ផ្នែកតាហ្វសៀរ(បកស្រាយអត្ថន័យគម្ពីរគួរអាន)

ចម្លើយ. ជំពូក អាល់ហ្វាទីហះ( سورة الفاتحة) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។ រាល់ការសរសើរ គឺចំពោះអល់ឡោះដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងពិភពទាំងអស់។ ជាម្ចាស់មហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់(៣)។ ជាសេ្ដច(គ្រប់គ្រង)នៃថ្ងៃជំនុំជំរះ។ ជាសេ្ដច(គ្រប់គ្រង)នៃថ្ងៃជំនុំជំរះ(បរលោក)។ ចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ដែលពួកយើងគោរពសក្ការៈ ហើយចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ដែលពួកយើងសុំឱ្យជួយ។ សូមទ្រង់មេត្ដាចង្អុលបង្ហាញពួកយើងនូវមាគ៌ាត្រឹមត្រូវផងចុះ។ គឺមាគ៌ារបស់បណ្ដាអ្នកដែលទ្រង់បានប្រទាននៀកម៉ាត់ដល់ពួកគេ ពុំមែនជា(មាគ៌ា)អ្នកដែលត្រូវគេខឹងសម្បា និងពុំមែនជា(មាគ៌ា)ពួកដែលវងេ្វងឡើយ។ (អាល់ហ្វាទីហះ ៈ ១-៧)
បកស្រាយអត្ថន័យ
គេឲ្យឈ្មោះជំពូកនេះថា ជំពូក អាល់ហ្វាទីហះ(ដែលមានន័យថា សេចក្តីផ្តើម) ព្រោះគម្ពីរគួរអានត្រូវបានចាប់ផ្តើមដំបូងនឹងជំពូកនេះ។
១. ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ )ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់ (ពោលគឺខ្ញុំចាប់ផ្តើមសូត្រគម្ពីរគួរអាននឹងព្រះនាមរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ ដើម្បីជាការសុំជំនួយពីទ្រង់ និងសុំពរជ័យ(ហ្ពារ៉កាត់)តាមរយៈការរំលឹកពីព្រះនាមរបស់ទ្រង់។
﴿ اللَّه ﴾ (ព្រះអល់ឡោះ) គឺម្ចាស់ដែលត្រូវគេគោរពសក្ការៈដ៏ពិតប្រាកដ ហើយគេមិនប្រសិទ្ធនាមនេះចំពោះនរណាម្នាក់ក្រៅពីទ្រង់ឡើយ។
﴿ الرَّحْمَٰن ﴾ (ទ្រង់មហាសប្បុរស) ៖ ទ្រង់មហាសប្បុរស មហាមេត្តាករុណា ដែលក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ គ្របដណ្តប់លើអ្វីៗទាំងអស់។
﴿ الرَّحِيم ﴾ (ទ្រង់មហាអាណិតស្រឡាញ់)៖ គឺទ្រង់មានក្តីមេត្តាករុណាជាពិសេសចំពោះបណ្តាអ្នកមានជំនឿ។
២. ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (រាល់ការសរសើរទាំងឡាយ គឺសម្រាប់អល់ឡោះដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងពិភពទាំងអស់។) ពោលគឺរាល់ប្រភេទនៃការកោតសរសើរទាំងអស់ ហើយនិងភាពពេញលេញ គឺសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់។
៣. ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾(ជាម្ចាស់មហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់) ពោលគឺទ្រង់មានក្តីមេត្តាករុណាដ៏ទូលំទូលាយ និងមានក្តីមេត្តាករុណាជាពិសេសសម្រាប់តែអ្នកមានជំនឿ។
៤. ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾(ជាសេ្ដច(គ្រប់គ្រង)នៃថ្ងៃជំនុំជំរះ) ពោលគឺថ្ងៃបរលោក។
៥. ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (ចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ដែលពួកយើងគោរពសក្ការៈ ហើយចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ដែលពួកយើងសុំឱ្យជួយ។) ពោលគឺពួកយើងគោរពសក្ការៈចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ ហើយពួកយើងក៏សុំជំនួយពីទ្រង់តែមួយគត់ដែរ។
៦. ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (សូមទ្រង់មេត្ដាចង្អុលបង្ហាញដល់ពួកយើងនូវមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវផងចុះ។) ពោលគឺចង្អុលបង្ហាញពួកយើងទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម និងស៊ុណ្ណះ(មាគ៌ារបស់ព្យាការី)
៧. ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾(គឺមាគ៌ារបស់បណ្ដាអ្នកដែលទ្រង់បានប្រទានឧបការគុណ(នៀកម៉ាត់)ដល់ពួកគេ ពុំមែនជា(មាគ៌ា)អ្នកដែលត្រូវគេខឹងសម្បាឡើយ ហើយក៏ពុំមែនជា(មាគ៌ា)ពួកដែលវងេ្វងដែរ។) ពោលគឺមាគ៌ារបស់បណ្តាអ្នកសាងអំពើកុសលទាំងឡាយក្នុងចំណោមបណ្តាព្យាការី និងអ្នកដែលដើរតាមពួកគាត់ ពុំមែនជាមាគ៌ាពួកណាសរ៉នី(ពួកគ្រឹស្ទាន) និងពួកយូដានោះទេ។
ក្រោយសូត្រហ្វាទីហះចប់ ត្រូវពោលពាក្យ “آمين” ដែលមានន័យថា “សូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកផងចុះ”

