Ipin Hadīth

Ibeere 1: Parí hadīth: «Innamal a‘mālu bin niyyaat...», ki o si tun sọ díẹ̀ nínú awọn anfaani rẹ?

Idahun- Lati ọdọ alaṣẹ awọn olugbagbọ ododo tii ṣe baba Hafs, Umar ọmọ khatāb - ki Ọlọhun yọnu si i - o sọ pe: Mo gbọ ti ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - n sọ pe: «Dajudaju gbogbo iṣẹ n bẹ pẹlu aniyan, ati pe gbogbo nkan ti ọmọniyan kọọkan ba gbero ni yio maa jẹ tiẹ, nitori naa ẹniti o ba ṣe hijirah tiẹ̀ nítorí ti Ọlọhun ati Ojiṣẹ Rẹ; yio gba ẹsan hijira rẹ nitori ti Ọlọhun ati Ojiṣẹ Rẹ, ẹniti o ba si ṣe hijirah tiẹ̀ nitori aye tabi nitori obinrin ti o fẹẹ fẹ; ẹsan hijirah rẹ o maa bẹ lori nkan ti o tori rẹ ṣe hijirah». Bukhārī ati Muslim ni wọn gba a wa.
Awọn anfaani inu Hadīth:

1- Ko si ibuyẹ fun gbogbo iṣẹ nibi aniyan, bii Irun, ati Aawẹ, ati Hajj, ati eyiti o yatọ si i ninu awọn iṣẹ.
"2- Èèyàn gbọdọ̀ ni imọkanga nibi aniyan fun Ọlọhun."
"Hadīth ẹlẹẹkeji:
"

"Idahun- Lati ọdọ iya gbogbo Mu’mini Umu Abdullāhi ‘Āishah ki Ọlọhun yọnu si i, o sọ pe: Ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe:" "«Ẹniti o ba da adadaalẹ ni inu alamọri yii ti ko si ninu rẹ, yio jẹ adapada fun un»" Bukhaari ati Muslim ni wọn gba a wa
"Awọn anfaani lati inu Hadīth yii:"
"1- kikọ kuro nibi adadaalẹ ninu ẹsin"
"2- Ati pe dajudaju gbogbo iṣẹ ti o jẹ adadaalẹ nkan ti wọn o da pada ni ti ko nii jẹ atewọgba"
"Hadīth ẹlẹẹkẹta:
"

"Idahun- Lati ọdọ Umar ọmọ Khataab- ki Ọlọhun yọnu si i- o sọ pe: Láàrin ìgbátí a jókòó si ọdọ ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - ni ọjọ kan, arakunrin kan yọ si wa ti asọ rẹ funfun gbòò, irun ori rẹ si dudu kirikiri, a o si ri apẹrẹ arìnrìn-àjò lara rẹ, ẹnikankan o si mọ ọn ninu wa, titi ti o fi jókòó ti Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a -, o wa fi orunkun rẹ mejeeji ti orunkun rẹ (Anabi), o si tun gbe ọwọ rẹ mejeeji le ori itan rẹ mejeeji, o wa sọ pe: «Irẹ Muhammad, fun mi ni iro nipa Isilaamu», o wa sọ fun un pe: «Nkan ti n jẹ Isilaamu ni: ki o jẹrii wipe ko si ẹniti ijọsin ododo tọ si ayaafi Allāhu, ati pe dajudaju Muhammad Ojiṣẹ Rẹ ni, ki o si maa gbe Irun duro, ki o si tun maa yọ Zakah, ki o tun maa gba Aawẹ Ramadan, ki o si tun lọ si Ile Ọlọhun ti o ba kapa ọna atilọ», o sọ pe: «ododo ni o sọ», o waa ya wa lẹnu fun un pe oun ni n bi i leere oun naa ni o tun n fi ododo rẹ rinlẹ, o sọ pe: «Fún mi ni iro nipa ’Īmān (Igbagbọ)», o sọ pe: «ki o ni igbagbọ ninu Ọlọhun, ati awọn Malaika Rẹ, ati awọn Tira Rẹ, ati awọn Ojiṣẹ Rẹ, ati ọjọ ikẹhin, ki o si tun ni igbagbọ ninu kadara, daadaa rẹ ni abi aburu rẹ», o sọ pe: «ododo ni o sọ», o sọ pe: «Fún mi ni iro nipa ’Ihsān», o sọ pe: «ki o maa sin Ọlọhun bi wipe o n ri I, ti o o ba ri I, dajudaju Oun n ri ọ», o sọ pe: «Fún mi ni iro nipa As Sā‘ah (Igbẹyin aye)», o sọ pe: «ki ẹrubinrin o maa bi olowo rẹ, ki o si tun maa ri awọn ti wọn ko nii wọ bàtà, ati awọn arinhoho, ati awọn alaini awọn adaranjẹ, ti wọn a maa kọ awọn ile giga ni ti ìdíje» lẹyin naa ni o wa lọ, mo wa ṣe suuru fun igba diẹ, lẹyin naa, o wa sọ pé: «Irẹ Umar, njẹ o mọ onibeere yẹn?», mo sọ pe: "Ọlọhun ati Ojiṣẹ Rẹ nikan ni wọn ni imọ julọ", o sọ pe: «Jibrīlu ni, o wa ba yin lati fi ẹsin yin mọ yin»" Muslim ni o gba a wa.
"Ninu awọn anfaani inu Hadīth yii:
"
1- Didarukọ awọn origun Isilaamu maraarun, awọn naa ni:
"Ijẹrii pe ko si ẹniti ijọsin tọ si l'ododo ayaafi Allāhu, ati pe dajudaju Muhammad ojiṣẹ Rẹ ni"
"Ati gbigbe Irun duro"
"Ati yiyọ Zakah"
"Ati gbigba aawẹ Ramadan"
"Ati ṣíṣe hajj lọ si ile Ọlọhun abeewọ"
2- Didarukọ awọn origun igbagbọ, mẹfa ni:
"Nini igbagbọ ninu Ọlọhun"
"Ati awọn malaika Rẹ"
"Ati awọn tira Rẹ"
"Ati awọn ojiṣẹ Rẹ"
Ati ọjọ ikẹyin."
Ati kadara, eyi ti o daa nibẹ ati eyi ti o buru nibẹ."
"3- Didarukọ origun ṣíṣe dáadáa, origun kan ni, oun ni ki o maa jọsin fun Ọlọhun gẹgẹ bii pe o n ri I, ti o o ba ri I, dajudaju Oun n ri ẹ."
"4- Asiko ọjọ igbedide, ko si ẹni kan kan ti o ni imọ nipa ẹ afi Ọlọhun -ti ọla Rẹ ga-. "
"Hadisi ẹlẹẹkẹrin:
"

