aceasta ar presupune doar să îl întâmpini pe fratele tău cu o față binevoitoare.” Consemnat de Muslim Și, de asemenea, Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „A zâmbi în fața fratelui tău este un act de caritate.” Consemnat de Tirmidhi

Răspuns: - Aceasta presupune să îți dorești ca binecuvântările cu care sunt dăruiți ceilalți să dispară sau să urăști să vezi binecuvântările pogorâte asupra celorlalți.
Allah Preaînaltul a spus:
„Și împotriva răului pizmuitorului,
când pizmuiește” [Coran, 113:5]
Anas ibn Malik (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Nu purtați ură între voi, nu vă pizmuiti unul pe celălat și nici nu vă purtați cu îndărătnicie, ci fiți, o, robi ai lui Allah, frați unii cu alții.” Consemnat de Bukhari și Muslim

Răspuns: - Aceasta presupune să îți bați joc de fratele tău musulman și să îl înjosești, lucru care nu este permis.
Allah Preaînaltul a spus, oprind de la aceasta: O, voi cei care credeți! Să nu râdă un popor de alt popor, care s-ar
putea să fie mai bun decât el, nici femeile [să nu râdă] de alte femei,
care s-ar putea să fie mai bune decât ele! Nu vă ocărâți și nu vă
batjocoriți cu porecle unii pe alții. Ce rău este numele urât și rușinos,
după credință! Iar cei care nu se căiesc, aceia sunt nelegiuiți. [Coran, 49:11]

Răspuns: - Aceasta presupune să nu te crezi superior celorlalți, să nu îi înjosești pe oameni și să nu respingi ceea ce este adevărat și drept.
Allah Preaînaltul a spus:
„Robii Celui Milostiv sunt cei care merg pe Pământ cu smerenie” [Coran, 25:63] Adică: umili (fără îngâmfare) Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus, de asemenea: „Niciunul dintre voi nu va arăta smerenie de dragul lui Allah, fără ca Allah să îl înalțe pe el (prin aceasta).” Consemnat de Muslim Și tot astfel a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa): „O, oameni! Cu adevărat, Allah Preaînalt mi-a revelat că voi trebuie să fiți smeriți, astfel încât niciunul dintre voi să nu îl înșele pe celălalt și nici să nu se semețească vreunul dintre voi față de celălalt.” Consemnat de Muslim

Răspuns: - 1 - Aroganța arătată față de ceea ce este adevărat și drept, în forma respingerii adevărului și a neacceptării acestuia.
2 - Aroganța arătată față de oameni, în sensul înjosirii și disprețuirii acestora.
Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: Nu va intra în Paradis cel în a cărui inimă se află chiar și greutatea unui atom de îngâmfare. Un om a spus: „Cu adevărat, omul iubește ca veșmintele și încălțările sale să fie frumoase.” A răspuns (Profetul - Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa): Cu adevărat Allah este Cel Preafrumos și iubește ceea ce este frumos. Îngâmfarea presupune respingerea adevărului (din cauza preaplinului de sine) și înjosirea oamenilor. Consemnat de Muslim
- disprețuirea adevărului: adică respingerea lui
- disprețuirea oamenilor: adică înjosirea lor
- purtarea unor veșminte și încălțări frumoase nu presupune îngâmfarea și aroganța

Răspuns: - Înșelăciunea în procesul de vânzare - cumpărare, prin ascunderea deficitelor sau defectelor pe care le deține anumite mărfuri.
- Înșelăciunea în procesul de învățare a științei, studenții trișând la examene, spre exemplu.
- Înșelăciunea în vorbire, prin oferirea unor mărturii false sau prin minciună.
- A nu îndeplini promisiunile făcute și a nu onora înțelegerile făcute cu ceilalți
Referitor la interzicerea înșelăciunii, s-a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a trecut pe lângă o grămadă de grâne (expuse pentru vânzare) și și-a trecut mâna prin ea, iar degetele sale s-au umezit. Atunci a spus: „Ce e aceasta?!” Omul a răspuns: „A plouat peste ele, o, Mesager al lui Allah!” (Atunci, Profetul - Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „De ce nu ai pus grânele umede deasupra, pentru ca oamenii să le poată vedea? Cel care înșală nu este dintre ai mei (și nu are nicio legătură cu mine)!” Consemnat de Muslim
În arabă „as-subrah”: o grămadă de grâne (alimente)

Răspuns: Aceasta presupune a vorbi despre fratele tău musulman ceva ce îi este neplăcut, în absența lui.
Allah Preaînaltul a spus:
[...] și nu vă ponegriți unii pe alții! Oare voiește vreunul dintre voi
să mănânce carnea fratelui său mort? [Nu!] Voi ați urât aceasta! Și
fiți cu frică de Allah, fiindcă Allah este Tauuab [Iertător] și Rahim
[Îndurător].” [Coran, 49:12]