ចម្លើយ. ជំពូក អាសហ្សាល់ហ្សាឡះ( سورة الزلزلة ) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
នៅពេលដែលផែនដីត្រូវបានគេធ្វើឱ្យរញ្ជួយយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ ហើយផែនដីបានបពោ្ចញនូវសាកសពទាំងអស់ដែលមាន នៅក្នុងខ្លួនរបស់វា ។ ហើយមនុស្សលោកក៏និយាយថាៈ តើមានរឿងអ្វីកើត ឡើងចំពោះផែនដីនេះ? នៅថ្ងៃនោះ វានឹងប្រកាសប្រាប់នូវរឿងរ៉ាវរបស់វា ពីព្រោះម្ចាស់របស់អ្នកបានបញ្ជាឱ្យវាធ្វើដូច្នោះ។ នៅថ្ងៃនោះដែរ មនុស្សលោកនឹងចេញពីផ្នូរមកទាំងក្រុមៗខុសៗគ្នាដើម្បីទទួលការបង្ហាញឱ្យឃើញនូវអំពើទាំងឡាយរបស់ ពួកគេ។ ដូចេ្នះ អ្នកដែលធ្វើអំពើល្អសូម្បីមានទម្ងន់ប៉ុនលំអងធូលី ក៏គេនឹងឃើញវាដែរ។ ដូចេ្នះ អ្នកដែលធ្វើអំពើល្អសូម្បីមានទម្ងន់ប៉ុនលំអងធូលី ក៏គេនឹងឃើញវាដែរ។ (អាសហ្សាល់ហ្សាឡះ ៈ ១-៨)
បកស្រាយអត្ថន័យ
១. នៅពេលដែលផែនដីត្រូវបានគេធ្វើឲ្យរញ្ជួយយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដែលវាជាការកើតឡើងនៃថ្ងៃបរលោក។
២. ហើយផែនដីបានបញ្ចេញនូវសាកសពទាំងឡាយនិងអ្វីផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់វា(ក្នុងផ្ទៃផែនដី)ចេញមកក្រៅ។
៣. ហើយមនុស្សក៏បាននិយាយទាំងងឿងឆ្ងល់ថា តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះផែនដី ទើបបានជាវាញ័ររញ្ជួយបែបនេះ?
នៅក្នុងថ្ងៃដ៏ធំធេងនោះ ផែនដីនឹងប្រាប់ទាំងអស់ពីអ្វីដែលគេបានប្រព្រឹត្តនៅលើវា ទាំងប្រការល្អ និងប្រការអាក្រក់។
៥. ពីព្រោះអល់ឡោះបានឲ្យវាដឹង និងបានបញ្ជាវាឲ្យធ្វើដូច្នេះ។
នៅក្នុងថ្ងៃដ៏ធំធេងដែលផែនដីញ័ររញ្ជួយនោះ មនុស្សលោកនឹងចេញពីកន្លែងជំនុំជម្រះជាក្រុមៗដើម្បីមើលទង្វើទាំងឡាយរបស់ពួកគេដែលពួកគេបានសាងនៅក្នុងលោកិយ។
៧. ដូចនេះ ជនណាហើយដែលបានសាងនូវទង្វើល្អ សូម្បីតែទង្វើនោះមានទម្ងន់ប៉ុនសត្វស្រមោចដ៏តូចមួយក៏ដោយ ក៏គេនឹងបានឃើញវានៅចំពោះមុខគេដែរ។
៨. ហើយ(ក៏ដូចគ្នាដែរ) ជនណាហើយដែលបានសាងនូវទង្វើអាក្រក់ សូម្បីតែទង្វើនោះមានទម្ងន់ប៉ុនសត្វស្រមោចដ៏តូចមួយក៏ដោយ ក៏គេនឹងបានឃើញវានៅចំពោះមុខគេដែរ។

ចម្លើយ. ជំពូក អាល់អាទីយ៉ាត ( سورة العاديات ) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
អល់ឡោះស្បថនឹងសត្វសេះទាំងឡាយដែលរត់ទាំងដង្ហក់នៅក្នុងសមរភូមិ និងសត្វសេះដែលរត់យ៉ាងលឿនចេញផ្កាភ្លើងតាមក្រចករបស់វា និងសត្វសេះដែលវាបោលសម្រុកទៅខ្មាំងសត្រូវទាំងព្រឹកព្រលឹម ហើយពួកវាធ្វើឱ្យធូលីហុយទ្រលោមនៅចំពោះមុខពួកសត្រូវ ហើយពួកវាសម្រុកចូលទៅកណ្ដាលហ្វូងសត្រូវ ។ ពិតប្រាកដណាស់ មនុស្សលោកគឺរមិលគុណចំពោះម្ចាស់ របស់គេ។ ហើយពិតប្រាកដណាស់ គេគឺជាសាក្សីលើរឿងនោះ ពីព្រោះគេ គឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្ដិយ៉ាង ខ្លាំង។ ដូចេ្នះ តើគេមិនដឹងទេឬថា នៅពេលដែលអ្វីៗនៅក្នុងផ្នូរ ត្រូវគេបពោ្ចញមក(ដើម្បីជំនុំជំរះ)? និងអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្ដ(របស់មនុស្ស)នឹងត្រូវគេ លាតត្រដាងឱ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នោះ ? ពិតប្រាកដណាស់ នៅថ្ងៃនោះម្ចាស់របស់ពួកគេដឹងបំផុត ចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ។ (អាល់អាទីយ៉ាត ៈ ១-១១)
បកស្រាយអត្ថន័យ
អល់ឡោះបានស្បថនឹងសត្វសេះទាំងឡាយដែលរត់ទាំងដង្ហក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសមរភូមិ។
ហើយទ្រង់ស្បថនឹងសត្វសេះដែលរត់យ៉ាងលឿនរហូតចេញផ្កាភ្លើងតាមក្រចករបស់វានៅពេលដែលវាផាយជាន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើដុំថ្ម ។
៣. ហើយទ្រង់ស្បថនឹងសត្វសេះដែលបោលសម្រុកទៅរកខ្មាំងសត្រូវទាំងព្រឹកព្រលឹម
៤. ដោយពួកវាធ្វើឱ្យធូលីប៉ើងហុយទ្រលោមនៅចំពោះមុខសត្រូវ
៥. ហើយពួកវាសម្រុកចូលទៅកណ្ដាលហ្វូងសត្រូវ។
៦. ពិតប្រាកដណាស់ មនុស្សលោកគឺរមិលគុណចំពោះម្ចាស់របស់គេ។
៧. គេនឹងធ្វើជាសាក្សីលើខ្លួនឯងចំពោះការរមិលគុណនេះ។ គេមិនអាចប្រកែកបានឡើយដោយសារវាបានស្តែងចេញមកយ៉ាងច្បាស់។
៨. គេស្រលាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងងប់ងល់ ហើយកំណាញ់នឹងការបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេ។
តើមនុស្សលោកដែលស្រលាញ់ងុបងល់នឹងការរស់នៅលើលោកិយនេះមិនដឹងទេឬថា នៅពេលដែលអល់ឡោះធ្វើឲ្យសាកសពនៅក្នុងផ្នូររស់ឡើងវិញ និងបញ្ចេញពួកគេពីក្នុងដីដើម្បីជំនុំជម្រះ និងទទួលការតបស្នងនោះ រឿងនោះគឺនឹងមិនកើតឡើងដូចអ្វីដែលពួកគេគិតស្រមៃទេនោះ?
១០. គេនឹងលាតត្រដាងនិងបញ្ជាក់នូវអ្វីដែលនៅក្នុងដួងចិត្ត ដូចជាការនៀត(ការប៉ង) គោលជំនឿ និងអ្វីផ្សេងៗទៀត។
ពិតប្រាកដណាស់នៅថ្ងៃនោះ ម្ចាស់របស់ពួកគេដឹងបំផុតចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ។ គ្មានអ្វីអាចលាក់បាំងនឹងទ្រង់បានឡើយនៃកិច្ចការខ្ញុំបម្រើទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ ហើយទ្រង់នឹងតបស្នងពួកគេទៅលើអ្វីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្ត។