"Idahun- lati ọdọ Abu Hurayra -ki Ọlọhun yọnu si i- o sọ pe: Ojisẹ Ọlọhun -ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: " “Ẹni ti o pe julọ ninu awọn mumini ni igbagbọ: Ni ẹni ti o dára julọ ninu wọn ni iwa”. "Tirmidhi ni o gba a wa, o wa sọ pe: “Hadiisi to daa ni to ni alaafia".
"Awọn anfaani to wa ninu hadiisi naa”

"1- Iṣenilojukokoro si iwa dáadáa. "
"2- Dajudaju pipe iwa wa ninu pipe igbagbọ. "
3- Igbagbọ a maa lekun a si maa dikun. "
"Hadisi karun-un: "

"Idahun- lati ọdọ Ibn Umar -ki Ọlọhun yọnu si awọn mejeeji- dajudaju Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: " “Ẹni ti o ba bura pẹlu nnkan to yatọ si Ọlọhun; ti ṣe aigbagbọ tabi da ẹbọ pọ mọ Ọlọhun”." Tirmidhiy ni o gba a wa
"Awọn anfaani to wa ninu hadiisi naa:
"
"1- Bibura ko tọ afi pẹlu Ọlọhun -ti ọla Rẹ ga- "
"2- Bibura pẹlu nnkan to yatọ si Ọlọhun wa ninu ẹbọ kekere."
"Hadiisi kẹfa:
"

"Idahun- lati ọdọ Anas -ki Ọlọhun yọnu si i-, Ojiṣẹ Ọlọhun -ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: " “Ẹnikẹni ninu yin o ni tii di olugbagbọ titi maa fi di ẹni ti o ni ifẹ si ju obi rẹ lọ, ati ọmọ rẹ, ati gbogbo eniyan patapata”. "Bukhari ati Muslim ni wọn gba a wa. "
"Ninu awọn anfaani to wa ninu Hadiisi naa:
"
Nini ifẹ Anabi -ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ju gbogbo eniyan lọ jẹ dandan. "
Ati pe iyẹn wa ninu pipe igbagbọ.
Hadiith eleekeje.

"Idahun- lati ọdọ Anas -ki Ọlọhun yọnu si i-, Ojiṣẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: " “Ẹni kan kan ninu yin o ni tii di olugbagbọ titi yoo fi fẹ fun ọmọ iya rẹ nnkan to fẹ fun ara rẹ”. " "Bukhari ati Muslim ni wọn gba a wa. "
"Ninu awọn anfaani to wa ninu Hadiisi naa:
"
"1- O jẹ dandan fun olugbagbọ lati fẹ fun awọn olugbagbọ ninu dáadáa gẹgẹ bi o ṣe fẹ fun ara rẹ. "
Ati pe iyẹn wa ninu pipe igbagbọ.
"Hadiisi kẹjọ:
"

"Idahun- lati ọdọ Abu Saheed -ki Ọlọhun yọnu si i- Ojiṣẹ Ọlọhun -ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: " “Mo fi Ẹni ti ẹmi mi wa lọwọ Rẹ bura! dajudaju o ṣe déédéé idamẹta Kuraani”. "Bukhari ni o gba a wa. "
Anfaani ti a maa ṣe lara Hadiisi naa ni pe
1- Ọla to n bẹ fun Surah Al-Ikhlaas. "
2- Ati pe o ṣe déédéé idamẹta Kuraani.
"Hadiisi kẹsan-an: "

"Idahun- lati ọdọ Abu Musa -ki Ọlọhun yọnu si i- Ojiṣẹ Ọlọhun -ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: " “Laa hawla wa laa quwwata illa bi-Llah jẹ pẹpẹ ọrọ kan ninu awọn pẹpẹ ọrọ alujanna”. Bukhari ati Muslim ni wọn gba a wa.
Ninu awọn anfaani Hadiisi yii:

1- Ọla ti n bẹ fun gbolohun yii, ati pe pẹpẹ ọrọ kan ni in ninu awọn pẹpẹ ọrọ alijanna.
2- Yoo mu ẹrusin bọpa bọsