Ipin Itan Anabi

Idahun- Oun ni Muhammad ọmọ Abdullah ọmọ Abdul Muttalib ọmọ Hāshim, ti Hāshim wa lati idile Quraysh, ti Quraysh wa lati iran larubawa, ti larubawa si jẹ arọmọdọmọ Ismā‘īl ti Ismā‘īl si jẹ ọmọ Ibrāhīm, ki ikẹ ati ọla ti o lọla julọ maa ba oun ati Anabi wa.

Idahun- Baba rẹ ku ni Mẹdina, ti oun si wa ni oyún, ti wọn o tii bi i (ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a).

Idahun- Ni ọdún eleerin, ni ọjọ Monday (aje) ninu oṣù Rabī‘ul awwal.

Idahun- Ẹrubinrin ti baba rẹ sọ di ọmọluabi ti n jẹ Ummu Ayman.
- Ẹrubinrin ti ọmọ-ìyá baba rẹ Abū Lahab sọ di ọmọluabi ti n jẹ Thuwaybah.
- Halīmatu As-Sa‘diyyah.

Idahun- Iya rẹ ku nígbà tí o wa ni ọmọ ọdun meji, ti baba baba rẹ Abdul Muttalib si gba a tọ.

Idahun- Baba baba rẹ ti n ṣe Abdul Muttalib ku nígbà tí o wa ni ọmọ ọdun mẹjọ, ti ọmọ-ìyá baba rẹ Abū Tālib si gba a tọ.

Idahun- O ṣe irin-ajo pẹlu ọmọ-ìyá baba rẹ lọ si Shām ti ọjọ ori rẹ si jẹ ọdun mejila.

Idahun- Irin-ajo rẹ ẹlẹẹkeji wáyé nipa òwò kan ti o ṣe pẹlu owó Khadījah - ki Ọlọhun yọnu si i -, nígbà tí o wa ṣẹri pada, o- ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a- wa fẹ ẹ (Khadījah).

Idahun- Awọn Quraysh tun Ka‘bah mọ nígbà tí ó wà ní ọmọ ọdun marunlelọgbọn.
Wọn si fi ṣe adajọ nígbà tí wọn yapa nipa ẹniti yio gbe okuta dudu si aaye rẹ, ni o wa gbe e si inu aṣọ, o wa pa idile kọọkan laṣẹ ki wọn mu eti kọọkan nibi aṣọ náà, ti wọn si jẹ idile mẹẹrin, nígbà tí wọn wa gbe e de aaye rẹ, o fi ọwọ rẹ gbe e si ibẹ (ki ikẹ ati ọla maa ba a).

Idahun- Ọjọ ori rẹ jẹ ogoji ọdun, wọn si gbe e dide si gbogbo eeyan patapata ni Olufunni niroo idunnu ati olukilọ iya fun ni.

Idahun- Ala ododo, ko waa nii la ala kankan ayaafi ki o wa gẹgẹ bii imọlẹ owurọ.

Idahun- O jẹ ẹni tí maa n ṣe ijọsin fun Ọlọhun ninu kòtò Hirā ti o si maa mú èsè dání fun un.
Wahyi (imisi) si sọkalẹ fun un, nígbà tí o wa nínú koto naa lẹniti n ṣe ijọsin.

Idahun- Gbolohun Ọba ti ọla Rẹ ga pe: Ké (al-Ƙur’ān) pẹ̀lú orúkọ Olúwa rẹ, Ẹni tí Ó dá ẹ̀dá. 1 Ó ṣẹ̀dá ènìyàn láti ara ẹ̀jẹ̀ dídì. 2 Ké e. Olúwa rẹ ni Alápọ̀n-ọ́nlé jùlọ. 3 Ẹni tí Ó fi ìmọ̀ nípa gègé ìkọ̀wé mọ ènìyàn. 4 Ó fi ìmọ̀ tí ènìyàn kò mọ̀ mọ̀ ọ́n. 5 [Suuratul Alaq: 1 - 5]

Idahun: Nínú awọn ọkunrin: Abubakr' As-sideeq, ninu awọn obinrin: Khadijah ọmọ Khuwaylid, ninu awọn ọmọ keekeeke: Aliyy ọmọ Abuu Taalib, ninu awọn ẹru ti o ti di ọmọ: Zaid ọmọ Haaritha, ninu awọn ẹru: Bilaal Al-Habashiy (ki Ọlọhun yọnu si wọn) ati awọn miran.

Idahun: Ipepe waye ni kọkọ fun nǹkan bíi ọdún mẹta, lẹyin naa ni o (ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a) paṣẹ pẹlu ipepe gbangba.

Idahun – Àwọn ọṣẹbọ fi ṣuta kan an gan ati awọn Musulumi, titi ti o fi yọnda fun awọn olugbagbọ ododo lati ṣe hijira lọ si ọdọ Najaashi ni ilẹ Habasha.
Awọn ẹlẹbọ si fi ẹnu kò lati fi ṣuta kan an, ati lati pa a (ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a). Ọlọhun wa dáàbò bo o, ti O si rọgbayika rẹ pẹlu ẹgbọn baba rẹ tii ṣe Abuu Taalib lati le baa daabo bo o kuro lọwọ wọn.

Idahun- Ẹgbọn baba rẹ tii ṣe Abuu Taalib ati iyawo rẹ tii ṣe Khadeejah (ki Ọlọhun yọnu si i) kú.

Idahun: O wa ni ọmọ ọdun àádọ́ta. Ọlọhun si ṣe awọn irun márùn-ún ni ọranyan le e lori.
Idahun:
Israa': Lati Mọṣalaṣi abeewọ lọ si Mọṣalaṣi Aq'saa.
Mi'raaj:
Oun waye lati Mọṣalaṣi Aq'saah titi lọ si Sid'ratil mun'taha.

Idahun: O maa n ṣe ipepe fun awọn ara ilẹ Taaif, o si maa n fi ara rẹ han wọn ni àwọn aaye ipadepọ awọn eeyan titi ti awọn Ansọọr fi de lati ilu Mẹdina ti wọn si gba a gbọ, wọn si tun gba ọwọ rẹ ni ti adehun lati ran an lọ́wọ́.

Idahun: Ọdun mẹ́wàá ni in.

"Idahun- wọn ṣe yiyọ zakah ni ọranyan le e lori, ati aawẹ gbigba, ati lilọ si ile oluwa, ati jijagun si oju-ọna Ọlọhun, ati pipe irun, ati eyi to yatọ si i ninu awọn ofin Isilaamu.

"Idahun- ọrọ Rẹ -Ọba ti ọla Rẹ ga-: " "{Ẹ bẹ̀rù ọjọ́ kan tí wọ́n máa da yín padà sí ọ̀dọ̀ Allāhu. Lẹ́yìn náà, Wọ́n máa san ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan ní ẹ̀san ní ẹ̀kún rẹ́rẹ́ (nípa) ohun tí ó ṣe níṣẹ́. Wọn kò sì níí ṣàbòsí sí wọn 281}. " [Suuratul-Baqarah: 281].

"Idahun- o ku ni oṣu Robii’ul Awwal, ni ọdun ẹlẹẹkọkanla ni ọdun hijra, ti o si jẹ ọmọ ọdún mẹtalelọgọta.

"1- Khadijah ọmọ Khuwailid -ki Ọlọhun yọnu si i- "
"2- Saodah ọmọ Zam'ah- ki Ọlọhun yọnu si i- "
"3- A'ishah ọmọ Abu Bakr -ki Ọlọhun yọnu si i- "
4- Hafsoh ọmọ Umar -ki Ọlọhun yọnu si i- "
"5- Zainab ọmọ Khuzaimoh -ki Ọlọhun yọnu si i- "
"6- Ummu Salamoh Hind ọmọ Abu Umayyah- ki Ọlọhun yọnu si i- "
"7- Ummu Habibah Romlah ọmọ Abu Sufyan- ki Ọlọhun yọnu si i- "
"8- Juwayriyah ọmọ Harith- ki Ọlọhun yọnu si i- "
"9- Maimuunah ọmọ Haarith- ki Ọlọhun yọnu si i- "
10- Sofiyyah ọmọ Hayiy- ki Ọlọhun yọnu si i- "
"11- Zainab ọmọ Jahsh- ki Ọlọhun yọnu si i-"

Awọn ọkunrin mẹta ni wọn:
Qāsim, oun si ni wọn fi maa n da a pe.
Ati Abdullāhi.
Ati Ibrāhīm.
Awọn Obinrin:

Fatima
Rukayyah
Ummu kulthuum
Zaynab
Gbogbo ọmọ rẹ pata, ati ara Khadījah ni wọn ti wa - ki Ọlọhun yọnu si i - ayaafi Ibrāhīm, gbogbo wọn lo si ku ṣaaju rẹ ayaafi Fātimah to ku lẹyin rẹ lẹyin oṣu mẹfa.

O jẹ - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - ẹniti o wa ni iwọntun-wọnsi ninu awọn ọkunrin ni, ko kuru ko si ga, amọ o wa laarin iyẹn, o jẹ ẹniti o funfun ti pupa dà papọ mọ ọn - ki ikẹ ati ọla maa ba a- o jẹ ẹniti irungbọn rẹ pọ, ti oju rẹ mejeeji si fẹ̀, ti ẹnu rẹ si tóbi, irun rẹ dudu gan-an, ejika rẹ mejeeji si tóbi, oorun rẹ si dun, ati èyí tí o yatọ si iyẹn ninu ṣiṣẹda rẹ to rẹwa (ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a)

Idahun- O fi ijọ rẹ silẹ - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - sori oju-ọna ti o funfun, ti oru rẹ da bi ọsan rẹ, ẹnikan o si nii yẹ kuro nibẹ ayaafi ẹni iparun, ko si fi daadaa kan silẹ ayaafi ko juwe ijọ rẹ si i, ko si tun fi aburu kan silẹ ayaafi ki o kọ fun wọn kuro nibẹ.