ចម្លើយ. ជំពូក អាល់ករីអះ( سورة القارعة ) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
អាល់ករីអះ។ តើអាល់ករីអះជាអ្វី? តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យអ្នកដឹងថា អាល់ករីអះជាអ្វីនោះ? គឺជាថ្ងៃដែលមនុស្សលោកប្រៀបដូចជាហ្វូងសត្វមេអំបៅ ដែលហើរប្រសេចប្រសាច។ ហើយភ្នំទាំងឡាយប្រៀបដូចជារោមសត្វដែលត្រូវគេធ្វើឱ្យប៉ើង។ ហើយរីឯអ្នកណាដែលភ្នែកជញ្ជីងរបស់គេធ្ងន់(ខាងអំពើល្អ)នោះ។ គឺគេនឹងស្ថិតក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយក្ដីពេញចិត្ដ(នៅ ក្នុងឋានសួគ៌)។ ហើយចំណែកឯអ្នកណាដែលភ្នែកជញ្ជីងរបស់គេស្រាល (ខាងអំពើល្អ)នោះ។ ទីលំនៅរបស់គេ គឺនរកហាវីយ៉ះ(រណ្ដៅនរកដ៏ជ្រៅ) តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យអ្នកដឹងថា វាជាអ្វីនោះ? វាគឺជាភ្លើងនរកដ៏សែនក្ដៅ។ (អាល់ករីអះ ៈ ១-១១)
បកស្រាយអត្ថន័យ
១. ពេលវេលាដែលធ្វើឱ្យដូងចិត្តរបស់មនុស្សលោកភ័យញាប់ញ័រដោយសារតែស្ថានភាពដ៏រន្ធត់នៃថ្ងៃនោះ។
តើអ្វីទៅជាពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យដូងចិត្តរបស់មនុស្សលោកភ័យញាប់ញ័រដោយសារតែស្ថានភាពដ៏រន្ធត់របស់វានោះ?
តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យអ្នកដឹងថា អ្វីទៅជាពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យដូងចិត្តរបស់មនុស្សលោកភ័យញាប់ញ័រដោយសារតែស្ថានភាពដ៏រន្ធត់របស់វានោះ? ពិតណាស់ វានោះគឺជាថ្ងៃបរលោក។
៤. គឺថ្ងៃដែលដួងចិត្តមនុស្សលោកញាប់ញ័រភ័យរន្ធត់ ប្រៀបដូចជាហ្វូងសត្វមេអំបៅដែលហើរប្រសេចប្រសាចគ្រប់ទីកន្លែង។
៥. ហើយភ្នំទាំងឡាយប្រៀបដូចជារោមសត្វចម្រុះពណ៌ដែលត្រូវគេធ្វើឱ្យប៉ើងរប៉ាត់រប៉ាយ។
៦. រីឯអ្នកដែលទង្វើល្អរបស់គេធ្ងន់ជាងទង្វើអាក្រក់នោះ
៧. រូបគេនឹងស្ថិតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅមួយដ៏ជាទីគាប់ចិត្តដែលគេនឹងទទួលបានវានៅក្នុងឋានសួគ៌។
៨. ហើយចំណែកឯជនណាដែលទង្វើអាក្រក់របស់គេធ្ងន់ជាងទង្វើល្អនោះ
៩. ទីលំនៅ និងកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់គេនៅថ្ងៃបរលោកនោះ គឺនៅក្នុងឋាននរកជើហាន់ណាំ។
១០. តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យអ្នក(ឱអ្នកនាំសារមូហាំម៉ាត់)ដឹងថា វាជាអ្វីនោះ?
១១. វាគឺជាភ្លើងនរកដ៏សែនក្តៅបំផុត។

