Kapitulli i hadithit

Pyetja 1: Vazhdoje hadithin: "Vepra vlerësohet sipas nijetit”, duke përmendur me këtë rast edhe disa dobi të përfituara prej tij!

Përgjigjja: Prijësi i besimtarëve, Omeri, i biri i Hattabit, transmeton ta ketë dëgjuar Pejgamberin ﷺ duke thënë: Omer ibn Hatabi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Profeti ﷺ ka thënë: “Vepra vlerësohet sipas nijetit dhe njeriut i takon ajo që e ka bërë nijet. Andaj, atij që ka bërë hixhret për hir të Allahut dhe të Dërguarit të Tij, i vlerësohet si hixhret për hir të Allahut dhe të Dërguarit të Tij. Ndërkaq, nëse ka bërë hixhret me qëllim të arritjes së të mirave të dynjasë ose që të martohet me ndonjë femër, hixhreti i tij do të vlerësohet sipas nijetit të tij.” (Hadithin e shënojnë Buhariu dhe Muslimi)
Dobi të nxjerra nga hadithi:
1) Secila vepër që bëjmë, namazi, agjërimi, haxhillëku apo çfarëdo vepre tjetër qoftë, duhet të bëhet me nijet,
2) Nijeti patjetër duhet të jetë i çiltër, pra të jetë vetëm për Allahun e Madhërishëm.
Hadithi i dytë

Përgjigjja: Nëna e besimtarëve, Ajshja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: "Kushdo që shpik në çështjen (fenë) tonë diçka që nuk është e saj, ajo gjë është e refuzuar." (Hadithin e shënojnë Buhariu dhe Muslimi)
Dobi të nxjerra nga hadithi:
1) Ndalohen risitë në fe.
2) Veprat që janë risi janë të refuzuara dhe të papranuara.
Hadithi i tretë

Përgjigjja: Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon: “Një ditë, ndërsa rrinim ulur tek i Dërguari i Allahut ﷺ u shfaq një njeri fort rrobëbardhë e tejet flokëzi, tek i cili nuk vëreheshin shenja udhëtimi. Atë nuk e njihte asnjëri prej nesh. U ul pranë Pejgamberit ﷺ duke i vendosur gjunjët e tij afër gjunjëve të të Dërguarit e duke i vënë shuplakat e duarve të tij mbi kofshët e veta, me ç’rast pyeti: “O Muhamed, më trego për Islamin.” I Dërguari i Allahut ﷺ tha: “Islami është të dëshmosh se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij, të falësh namazin, të japësh zekatin, të agjërosh Ramazanin dhe të kryesh haxhillëkun (këtë të fundit) po pate mundësi.” Ai i tha: “Ashtu është.” Ne u çuditëm, ngase vetë e pyeste, vetë ia vërtetonte! Ai tha: “Më trego për besimin (imanin).” I Dërguari tha: “Besimi është të besosh në Allahun, në melekët, në librat e Tij, në të dërguarit, në Ditën e Fundit dhe të besosh në paracaktimin (kaderin), qoftë i mirë apo i keq.” Ai i tha: “Ashtu është. Më trego për ihsanin (përsosurinë).” I Dërguari tha: “Ta adhurosh Allahun sikurse të jesh duke e parë Atë. Edhe pse ti nuk e sheh Atë, Ai gjithsesi të sheh ty.” Ai i tha: “Më trego për Kiametin.” I Dërguari tha: “Në lidhje me këtë i pyeturi nuk di më shumë sesa pyetësi.” Ai i tha: “Atëherë, tregomë për shenjat e tij.” I Dërguari tha: (Kiameti vjen) kur robëresha ta lindë zonjën e saj dhe kur t’i shohësh këmbëzbathurit, të zhveshurit, fukarenjtë e barinjtë e deleve duke garuar për të bërë ndërtesa sa më të larta.” Pastaj, ai u largua, kurse ne qëndruam për një kohë. Më pas, i Dërguari më tha: “O Omer, a e di kush është ai që pyeste.” Unë thashë: “Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë më mirë.” Ai tha: “Ai qe Xhibrili, erdhi për t’jua mësuar fenë.” (Hadithin e shënon Muslimi)
Dobi të nxjerra nga hadithi:
1) Përmendja e pesë shtyllave të Islamit, e të cilat janë:
- Dëshmia "la ilahe il-la Allah Muhammedun Resulullah",
- falja e namazit,
- dhënia e zekatit,
- agjërimi i ramazanit, dhe
- kryerja e haxhillëkut.
2) Përmendja e gjashtë shtyllave të Imanit, e të cilat janë:
- Besimi në Allahun,
- në melekët,
- në librat,
- në pejgamberët,
- në ditën e fundit, dhe
- në kader, paracaktimin e të mirës dhe të keqes nga Allahu i Lartmadhëruar.
3) Përmendja e shtyllës së Ihsanit, e cila nënkupton adhurimin e Zotit sikurse je duke e parë, sepse edhe pse ti nuk e sheh Atë, Ai të sheh ty.
4) Çështja e kohës kur do të ndodhë kiameti e që nuk e di askush tjetër pos Allahut të Gjithëdijshëm.
Hadithi i katërt

Përgjigjja: Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Besimtarët me besimin më të përkryer janë ata me moralin më të mirë.” (Hadithin e shënon Tirmidhiu dhe e vlerëson si hasen-sahih)
Dobi të nxjerra nga hadithi:
1) Nxitja për moralin e mirë.
2) Përsosja morale është prej përsosjes së besimit.
3) Imani shtohet dhe pakësohet.
Hadithi i pestë

