Kapitulli i tefsirit

Përgjigjja: Surja el-Fatiha dhe komentimi i saj
1. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! 2. Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve, 3. të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, 4. Sunduesit të Ditës së Gjykimit. 5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë. 6. Udhëzona në rrugën e drejtë! 7. Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemërimin Tënd, as në të atyre që janë të humbur! (Surja el-Fatiha: 1-7)
Komentimi:
Kjo sure është quajtur fatiha – hapëse për arsye se Kurani hapet me të.
[1. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!]: me emrin e Allahut, me ndihmën e Tij dhe duke u lutur për bekim me përmendjen e emrit të Tij e filloj leximin e Kuranit;
[Allahu]: i adhuruari me të drejtë. Askush pos Tij nuk thirret Allah;
[Gjithëmëshirshmi]: Ai që ka mëshirë të madhe e cila mbulon dhe përfshin çdo gjë;
[Mëshirëploti]: Mëshiruesi për besimtarët.
[2. Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve]: të gjitha llojet e lavdërimeve dhe përsosuria i takojnë vetëm Allahut.
[3. të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit]: Atij mëshira e të Cili mbulon çdo gjë dhe që përshkon besimtarët.
[4. Sunduesit të Ditës së Gjykimit]: ditës së kiametit.
[5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë]: Ti je i vetmi që adhurojmë dhe i vetmi prej të Cilit kërkojmë ndihmë.
[6. Udhëzona në rrugën e drejtë!]: rruga e drejtë është Islami dhe suneti.
[7. Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemërimin Tënd, as në të atyre që janë të humbur!]: udhëzona në rrugën e robërve të mirë, Pejgamberëve e ithtarëve të sinqertë të tyre, jo në rrugën e të krishterëve dhe hebrenjve.
[Amin!]: pranoje o Zot!

Përgjigjja: Surja ez-Zelzele dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. Kur të dridhet Toka me tronditjen e saj (të fundit), 2. kur të nxjerrë barrët nga brendia e saj 3. e njeriu të thotë: “Ç’po i ndodh asaj?!” 4. Atë Ditë ajo do të tregojë lajmet e saj, 5. sepse Zoti yt e ka frymëzuar atë. 6. Atë Ditë njerëzit do të paraqiten grupe-grupe, që t’u tregohen veprat e tyre: 7. kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërrmijë, do ta shohë atë, 8. e kush ka bërë ndonjë të keqe, qoftë sa një thërrmijë, do ta shohë atë. (Surja ez-Zelzele: 1-8)
Komentimi:
[1. Kur të dridhet Toka me tronditjen e saj (të fundit)]: kur toka të lëvizë fuqishëm të dridhet. Lëvizja dhe dridhja ndodhin për shkak të kiametit.
[2. kur të nxjerrë barrët nga brendia e saj]: do të nxjerrë të vdekurit dhe gjëra të tjera.
[3. e njeriu të thotë: “Ç’po i ndodh asaj?!”]: i stepur e i hamendur njeriu do të pyet: çfarë ka toka që dridhet e lëviz?!
[4. Atë Ditë ajo do të tregojë lajmet e saj]: atë ditë të madhe toka do të dëshmojë për atë që është vepruar në të, qoftë e mirë, qoftë e keqe.
[5. sepse Zoti yt e ka frymëzuar atë]: kjo për arsye se Allahu e ka mësuar dhe e ka urdhëruar ta bëjë një gjë të tillë.
[6. Atë Ditë njerëzit do të paraqiten grupe-grupe, që t’u tregohen veprat e tyre]: atë ditë të madhe kur toka do të dridhet e do të lëkundet, njerëzit do të paraqiten në grupe për t’i parë veprat që i kanë bërë në dynja.
[7. kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërrmijë, do ta shohë atë]: kush ka bërë një vepër të mirë, sado e vogël që të ketë qenë ajo, do ta gjejë para vetes.
[8. e kush ka bërë ndonjë të keqe, qoftë sa një thërrmijë, do ta shohë atë]: po kështu edhe ai që ka bërë keq, sado që vepra të ketë qenë e vogël, do ta gjejë para vetes.