ចម្លើយ. ជំពូក អាត់តាកាស៊ួរ( سورة التكاثر ) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
ភាពក្រអឺតក្រទមនឹងការមានទ្រព្យសម្បត្ដិច្រើនហើយនិងកូនចៅ បានធ្វើឱ្យពួកអ្នកភេ្លចខ្លួន(ពីការគោរពប្រតិបត្ដិចំពោះអល់ឡោះ) រហូតពួកអ្នកចូលទៅក្នុងផ្នូរ(រហូតអ្នកស្លាប់)។ ទេ. ពួកអ្នកគង់តែនឹងដឹងជាមិនខាន ។ ទេ. បន្ទាប់មកពួកអ្នកគង់តែនឹងដឹង។ ទេ. ប្រសិនបើពួកអ្នកដឹង(ពីលទ្ធផលនៃការភេ្លចខ្លួនរបស់ ពួកអ្នក)ដោយការដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់នោះ(ពួកអ្នកពិតជាមិនធ្វើ ដូច្នោះឡើយ)។ ជាការពិតណាស់ ពួកអ្នកនឹងឃើញនរកជើហ៊ីមជាមិនខាន។ បន្ទាប់មក ពួកអ្នកពិតជានឹងឃើញវាយ៉ាងច្បាស់នឹងភ្នែក។ ក្រោយមក ពួកអ្នកនឹងត្រូវគេសួរនៅថ្ងៃនោះអំពីឧបការគុណ(នៀកម៉ាត់)ដែលទ្រង់បានប្រទានឱ្យពួកអ្នក។ (អាត់តាកាស៊ួរ ៈ ១-៨)
បកស្រាយអត្ថន័យ
១. ការមានមោទនភាពនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិងកូនចៅច្រើន បានធ្វើឱ្យពួកអ្នក(ឱមនុស្សលោក)ភ្លេចពីការគោរពប្រតិបត្តិចំពោះអល់ឡោះ
២. រហូតដល់ពួកអ្នកស្លាប់ ហើយបានចូលទៅក្នុងផ្នូររបស់ពួកអ្នក។
៣. អ្វីដែលនាំឱ្យពួកអ្នកមានមោទនភាពរហូតដល់នាំឱ្យពួកអ្នកភ្លេចពីការគោរពប្រតិបត្តិចំពោះអល់ឡោះនោះ ពួកអ្នកគង់តែនឹងដឹងជាមិនខាននូវលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការធ្វើបែបនោះ។
៤. បន្ទាប់មក ពួកអ្នកគង់តែនឹងដឹងជាមិនខាននូវលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់វា។
៥. ជាការពិត ប្រសិនបើពួកអ្នកដឹងច្បាស់ថា ពួកអ្នកនឹងត្រូវគេពង្រស់ឱ្យរស់ឡើងវិញត្រឡប់ទៅកាន់អល់ឡោះជាម្ចាស់ ហើយទ្រង់នឹងតបស្នងទៅលើទង្វើរបស់ពួកអ្នកនោះ ពួកអ្នកពិតជានឹងមិនជាប់រវល់នឹងការមានមោទនភាព(ចំពោះគ្នា)ពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនិងរឿងកូនចៅឡើយ។
៦. ជាការពិតណាស់ អល់ឡោះពិតជានឹងឱ្យពួកអ្នកឃើញភ្លើងនរកនៅថ្ងៃបរលោកជាមិនខាន។
៧. បន្ទាប់មក ពួកអ្នកពិតជានឹងឃើញវា(ភ្លើងនរក)យ៉ាងច្បាស់ផ្ទាល់នឹងភ្នែកដោយគ្មានការសង្ស័យឡើយ។
៨. ក្រោយមក នៅថ្ងៃនោះ អល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងសួរពួកអ្នកអំពីរាល់ឧបការគុណទាំងឡាយដែលទ្រង់ប្រទានឱ្យពួកអ្នក ដូចជាសុខភាពល្អ ទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភ និងប្រការផ្សេងៗទៀត។

ចម្លើយ. ជំពូក អាល់អើស( سورة العصر ) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
អល់ឡោះស្បថនឹងពេលវេលា។ ពិតប្រាកដណាស់ មនុស្សលោកគឺស្ថិតកុ្នងភាពខាតបង់។ លើកលែងតែបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿ និងបានសាងអំពើ ល្អត្រឹមត្រូវ និងបានផ្ដែផ្ដាំគ្នាឱ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការពិត និងបានផ្ដែផ្ដាំ គ្នាឱ្យមានការអត់ធ្មត់ប៉ុណ្ណោះ។ (អាល់អាសរ៍ ៈ ១-៣)
បកស្រាយអត្ថន័យ
១. អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្បថនឹងពេលវេលា។
២. មនុស្សលោកទាំងអស់ស្ថិតក្នុងភាពខាតបង់ និងភាពអន្តរាយ។
៣. លើកលែងតែជនណាដែលមានជំនឿ និងបានសាងទង្វើកុសល ហើយព្រមជាមួយគ្នានេះ ពួកគេបានអំពាវនាវ(មនុស្ស)ទៅកាន់ផ្លូវពិត ហើយពួកគេមានការអត់ធ្មត់លើវាប៉ុណ្ណោះ។ ពិតណាស់ អ្នកទាំងនោះហើយដែលជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យចាកផុតពីការខាតបង់នោះ។

ចម្លើយ. ជំពូក អាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ( سورة الهمزة ) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
វិនាសអន្ដរាយហើយចំពោះអ្នកនិយាយមួលបង្កាច់ និង អ្នកនិយាយដើមគេ។ គឺជាអ្នកដែលបានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្ដិនិងរាប់ចំនួនរបស់វា ដោយគេគិតថា ទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់គេពិតជាធ្វើឱ្យគេនៅ គង់វង្សជារៀងហូត។ មិនដូច្នោះទេ. ការពិតគេនឹងត្រូវគេបោះបញ្ចូលទៅក្នុង ហ៊ូ ត ម៉ះ។ តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យអ្នកដឹងថា ហ៊ូត៏ម៉ះ ជាអ្វីនោះ? គឺជាភ្លើងរបស់អល់ឡោះដែលបានបង្កាត់ទុក(នៅក្នុង នរក) ដែលវាឆាបឆេះរាលដល់បេះដូង។ ពិតប្រាកដណាស់ នរកនោះត្រូវបានបិទជិត ដើម្បីកុំឱ្យ ពួកគេចេញ។ ត្រូវបានចងភ្ជាប់នឹងសសរដ៏វែង។ (អាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ ៈ ១-៩)
បកស្រាយអត្ថន័យ
១. ក្តីវិនាស និងទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយដើម និងមួលបង្កាច់អ្នកដទៃ។
២. ជាអ្នកដែលគោលបំណងសំខាន់របស់គេ គឺការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្ដិនិងរាប់ចំនួនរបស់វា។ គេគ្មានគោលបំណងអ្វីផ្សេងពីនោះឡើយ។
ដោយគេគិតស្មានថា ទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់គេដែលគេខំប្រមូលនោះ នឹងអាចធ្វើឱ្យរូបគេគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បាន។ ដូច្នេះ គេនឹងអាចរស់នៅជាអមតៈនៅលើលោកិយនេះ។
រឿងនោះមិនដូចអ្វីដែលជនល្ងង់ខ្លៅនេះគិតនោះទេ។ តាមពិត រូបគេនឹងត្រូវគេបោះទៅក្នុងភ្លើងនរកជើហាន់ណាំដែលវានឹងបំផ្លាញ និងកម្ទេចទាំងអស់រាល់អ្វីដែលគេបោះចូលទៅក្នុងវា ដោយសារតែកម្តៅដ៏សែនក្តៅបំផុតរបស់វា។
តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យអ្នក(ឱអ្នកនាំសារមូហាំម៉ាត់)ដឹងថា ភ្លើងនរកដែលបំផ្លាញរាល់អ្វីទាំងអស់ដែលគេបោះចូលទៅក្នុងវានោះជាអ្វី?
៦. គឺជាភ្លើងរបស់អល់ឡោះដែលត្រូវបានគេបង្កាត់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅ
៧. ដែលវានឹងឆាបឆេះរោលរាលពេញខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្ស រហូតដល់បេះដូងរបស់ពួកគេ។
៨. ជាការពិតណាស់ នរកនោះត្រូវបានបិទជិតដើម្បីកុំឱ្យពួកដែលត្រូវទណ្ឌកម្មរត់ចេញ។
៩. ពួកគេត្រូវបានគេចងភ្ជាប់នឹងសសរដ៏វែងដើម្បីកុំឱ្យពួកគេអាចចេញរួច។