Përgjigjja: Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!), transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: "Ai që betohet në dikë tjetër përveç Allahut, ka bërë kufër ose shirk." (Hadithin e shënon Tirmidhiu)
Dobi të nxjerra nga hadithi:
1) Nuk lejohet të betohesh në dikë tjetër pos Allahut të Lartësuar,
2) Betimi në dikë pos Allahut të Lartësuar është shirk i vogël.
Hadithi i gjashtë

Përgjigjja: Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Nuk ka besuar ndokush prej jush derisa të më dojë më shumë sesa prindin, fëmijën dhe të gjithë njerëzit e tjerë.” (Hadithin e shënojnë Buhariu dhe Muslimi)
Dobi të nxjerra nga hadithi:
1) Pejgamberin ﷺ duhet ta duam më shumë se çdo njeri tjetër.
2) Dashuria për Pejgamberin ﷺ është prej plotësimit të imanit (besimit).
Hadithi i shtatë

Përgjigjja: Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: "Nuk beson asnjëri prej jush derisa t'ia dojë vëllait të tij atë që ia do vetes!" (Hadithin e shënojnë Buhariu dhe Muslimi)
Dobi të nxjerra nga hadithi:
1) Besimtari duhet t'ua dojë besimtarëve të mirën siç ia do vetes, dhe
2) Dashja e së mirës për besimtarët është prej plotësimit të besimit.
Hadithi i tetë

Përgjigjja: Ebu Seidi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Pasha Atë në dorën e të Cilit është shpirti im, ajo (surja el-Ihlas) vlen sa një e treta e Kuranit.” (Hadithin e shënon Buhariu)
Dobi të nxjerra nga hadithi:
1) Vlera e sures el-Ihlas (Kul huvallahu ehad).
2) Vlera e saj është sa një e treta e Kuranit.
Hadithi i nëntë

Përgjigjja: Ebu Musai (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: (Thënia) La haule ve la kuvete il-la bil-Lah (Nuk ka lëvizje e as forcë pa dëshirën e Allahut) është një ndër thesaret e Xhenetit.” (Hadithin e shënojnë Buhariu dhe Muslimi)
Dobi të nxjerra nga hadithi:
1) Vlera e kësaj fjale dhe se ajo është thesar i Xhenetit.
2) Besimtari nuk mbështetet në fuqinë dhe mundësinë e vet, por i mbështetet vetëm Allahut të Gjithëfuqishëm.
Hadithi i dhjetë

Përgjigjja: Nu’man ibn Beshiri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se e ka dëgjuar Pejgamberin ﷺ duke thënë: “...Vini re, në trupin e njeriut është një copë mishi, që, nëse ajo është në rregull, tërë trupi është në rregull, por, nëse ajo prishet, prishet i tërë trupi. Kini kujdes, ajo është zemra.” (Hadithin e shënojnë Buhariu dhe Muslimi)
Dobi të nxjerra nga hadithi:
1) Në devotshmërinë e zemrës fshihet rregullimi i brendshëm dhe i jashtëm i njeriut, pra besimi dhe sjelljet e tij.
2) Përkushtimi për devotshmërinë e zemrës sepse prej saj varet edhe udhëzimi i njeriut në rrugën e drejtë.
Hadithi i njëmbëdhjetë

Përgjigjja: Muadh ibn Xhebeli (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: "Ai, fjala e fundit e të cilit është "la ilahe il-lallah", do të hyjë në Xhenet." (Hadithin e shënon Ebu Davudi)
Dobi të nxjerra nga hadithi:
1) Vlera e dëshmisë "la ilahe il-la Allah" dhe se robi me të hyn në Xhenet.
2) Vlera e atij që vdes ndërsa fjalën e fundit nga kjo botë e ka dëshminë "la ilahe il-la Allah".
Hadithi i dymbëdhjetë

Përgjigjja:
Abdullah ibn Mes’udi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Besimtari nuk është fyes, as mallkues, as i pandershëm e as fjalëndyrë.” (Hadithin e shënon Tirmidhiu)
Dobi të nxjerra nga hadithi:
1) Ndalimi i fjalëve të këqija, çfarëdo qofshin ato.
2) Besimtari dallohet për ruajtjen e gjuhës së tij, pra të folurit e mirë është tipar i besimtarit.
Hadithi i trembëdhjetë

Përgjigjja: Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: "Ndër shenjat e Islamit të mirë të njeriut është lënia e gjërave që nuk i përkasin." [Hadithin e shënojnë Tirmidhiu dhe të tjerë]
Dobi të nxjerra nga hadithi:
1) Braktisja e gjërave të cilat nuk paraqesin interes fetar dhe as material.
2) Braktisja e këtyre gjërave është shenjë e përsosjes së fesë te besimtari.
Hadithi i katërmbëdhjetë

Përgjigjja: Abdullah ibn Mes’udi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Ai që e lexon një shkronjë nga Libri i Allahut, ka një shpërblim i cili shtohet dhjetëfish. Nuk them se elifi, lami dhe mimi janë një shkronjë, por elifi është një shkronjë, lami një shkronjë dhe mimi shkronjë më vete.” (Hadithin e shënon Tirmidhiu)
Dobi të nxjerra nga hadithi:
1) Vlera e leximit të Kuranit.
2) Për çdo shkronjë që lexon nga Kurani ke shumë shpërblime.