Përgjigjja: Surja el-Adijat dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. Betohem për ata (kuaj) që vrapojnë duke dihatur, 2. që nxjerrin xixa nga thundrat 3. dhe trokojnë për sulm në mëngjes, 4. duke çuar re pluhuri, 5. ndërsa çajnë armikun në dysh, 6. se njeriu është vërtet mosmirënjohës ndaj Zotit të vet, 7. dhe ai, pa dyshim, këtë e dëshmon. 8. Vërtet, ai është i babëzitur për pasuri. 9. Vallë, a nuk e di ai se kur të nxirren jashtë ata që gjenden në
varre 10. dhe, kur të dalë në shesh ajo që është në gjokse, 11. Zoti i tyre, me siguri, atë Ditë di çdo gjë për ta?! (Surja el-Adijat: 1-11)
Komentimi:
1) Allahu është betuar në kuajt të cilët vrapojnë derisa të dihasin nga shpejtësia e vrapimit
2) Është betuar në kuajt të cilët nxjerrin shkëndija apo xixa kur thembrat e tyre të prekin në shkëmbinj
3) Është betuar në kuajt të cilët sulmojnë armiqtë në mëngjes
4) të cilët nga shpejtësia e vrapimit çojnë pluhur
5) dhe që çajnë armikun në dysh
6) Njeriu është mosmirënjohës ndaj Zotit duke penguar atë që Zoti e kërkon prej tij
7) dhe që për këtë mosdhënie është dëshmitar pasi nuk do të ketë mundësi ta mohojë për shkak të qartësisë së saj.
8) Ai është i dhënë së tepërmi pas pasurisë, prandaj tregohet koprrac me të.
9) A nuk e di ky njeri i mashtruar pas dynjasë dhe jetës së saj se kur Allahu të ringjallë ata që janë në varre dhe t’i nxjerrë për të dhënë llogari gjërat nuk do t’i dalin siç i ka fantazuar?!
10) nijetet e bindjet që i kanë në gjokse do të shfaqen qartazi.
11) Zotit të tyre, që gjykon në këtë ditë, nuk i fshihet asgjë. Ai shpërblen njerëzit për veprat që kanë bërë.

Përgjigjja: Surja el-Kariah dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. Gjëmimi i tmerrshëm! 2. Ç’është Gjëmimi i tmerrshëm? 3. Kush mund të ta shpjegojë ty se çfarë është Gjëmimi i
tmerrshëm? 4. Atë Ditë njerëzit do të jenë si fluturat e shpërndara, 5. kurse malet si leshi i shprishur. 6. Sa i përket atij, veprat e (mira të) të cilit do të rëndojnë në
peshore, 7. ai do të ketë një jetë të kënaqur (në Xhenet). 8. E sa i përket atij, veprat e (mira të) të cilit nuk do të rëndojnë
në peshore, 9. Ai do të ketë si strehim Humnerën (e Xhehenemit). 10. Kush mund të ta shpjegojë ty se ç’është Humnera (e Xhehenemit)? 11. Ajo është një Zjarr i vrullshëm. (Surja el-Kariah: 1-11)
Komentimi:
1) Çasti, llahtaria e të cilit trishton zemrat.
2) A e dini se çfarë është ky çast nga i cili u trishtuakan zemrat?
3) E kush të ka mësuar ty, o Pejgamber, për këtë çast prej të cilit zemrat trishtohen? Është dita e kiametit.
4) Ditën kur të ndodhë gjëmimi zemrat e njerëzve do të jenë si flutura të shpërndara,
5) kodrat do të jenë si lesh i shprishur.
6) Sa i përket atyre që veprat e tyre të mira peshojnë më rëndë se veprat e tyre të liga,
7) ata do të kenë jetë të begattë dhe lumturi në xhenet.
8) Ndërsa ata që veprat e tyre të këqija peshojnë më rëndë se veprat e tyre të mira,
9) vendqëndrimi i tyre do të jetë xhehenemi.
10) E ti pejgamber, nga e di se çfarë është xhehenemi?
11) Është zjarr shumë i ndezur dhe me temperaturë të lartë.