ចម្លើយ. ជំពូក អាល់ហ្វ៊ីល( سورة الفيل ) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
តើអ្នក(មូហាំម៉ាត់)មិនបានឃើញទេឬថា ម្ចាស់របស់អ្នក បានធ្វើទៅលើក្រុមទ័ពដំរីយ៉ាងដូចមេ្ដច ? តើទ្រង់មិនបានធ្វើឱ្យឧបាយកលអាក្រក់របស់ពួកគេវងេ្វង (បរាជ័យ)ទេឬ ? ហើយទ្រង់បានបញ្ជូនបក្សីទាំងហ្វូងៗទៅប្រយុទ្ធតទល់ នឹងពួកគេ។ ពួកវាទម្លាក់ទៅលើពួកគេដោយដុំថ្មស៊ីចជ្ជីល(ដែលមកពី ភ្លើងនរក)។ រួចមកទ្រង់បានធ្វើឱ្យពួកគេប្រៀបដូចជាស្លឹកឈើដែលត្រូវ ដង្កូវស៊ី។ (អាល់ហ៊្វីល ៈ ១-៥)
បកស្រាយអត្ថន័យ
១. តើអ្នក(ឱអ្នកនាំសារមូហាំម៉ាត់)មិនបានដឹងទេឬថា តើម្ចាស់របស់អ្នកបានធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើអាប់រ៉ហះ និងក្រុមរបស់គេដែលជាទ័ពដំរី នៅពេលដែលពួកគេមានបំណងចង់កម្ទេចកាក់ហ្ពះនោះ?
ពិតណាស់ អល់ឡោះបានធ្វើឱ្យឧបាយកលដ៏អាក្រក់របស់ពួកគេដែលចង់កម្ទេចកាក់ហ្ពះនោះទទួលបរាជ័យ។ ដូចនេះ ពួកគេមិនទទួលបាននូវអ្វីដែលពួកគេប៉ងប្រាថ្នាដែលចង់បង្វែរមនុស្សឲ្យបែរចេញពីកាក់ហ្ពះនោះទេ ហើយពួកគេក៏មិនទទួលបានអ្វីសូម្បីតែបន្តិចនោះដែរ។
៣. ហើយទ្រង់បានបញ្ជូនបក្សីទាំងហ្វូងៗទៅកាន់ពួកគេ
៤. ដោយពួកវាទម្លាក់ដុំថ្មធ្វើពីដីឥដ្ឋដែលគេដុតនៅក្នុងភ្លើងនរកទៅលើពួកគេ។
៥. ពិតណាស់ អល់ឡោះបានធ្វើឱ្យពួកគេ(វិនាសអន្តរាយ)ដូចជាស្លឹកឈើដែលត្រូវសត្វស៊ីដាច់ខ្ទេចខ្ទីដូច្នោះដែរ។

ចម្លើយ. ជំពូក គូរ៉័ស្ហ( سورة قريش ) និងអត្ថន័យរបស់វា។
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
ជាទម្លាប់នៃកុលសម្ព័ន្ធគូរ៉ស្ហ ទម្លាប់របស់ពួកគេគឺការធ្វើដំណើរនៅរដូវរងារ(ដើម្បីធ្វើ ជំនួញនៅប្រទេសយ៉េមែន) និង(នៅប្រទេសស្ហាម)នៅរដូវក្ដៅ។ ដូចេ្នះ ចូរឱ្យពួកគេគោរពសក្ការៈចំពោះម្ចាស់គ្រប់គ្រង កាក់ហ្ពះនេះចុះ។ គឺទ្រង់ជាអ្នកដែលបានផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ពួកគេ ដើម្បី បំបាត់នូវការសេ្រកឃ្លាន និងផ្ដល់សន្ដិភាពដល់ពួកគេឱ្យចៀសផុត ពីការភ័យខ្លាច។ (គូរ៉័ស្ហ ៈ ១-៤)
បកស្រាយអត្ថន័យ
១. ជាទម្លាប់នៃកុលសម្ព័ន្ធគូរ៉័ស្ហ
២. ទម្លាប់របស់ពួកគេនោះ គឺការធ្វើដំណើរជួញដូរក្នុងរដូវរងារនៅកាន់ប្រទេសយេមែន និងធ្វើដំណើរជួញដូរក្នុងរដូវក្ដៅនៅកាន់តំបន់ស្ហាម ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។
ដូច្នេះ ចូរឱ្យពួកគេគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងគេហដ្ឋានដ៏ពិសិដ្ឋ(កាក់ហ្ពះ)តែមួយគត់ ដែលទ្រង់បានផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ពួកគេក្នុងការធ្វើដំណើរជួញដូរ ហើយពួកគេមិនត្រូវធ្វើស្ហ៊ីរិក(គោរពព្រះផ្សេង)ជាមួយនឹងទ្រង់ឡើយ។
៤. ព្រោះទ្រង់ជាអ្នកដែលផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ពួកគេដើម្បីបំបាត់ភាពសេ្រកឃ្លាន និងផ្ដល់សន្ដិភាពដល់ពួកគេឱ្យចៀសផុតពីការភ័យខ្លាច ត្បិត
អល់ឡោះបានដាក់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកអារ៉ាប់នូវការលើកតម្កើងទឹកដីពិសិដ្ឋនេះ និងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងវា។