Răspuns: Aceasta presupune a duce vorba de la un om la altul pentru a strica relațiile dintre ei.
Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Nu va intra în Paradis cel care îi defăimează și îi calomniază pe oameni.” Consemnat de Muslim

Răspuns: - Ea reprezintă întârzierea și încetineala excesivă în împlinirea a ceea ce i se impune omului să înfăptuiască.
Dintre acestea putem aminti și indolența și lenea în împlinirea acțiunilor care sunt obligatorii.
Allah Preaînaltul a spus:
„Cu adevărat, ipocriții [se gândesc să] Îl înșele pe Allah, dar El întoarce
înșelătoria lor [împotriva lor înșiși]. Iar când se ridică pentru Rugăciune
[As-Salat], se ridică cu lene, ca să fie văzuți de oameni și nu pomenesc
numele lui Allah decât foarte puțin.” [Coran, 4:142]
Adevăratul crendincios trebuie să renunțe la dezinteres și lene. El trebuie depună tot efortul și dăruirea în munca sa, realizând fapte plăcute lui Allah.

Răspuns: 1 - Furia lăudabilă, demnă de apreciat: Este cea care se manifestă de dragul lui Allah atunci când necredincioșii, ipocriții sau alți oameni încalcă limitele puse de Allah Preaslăvitul (și cele pe care El le-a interzis).
2 - Furia condamnabilă: Este cea care determină o persoană să facă și să spună ceea ce nu se cuvine.
Tratamentul furiei condamnabile se face prin următoarele:

Abluțiune
Așezarea dacă cel care se înfurie stă în picioare și întinderea și relaxarea dacă este de dinainte așezat
Să urmeze sfatul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), care a spus: „Nu te înfuria!”
Să se controleze atunci când simte impulsul furiei
Să caute adăpost la Allah de Diavolul cel alungat
Păstrarea tăcerii

Răspuns: Aceasta presupune să dezvălui și să cauți să cunoști chestiunile private ale oamenilor și ceea ce ei țin ascuns.
Dintre acestea amintim:

- A se uita în casele oamenilor și a vedea astfel aurah (părțile corpului care trebuie acoperite) celor ce locuiesc înăuntru
- A asculta cele pe care oamenii le vorbesc, fără ca ei să aibă știință de aceasta
Allah Preaînaltul a spus:
„Nu vă iscodiți...” [Coran, 49:12]

Răspuns: - Extravaganța presupune cheltuirea averii pe nedrept (pe ceea ce nu este necesar)
La polul opus acesteia se află zgârcenia și avariția: care presupune abținerea de la cheltuirea averii pe ceea ce este necesar și drept
Opțiunea corectă pentru un musulman este urmarea căii de mijloc între acestea, moderația și generozitatea.
Allah Preaînaltul a spus:
„Și cei care, atunci când cheltuiesc, nu sunt nici risipitori nici zgârciți, ci
fac aceasta cu măsură” [Coran, 25:67]

Răspuns: Lașitatea presupune ca cineva să aibă frică de ceva de care nu ar trebui să se teamă.
Precum frica de a spune adevărul și de a respinge ceea ce este rău.
Vitejia și curajul presupun a plini ceea ce este adevărat și drept, cum ar fi participarea la lupta împotriva inamicilor Islamului, pentru apărarea Islamului și a musulmanilor (atunci când condițiile obiective o impun, fără a încălca reglementările islamice referitor la aceste aspecte).
Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) obișnuia să se roage spunând: „O, Allah, cu adevărat, caut adăpost la Tine de lașitate...” Iar Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Dreptcredinciosul puternic este mai bun și mai iubit de Allah decât dreptcredinciosul slab, însă în amândoi se află ceea ce este bun.” Consemnat de Muslim

Răspuns: Printre acestea amintim blestemele și înjurăturile.
- Precum și a te adresa cuiva spunându-i „animalule” sau alte vorbe asemenea acesteia.
- Sau menționarea părților intime în expresii obsece și josnice.
Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a oprit de la aceasta și a spus: „Dreptcredinciosul nu este un calomniator, nici blestemător, nici imoral și nici nerușinat." Consemnat de Tirmidhi și Ibn Hibban

Răspuns: - 1 - Rugi îndreptate către Allah pentru a-l binecuvânta cu un caracter ales și a-l ajuta să îl păstreze
2 - Conștientizarea faptului că Allah este întotdeauna prezent prin Știința Sa și El știe ceea ce faci, te aude și te vede.
3 - Reamintirea răsplății obținute pentru un caracter ales și a faptului că acesta ne va ajuta să intrăm în Paradis.
4 - Reamintirea pedepsei primite pentru un caracter rău și a faptului că acesta conduce către focul Iadului.
5 - Reamintirea faptului că un caracter ales atrage dragostea lui Allah Preaînaltul și a creațiilor Sale, iar un caracter rău aduce mânia lui Allah și a creațiilor Sale.
6 - Citirea biografiei Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) și urmarea exemplului acestuia.
7 - Întovărășirea cu oamenii buni și îndepărtarea de oamenii răi.