Përgjigjja: Surja et-Tekathur dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. Ju ka hutuar rivaliteti për të shtuar, 2. derisa të shkoni në varre. 3. Gjithsesi, do ta merrni vesh! 4. Madje, së shpejti do ta merrni vesh! 5. Kujdes! Ah, sikur ta dinit të vërtetën me siguri! 6. Sigurisht që do ta shihni Zjarrin flakërues! 7. Pastaj, me të vërtetë, do ta shihni atë me syrin e sigurisë. 8. Pastaj, atë Ditë, do të pyeteni për kënaqësitë (e kësaj bote)! (Surja et-Tekathur: 1-8)
Komentimi:
1) O njerëz, jeni dhënë pas mburrjes me pasuri e fëmijë dhe keni harruarbindjen ndaj Allahut
2) derisa vdiqët dhe hytë në varreza
3) Nuk është dashur që mburrja me pasuri e fëmijë, t'ju bënte ta harronit adhurimin e Allahut, e së shpejti do ta merrni vesh se çfarë e keqe ju ka gjetur për shkak të saj.
4) Sigurisht, sikur ju ta dinit bindshëm se do të ringjalleni nuk do të jepeshit pas dunjasë dhe pas mirësive të saj dhe as që do të mund t’ju pengonin nga adhurimi i Zotit.
5) Shumë shpejt do ta merrni vesh të keqen e asaj që ju ka gjetur për shkak të kthimit të shpinës adhurimit e dhënies pas dynjasë.
6) Për Zotin, do ta shihni zjarrin në Ditën e Kiametit.
7) Pastaj do ta shihni ashiqare dhe me bindje të plot, pa dyshuar aspak.
8) Pastaj Allahu për mirësitë e shëndetit e pasurisë dhe mirësitë e tjera do t’ju marrë në pyetje.

Përgjigjja: Surja el-Asër dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. Për kohën! 2. Me të vërtetë, njeriu është në humbje, 3. përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i këshillojnë
njëri-tjetrit të vërtetën e i këshillojnë njëri-tjetrit durimin. (Surja el-Asër: 1-3)
Komentimi:
[1. Për kohën!]: Allahu i Lartësuar betohet në kohën.
[2. Me të vërtetë, njeriu është në humbje]: secili njeri është në humbje e shkatërrim,
[3. përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i këshillojnë njëri-tjetrit të vërtetën e i këshillojnë njëri-tjetrit durimin]: të shpëtuar janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe bëjnë vepra të mira dhe krahas kësaj e thërrasin njëri-tjetrin në të vërtetën dhe durojnë për hir të saj.

Përgjigjja: Surja el-Humeze dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. Mjerë për çdo përqeshës - shpifës, 2. që grumbullon pasuri dhe e ruan, 3. duke menduar se ajo pasuri do ta bëjë të pavdekshëm! 4. Jo, aspak! Në të vërtetë, ai do të hidhet në torturën shkatërruese. 5. E kush mund të ta shpjegojë ty se çfarë është tortura shkatërruese? 6. Ajo është zjarri i Allahut i ndezur fort, 7. i cili depërton deri në zemrën e njeriut. 8. Ai do t’i rrethojë ata nga çdo anë, 9. në shtylla të gjata flakëruese. (Surja el-Humeze: 1-9)
Komentimi:
1) Dënim të madh e të ashpër për atë që e tepron duke përgojuar dhe fyer njerëzit,
2) i cili nuk ka brengë tjetër pos grumbullimit të pasurisë dhe llogaritjes së saj.
3) Ai mendon se pasuria që e ka tubuar do ta shpëtojë nga vdekja dhe se ai kurrë nuk do të vdesë.
4) Por puna nuk qëndron siç e mendon ky injorant. Ai do të hidhet në xhehenem i cili do ta torturojë çdokënd që hidhet në të për shkak të zjarrit të tij të ashpër.
5) E ku e di ti, o Pejgamber, se çfarë është ky zjarr që torturon çdo gjë që hidhet në të?!
6) Është zjarri i ndezur i Allahut,
7) i cili depërton në zemrat e njerëzve nëpërmjet trupit.
8) Ai do t’i rrethojë të dënuarit me Xhehenem.
9) Ai është i mbyllur me shtylla të gjata flakëruese në mënyrë që të dënuarit të mos mund të dalin prej aty.

Përgjigjja: Surja el-Fil dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. Vallë, a nuk ke dëgjuar ti se si bëri Zoti yt me njerëzit e elefantit? 2. A nuk ua prishi atyre kurthin, 3. duke dërguar kundër atyre tufa zogjsh, 4. të cilët i gjuajtën me gurë prej baltës së pjekur? 5. Dhe kështu, i bëri si byk i ngrënë. (Surja el-Fil: 1-5)
Komentimi:
1) Pejgamber, a nuk ke dëgjuar për Ebrehanë, se çfarë bëri Zoti me të dhe ushtrinë e tij, njerëzit e elefantit, të cilët deshën ta rrënonin Qaben?
2) Planet e tyre të këqija për ta shkatërruar Qaben, Allahu ua prishi, duke mos ua mundësuar ta prekin Qaben.
3) Për t'i ndëshkuar dërgoi shpezë që vinin tufa-tufa
4) dhe të cilat i gjuanin ushtarët me gurë të zjarrtë,
5) duke i shndërruar pothuajse sikur të ishin fletë bimësh të grisura nga krimbat.

Përgjigjja: Surja Kurejsh dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. (Shkatërrimin e njerëzve të elefantit Allahu e bëri) për të mbrojtur fisin Kurejsh, 2. për t’i mbrojtur ata në udhëtimin që bëjnë dimër e verë. 3. Prandaj le të adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie (Qabes), 4. i Cili i ushqen ata në ditë urie dhe i siguron në ditë frike. (Surja Kurejsh: 1-4)
Komentimi:
1) Për qëllim është udhëtimi tregtar që e kishin bërë traditë ta realizonin në dimër e në verë,
2) në dimër në Jemen e në verë në Sham, të sigurt.
3) Atëherë le ta adhurojnë vetëm Zotin e kësaj shtëpie (Qabes), i Cili ua mundësoi këtë udhëtim, e jo të adhurojnë të tjerë me Të.
4) Ta adhurojnë vetëm Allahun i Cili i ushqeu kur ishin të uritur dhe i siguroi kur ishin të frikësuar duke bërë që Qabja dhe banorët rreth saj (kurejshët) të gëzojnë pozitë të veçantë në zemrat e arabëve.

Përgjigjja: Surja el-Maunë dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. A e ke parë atë që mohon Ditën e Llogarisë? 2. Ky është ai që i dëbon ashpër jetimët 3. dhe nuk nxit që t’i jepet ushqim të varfrit. 4. Mjerë për ata, të cilët kur falen, 5. janë të pakujdesshëm për namazet, 6. të cilët duan vetëm që të duken 7. dhe nuk u japin ndihmë nevojtarëve. (Surja el-Maunë: 1-7)
Komentimi:
1) A e njohe atë që e mohon shpërblimin në botën tjetër?
2) Është ai që e dëbon ashpër jetimin dhe nuk çan kokën për hallin e tij,
3) ai që nuk e nxit veten dhe as të tjerët që t'u dalin në ndihmë të varfërve.
4) Dënim e shkatërrim për ata që falin namazin,
5) të cilët janë të pakujdesshëm e harrestarë ndaj namazit, që nuk e kanë dert nëse u kalon namazi,
6) të cilët kur falen dhe bëjnë vepra të mira i bëjnë për të tjerët, jo për Allahun,
7) të cilët ndalojnë ndihmën për të tjerët në gjëra që nuk ka ndalesë për t’i ndihmuar.

Përgjigjja: Surja el-Keuther dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. Me të vërtetë që Ne të kemi dhënë ty shumë të mira, 2. andaj, falu (vetëm) për Zotin tënd dhe ther kurban! 3. Sigurisht, ai që të urren ty, ai vetë është fatprerë. (Surja el-Keuther)
Komentimi:
1) O pejgamber, Ne të kemi dhënë të mira të shumta, prej të cilave edhe lumin e keutherit në xhenet.
2) Andaj falënderoje Allahun për këtë mirësi duke e adhuruar vetëm Atë dhe duke therur kurban për Të, duke vepruar kështu ndryshe nga idhujtarët të cilët thernin kurban për idhujt e tyre.
3) Ai që të urren ty ai është i shkëputuri nga çdo e mirë, i harruari, ai që edhe kur përmendet, përmendet për të keq.

Përgjigjja: Surja el-Kafirunë dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. Thuaj: “O ju jobesimtarë! 2. Unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni 3. dhe ju nuk jeni adhurues të Atij që unë adhuroj. 4. Unë nuk do të jem kurrë adhurues i atyre që ju i adhuroni 5. dhe as ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë adhuroj! 6. Ju keni fenë tuaj, ndërsa unë kam fenë time!” (Surja el-Kafirunë: 1-6)
Komentimi:
1) O Pejgamber, thuaj: O ju që e mohoni Allahun!
2) Idhujt që i adhuroni, unë nuk do t'i adhuroj as sot, as kurrë.
3) Por as ju nuk po e adhuroni Atë që e adhuroj unë, Allahun, Zotin e vetëm.
4) As unë nuk do t’i adhuroj idhujt tuaj,
5) dhe as ju nuk po e adhuroni Allahun që unë e adhuroj.
6) Ju keni fenë tuaj që vetë e keni shpikur, e unë kam fenë time që Allahu ma ka shpallur.

Përgjigjja: Surja en-Nasër dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. Kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi (i Mekës) 2) dhe t’i shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe-grupe, atëherë madhëroje me falënderim Zotin tënd dhe kërko falje nga Ai; se Ai është vërtet Pranues i madh i pendimeve. (Surja en-Nasër:1-3)
Komentimi:
1) Kur të vijë ndihma e Allahut për ty, o Pejgamber, dhe të çlirohet Meka
2) dhe të shohësh njerëzit tek e përqafojnë këtë fe grupe-grupe,
3) dije se kjo shënon afërsinë e fundit të misionit me të cilin je dërguar, andaj falënderoje Allahun për mirësinë e ndihmës dhe fitores dhe kërko falje prej Tij, sepse Ai është Falës dhe e pranon pendimin.

Përgjigjja: Surja el-Mesed dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. Iu thafshin duart Ebu Lehebit dhe u thaftë në gjithçka! 2. Nuk do ta ndihmojnë atë as pasuria dhe as fitimet e tjera. 3. Ai, me siguri, do të hidhet në zjarrin me flakë të tërbuara, 4. po ashtu edhe gruaja e tij, që mbart drutë e zjarrit, 5. në qafën e saj do të ketë një litar prej fijesh palme. (Surja el-Mesed:1-5)
Komentimi:
1) Duart e Ebu Lehebit, xhaxhait të Pejgamberit ﷺ, u thanë për shkak të veprave të tij; ai e torturonte Pejgamberin ﷺ, andaj mundi i tij shkoi huq.
2) Çfarë të keqe patën mundësi t'ia largojnë pasuria dhe bijtë? As nuk ia larguan ndëshkimin dhe as nuk ia sollën mëshirën!
3) Ditën e Kiametit ai do të hyjë në xhehenem, zjarri i të cilit është i flakëruar, aty do ta shijojë frutën e hidhur të veprës së vet.
4) Me të do të hyjë edhe gruaja e tij, Ummu Xhemil, e cila e shqetësonte Pejgamberin ﷺ duke i hedhur gjemba në rrugë.
5) Ajo do të ketë në fyt një litar të lidhur me të cilin do të sillet në xhehenem.