ចម្លើយ. ជំពូក អាល់ម៉ាអ៊ូន( سورة الماعون ) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
តើអ្នក(មូហាំម៉ាត់)បានឃើញបុគ្គលដែលបដិសេធនឹងថ្ងៃ ជំនុំជំរះដែរឬទេ ? នោះហើយគឺជាបុគ្គលដែលបោះបង់កូនកំព្រា។ ហើយមិនជំរុញគ្នាឱ្យផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកក្រីក្រឡើយ ដូចេ្នះ ភាពវិនាសអន្ដរាយ គឺសម្រាប់ពួកដែលសឡាត ដែលពួកគេព្រងើយកន្ដើយចំពោះការសឡាតរបស់ពួកគេ។ ពួកគេគឺជាពួកដែលសាងអំពើល្អដើម្បីចង់បង្ហាញឱ្យគេ ឃើញតែប៉ុណ្ណោះ។ ហើយពួកគេមិនឱ្យទ្រព្យគេខ្ចីឡើយ សូម្បីតែបន្ដិចបន្ដួចក៏ដោយ។ (អាល់ម៉ាអ៊ូន ៈ ១-៧)
បកស្រាយអត្ថន័យ
១. តើអ្នកបានស្គាល់បុគ្គលដែលបដិសេធនឹងការទទួលបានការតបស្នងនៅថ្ងៃបរលោកដែរឬទេ?
២. គឺបុគ្គលដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិក្មេងកំព្រា(កំព្រាឪពុក)យ៉ាងខ្លាំងក្លា
៣. ហើយមិនជំរុញខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃឱ្យបរិច្ចាគចំណីអាហារដល់អ្នកក្រីក្រឡើយ។
៤. ដូច្នេះ ភាពវិនាសអន្ដរាយនិងទណ្ឌកម្ម គឺសម្រាប់អ្នកសឡាតទាំងឡាយណា
៥. ដែលពួកគេព្រងើយកន្ដើយចំពោះការសឡាតរបស់ពួកគេ។ ពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់លើការសឡាតនោះឡើយ រហូតដល់ផុតពេលវេលារបស់វា។
៦. ពួកគេគឺជាពួកដែលប្រតិបត្តិសឡាត និងសាងអំពើល្អផ្សេងៗដើម្បីគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឱ្យគេឃើញតែប៉ុណ្ណោះ។ ពួកគេមិនបានធ្វើវាដោយចិត្តស្មោះសចំពោះអល់ឡោះឡើយ។
៧. ហើយពួកគេមិនជួយដល់អ្នកដទៃឡើយ បើទោះបីជាការជួយនោះមិនបានផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់រូបគេក៏ដោយ។

ចម្លើយ. ជំពូក អាល់កាវសើរ( سورة الكوثر ) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
ពិតប្រាកដណាស់ យើងបានប្រទានឱ្យអ្នក(មូហាំម៉ាត់) នូវអាល់កាវសើរ(ទនេ្លមួយនៅក្នុងឋានសួគ៌)។ ដូចេ្នះ ចូរអ្នកសឡាត និងសំឡេះសត្វដើម្បីម្ចាស់របស់អ្នក ចុះ។ ពិតប្រាកដណាស់ អ្នកដែលស្អប់ខ្ពើមអ្នក(មូហាំម៉ាត់) គេ នឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ពីផលល្អ(ទាំងនៅក្នុងលោកិយ និងបរលោក)(អាល់កាវសើរ ៈ ១-៣)
បកស្រាយអត្ថន័យ
១. ពិតប្រាកដណាស់ យើងបានប្រទានឱ្យអ្នក(ឱអ្នកនាំសារមូហាំម៉ាត់)នូវប្រការល្អជាច្រើន ក្នុងនោះ គឺទន្លេមួយនៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលមានឈ្មោះថា អាល់កាវសើរ។
២. ហេតុនេះ ចូរអ្នកថ្លែងអំណរគុណអល់ឡោះចំពោះឧបការគុណនេះ ដោយអ្នកត្រូវប្រតិបត្តិសឡាតចំពោះអល់ឡោះ និងសម្លេះសត្វដើម្បីម្ចាស់របស់អ្នកតែមួយគត់ ខុសពីអ្វីដែលពួកមុស្ហរីគីន(ពួកពហុទេពនិយម)បានធ្វើ ដោយពួកគេបញ្ជិតខ្លួនទៅកាន់រូបបដិមារបស់ពួកគេដោយសារសម្លេះសត្វនោះ។
៣. ពិតប្រាកដណាស់ អ្នកដែលខឹងសម្បារនឹងអ្នកនោះ គឺជាបុគ្គលដែលត្រូវបានគេកាត់ផ្តាច់ពីប្រការល្អទាំងអស់ ជាអ្នកដែលត្រូវគេបំភ្លេចមិននឹកនានោះឡើយ ហើយបើទោះបីជាគេរំលឹកពីពួកគេ ក៏គេរំលឹកតែពីរឿងអាក្រក់របស់គេដែរ។

ចម្លើយ. ជំពូក អាល់កាហ្វ៊ីរូន( سورة الكافرون ) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
ចូរអ្នក(មូហាំម៉ាត់)ពោលថាៈ ឱពួកដែលប្រឆាំង. ខ្ញុំមិនគោរពសក្ការៈចំពោះអ្វីដែលពួកអ្នកគោរពសក្ការៈ នោះឡើយ។ ហើយពួកអ្នកក៏មិនមែនជាអ្នកគោរពសក្ការៈចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំគោរពសក្ការៈនោះដែរ។ ហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលគោរពសក្ការៈចំពោះអ្វីដែល ពួកអ្នកបានគោរពសក្ការៈនោះឡើយ។ ហើយពួកអ្នកក៏មិនមែនជាអ្នកគោរពសក្ការៈចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំគោរពសក្ការៈនោះដែរ។ សម្រាប់ពួកអ្នកគឺសាសនារបស់ពួកអ្នក ហើយសម្រាប់ខ្ញុំ គឺសាសនារបស់ខ្ញុំ។ (អាល់កាហ្វ៊ីរូន ៈ ១-៦)
បកស្រាយអត្ថន័យ
១. ចូរអ្នក(ឱអ្នកនាំសារមូហាំម៉ាត់)ពោលចុះថា៖ នែពួកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះ!
២. ខ្ញុំមិនគោរពសក្ការៈចំពោះរូបបដិមាដែលពួកអ្នកកំពុងតែគោរពសក្ការៈនោះឡើយ មិនថាពេលនេះ ឬពេលខាងមុខនោះទេ។
៣. ហើយពួកអ្នកក៏មិនមែនជាអ្នកគោរពសក្ការៈចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែគោរពសក្ការៈនោះដែរ គឺ(ការគោរពសក្ការៈ)អល់ឡោះតែមួយគត់។
៤. ហើយខ្ញុំក៏មិនគោរពសក្ការៈចំពោះរូបបដិមាដែលពួកអ្នកកំពុងតែគោរពសក្ការៈនោះដែរ។
៣. ហើយពួកអ្នកក៏មិនមែនជាអ្នកគោរពសក្ការៈចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែគោរពសក្ការៈនោះដែរ គឺ(ការគោរពសក្ការៈ)អល់ឡោះតែមួយគត់។
៦. សម្រាប់ពួកអ្នក គឺសាសនារបស់ពួកអ្នកដែលពួកអ្នកបង្កើតឡើងថ្មីដោយខ្លួនពួកអ្នកផ្ទាល់។ តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញ គឺសាសនាដែលអល់ឡោះទ្រង់បានបញ្ចុះមកឱ្យខ្ញុំ។

ចម្លើយ. ជំពូក អាន់ណើសរ៍( سورة النصر ) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
នៅពេលដែលជំនួយរបស់អល់ឡោះ និងជ័យជម្នះបានមកដល់(ការរំដោះទីក្រុងម៉ាក្កះ) ពេលនោះ អ្នកនឹងឃើញមនុស្សម្នាចូលសាសនារបស់អល់ឡោះទាំងក្រុមៗ។ ដូចេ្នះ ចូរអ្នកលើកតម្កើងដោយការសរសើរទៅចំពោះ ម្ចាស់របស់អ្នក និងសុំអភ័យទោសពីទ្រង់។ ពិតប្រាកដណាស់ ទ្រង់ គឺជាអ្នកដែលទទួលយកការសុំអភ័យទោសបំផុត។ (អាល់ណើសរ៍ ៈ ១-៣)
បកស្រាយអត្ថន័យ
នៅពេលដែលជំនួយរបស់អល់ឡោះចំពោះសាសនារបស់អ្នក(ឱព្យាការីមូហាំម៉ាត់) ការផ្តល់ភាពខ្លាំងក្លារបស់ទ្រង់ដល់វា(សាសនាអ៊ីស្លាម) និងការទទួលបានជ័យជម្នះដោយការរំដោះបានទីក្រុងម៉ាក្កះបានមកដល់
ហើយអ្នកនឹងបានឃើញមនុស្សចូលសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងក្រុមៗនោះ
ពេលនោះ ចូរអ្នកដឹងចុះថា ជាការពិតណាស់ ទាំងនេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថា តួនាទីរបស់អ្នកដែលគេបានចាត់តាំងអ្នកមកនោះ ជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយ។ ដូចេ្នះ ចូរអ្នកលើកតម្កើងដោយការកោតសរសើរទៅចំពោះម្ចាស់របស់អ្នក ជាការថ្លែងអំណរគុណចំពោះទ្រង់លើឧបការគុណនៃការផ្តល់ជំនួយ និងការរំដោះបានទីក្រុងម៉ាក្កះនេះ ហើយចូរអ្នកសុំអភ័យទោសពីទ្រង់ចុះ។ ពិតប្រាកដណាស់ ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលទទួលយកការសារភាពកំហុសបំផុតពីបណ្តាខ្ញុំបម្រើទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ ហើយទ្រង់អភ័យទោសដល់ពួកគេ។

ចម្លើយ. ជំពូក អាល់ម៉ាសាត់( سورة المسد ) និងអត្ថន័យរបស់វា៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
ដៃទាំងពីរ(ទង្វើ)របស់អាពូឡាហាប់បានវិនាសអន្ដរាយ ហើយគេក៏វិនាសអន្ដរាយ។ ទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់គេនិងអ្វីៗដែលគេបានសាងកន្លងមក មិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គេឡើយ។ គេនឹងចូលទៅក្នុងនរកដែលមានអណ្ដាតភ្លើងដ៏សន្ធោ សន្ធៅ។ ហើយភរិយារបស់គេដែលជាអ្នកយកបន្លា(រាយលើផ្លូវ ដើម្បីធ្វើបាបមូហាំម៉ាត់)ក៏ដូច្នោះដែរ។ នៅនឹងករបស់នាងមានខ្សែច្រវ៉ាក់ភ្លើង។ (អាល់ម៉ាសាត់ ៈ ១-៥)
បកស្រាយអត្ថន័យ
១. ដៃទាំងពីររបស់ឪពុកមាព្យាការីមូហាំម៉ាត់ គឺអាពូឡាហាប់ដែលជាកូនប្រុសរបស់អាប់ទុលមុតល់ឡឹប គឺបានវិនាសអន្តរាយហើយ ដោយសារតែទង្វើរបស់គេ ខណៈដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើព្យាការីមូហាំម៉ាត់នោះ ហើយការព្យាយាមរបស់គេ ក៏គ្មានបានផលអ្វីដែរ។
២. តើអ្វីមួយដែលអាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់រូបគេនោះ? ទ្រព្យសម្បត្តិ និងកូនចៅរបស់គេ? វាទាំងពីរនេះ មិនអាចការពាររូបគេពីទណ្ឌកម្មបានឡើយ ហើយវាទាំងពីរ(ទ្រព្យសម្បត្តិនិងកូនចៅរបស់គេ) ក៏មិនអាចធ្វើឱ្យរូបគេទទួលបាននូវក្តីមេត្តាករុណា(ពីអល់ឡោះ)នោះដែរ។
៣. រូបគេនឹងចូលទៅក្នុងនរកដែលមានអណ្ដាតភ្លើងដ៏សន្ធោសន្ធៅនៅថ្ងៃបរលោក ដោយគេនឹងទទួលរងនូវកម្តៅដ៏ក្តៅរបស់វា។
៤. ហើយប្រពន្ធរបស់គេ គឺអ៊ុមមូជើមីល ដែលជាអ្នកយកបន្លារាយលើផ្លូវដើររបស់ព្យាការីមូហាំម៉ាត់ដើម្បីធ្វើបាបគាត់នោះ ក៏នឹងចូលទៅក្នុងនរកដែលមានអណ្ដាតភ្លើងដ៏សន្ធោសន្ធៅនោះដូចគ្នាដែរ។
៥. នៅនឹងករបស់នាង មានខ្សែច្រវាក់សម្រាប់អូសនាងចូលទៅក្នុងឋាននរក។