Përgjigjja: Surja el-Ihlas dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm! 2. Allahu është Absoluti, të Cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. 3. Ai as nuk lind, as nuk është i lindur. 4. Dhe askush nuk është i barabartë (a i krahasueshëm) me Të!” (Surja el-Ihlas: 1-4)
Komentimi:
[1. Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm!]: Thuaj o Pejgamber: Allahu është Një, s’ka zot pos Tij.
[2. Allahu është Absoluti, të Cilit i përgjërohet gjithçka në amshim]: tek Allahu ngrihen kërkesat e robërve dhe krijesave.
[3. Ai as nuk lind, as nuk është i lindur]: Allahu nuk ka fëmijë dhe as prindër.
[4. Dhe askush nuk është i barabartë (a i krahasueshëm) me Atë!]: Askush nga krijesat nuk i ngjan Atij.

Përgjigjja: Surja el-Felek dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit, 2. që të më mbrojë nga sherri i gjithçkaje që Ai ka krijuar 3. dhe nga sherri i natës, kur kaplon terri 4. dhe nga sherri i falltarëve, që fryjnë në nyje (duke bërë magji) 5. dhe nga sherri i smirëziut, kur vepron me smirë.” (Surja el-Felek: 1-5)
Komentimi:
[1. Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit]: Thuaj, o Pejgamber: Unë kërkoj mbrojtjen te Zoti i agimit,
[2. që të më mbrojë nga sherri i gjithçkaje që Ai ka krijuar]: nga ligësitë e krijesave.
[3. dhe nga sherri i natës, kur kaplon terri]: nga të ligat që shfaqen natën, kafshë (egërsira) apo hajdutë.
[4. dhe nga sherri i falltarëve, që fryjnë në nyje (duke bërë magji)]: kërkoj nga Allahu gjithashtu që të më mbrojë nga magjistarët që fryjnë në nyje.
[5. dhe nga sherri i smirëziut, kur vepron me smirë.]: e po ashtu kërkoj që të më mbrojë edhe prej ziliqarëve, të cilët i urrejnë njerëzit pse Zoti u ka dhënë të mira, duke dashur që t’i privojnë prej tyre dhe t’u sjellin të këqija e dëme që të mos i gëzojnë ato të mira.

Përgjigjja: Surja en-Nas dhe komentimi i saj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1. Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve, 2. Sundimtari i njerëzve, 3. i Adhuruari (i vetëm me të drejtë) i njerëzve, 4. nga sherri i djallit cytës që fshihet (pasi cyt) 5. e që hedh dyshime në gjokset e njerëzve, 6. (qoftë ai djall) prej xhinëve apo njerëzve!” (Surja en-Nas: 1-6)
Komentimi:
[1. Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve]: Thuaj, o Pejgamber: unë kërkoj mbrojtjen tek Allahu, Zoti i njerëzve,
[2. Sundimtari i njerëzve]: i Cili vepron si të dojë me ta, nuk ka Zot tjetër që menaxhon çështjet e tyre pos Tij.
[3. i Adhuruari (i vetëm me të drejtë) i njerëzve]: i adhuruari i tyre me të drejtë, nuk ka tjetër që meriton të adhurohet pos Tij.
[4. nga sherri i djallit cytës që fshihet (pasi cyt)]: nga sherri i djallit i cili hedh vesveset te njeriu.
[5. e që hedh dyshime në gjokset e njerëzve]: i cili hedh vesveset e tij në zemrat e njerëzve,
[6. (qoftë ai djall) prej xhinëve apo njerëzve!]: nga çdokush që bën vesvese, njeri apo xhin qoftë.