ចម្លើយ. ជំពូក អាល់អៀខ្លើស( سورة الإخلاص ) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
ចូរអ្នក(មូហាំម៉ាត់)ពោលថាៈ អល់ឡោះគឺជាម្ចាស់តែមួយគត់។ អល់ឡោះ គឺជាអ្នកដែលត្រូវគេពឹងពាក់ ។ ទ្រង់មិនបានប្រសូតបុត្រឡើយ ហើយទ្រង់ក៏មិនត្រូវគេ ប្រសូតដែរ ។ ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ប្រៀបប្រដូចនឹងទ្រង់ឡើយ។ (អាល់អៀខ្លើស ៈ ១-៤)
បកស្រាយអត្ថន័យ
១. ចូរអ្នកពោលចុះ ឱអ្នកនាំសារមូហាំម៉ាត់ អល់ឡោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់ គ្មានព្រះជាម្ចាស់ណាក្រៅពីទ្រង់ឡើយ។
២. តម្រូវការនៃភាវៈទាំងអស់(ដែលទ្រង់បង្កើត) គឺឆ្ពោះទៅកាន់ទ្រង់(ទ្រង់ជាអ្នកបំពេញនូវតម្រូវការទាំងនោះ)
៣. អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ពុំមានបុត្រនោះទេ ហើយទ្រង់ក៏ពុំមានឪពុកម្តាយ(ជាអ្នកបង្កើត)នោះដែរ។
៤. ហើយក៏គ្មានភាវៈរបស់ទ្រង់ណាមួយអាចប្រៀបប្រដូចនឹងទ្រង់បានឡើយ។

ចម្លើយ. ជំពូក អាល់ហ្វាឡឹក( سورة الفلق ) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
ចូរអ្នក(មូហាំម៉ាត់)ពោលថាៈ ខ្ញុំសុំពីម្ចាស់គ្រប់គ្រងពេល ទៀបភ្លឺឱ្យបញ្ចៀស ។ អំពីប្រការអាក្រក់ទាំងឡាយដែលទ្រង់បានបង្កើតមក។ និងអំពីប្រការអាក្រក់នៃពេលយប់នៅពេលដែលភាព ងងឹតបានមកដល់។ និងអំពីប្រការអាក្រក់របស់ពួកស្ដ្រីមន្ដអាគមដែលសូត្រ ផ្លុំមន្ដអាគមទៅក្នុងខ្សែចំណង។ ហើយនិងអំពីប្រការអាក្រក់របស់អ្នកច្រណែនឈ្នានីស នៅពេលដែលគេច្រណែនឈ្នានីស។ (អាល់ហ្វាឡឹក ៈ ១-៥)
បកស្រាយអត្ថន័យ
១. ចូរអ្នក(ឱអ្នកនាំសារមូហាំម៉ាត់)ពោលថា៖ ខ្ញុំសុំការការពារពីព្រះជាម្ចាស់នៃពេលទៀបភ្លឺ និងសុំការបញ្ចៀសពីទ្រង់
២. (សូមទ្រង់ការពារនិងបញ្ចៀស)ពីប្រការអាក្រក់ដែលកើតចេញពីភាវៈ(ម៉ាខ្លូក)ទាំងឡាយដែលផ្តល់គ្រោះថ្នាក់
៣. ហើយខ្ញុំសុំការការពារពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អំពីប្រការអាក្រក់ដែលលេចឡើងនៅពេលយប់ ដូចជាសត្វសាហាវ និងចោរ។
៤. ហើយខ្ញុំសុំការការពារពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អំពីប្រការអាក្រក់នៃពួកគ្រូធ្មប់ទាំងឡាយដែលពួកគេបានផ្លុំទៅក្នុងខ្សែចំណងរបស់ពួកគេ។
៥. ហើយខ្ញុំក៏សុំការការពារពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ផងដែរអំពីប្រការអាក្រក់របស់អ្នកដែលច្រណែនឈ្នានីស នៅពេលដែលគេបានច្រណែនឈ្នានីសពួកគេចំពោះឧបការគុណ(នៀកម៉ាត់)ទាងឡាយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យពួកគេ ដោយគេ(អ្នកដែលច្រណែនឈ្នានីស)ចង់ឲ្យឧបការគុណដែលពួកគេទទួលបាន បាត់បង់អំពីពួកគេ ហើយផ្តល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេ។

ចម្លើយ. ជំពូក អាន់ណាស( سورة الناس ) និងអត្ថន័យរបស់វា ៖
ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។
ខ្ញុំសុំពីម្ចាស់នៃមនុស្សលោក ដែលជាសេ្ដចគ្រប់គ្រងមនុស្សលោក ជាម្ចាស់នៃមនុស្សលោក ឱ្យបញ្ចៀសពីប្រការអាក្រក់នៃការញុះញង់របស់ពួកស្ហៃតន ដែលវាញុះញង់នៅក្នុងចិត្ដមនុស្សលោក។ (ស្ហៃតននោះ)មកអំពីជិន និងមនុស្សលោក។ (អាន់ណាស ៈ ១-៦)
បកស្រាយអត្ថន័យ
១. ចូរអ្នក(ឱអ្នកនាំសារមូហាំម៉ាត់)ពោលថា៖ ខ្ញុំសុំការការពារពីព្រះជាម្ចាស់នៃមនុស្សលោក និងសុំការបញ្ចៀសពីទ្រង់
២. ជាស្តេចគ្រប់គ្រងមនុស្សលោក ដោយទ្រង់ចាត់ចែងចំពោះពួកគេនូវអ្វីដែលទ្រង់មានចេតនា ដោយគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងណាសម្រាប់ពួកគេក្រៅពីទ្រង់នោះឡើយ។
៣. ជាព្រះដែលត្រូវគោរពសក្ការៈដ៏ពិតប្រាកដរបស់ពួកគេ ដោយគ្មានព្រះជាម្ចាស់ណាដែលពួកគេត្រូវគោរពសក្ការៈដ៏ពិតប្រាកដ ក្រៅពីទ្រង់ឡើយ
៤. (សូមទ្រង់បញ្ចៀស)អំពីប្រការអាក្រក់របស់ពពួកស្ហៃតនដែលតែងតែញុះញង់មនុស្សលោក
៥. ដែលវាញុះញង់នៅក្នុងដួងចិត្តមនុស្សលោក។
៦. អ្នកញុះញង់នោះ អាចមកពីជិន និងអាចមកពីមនុស្ស។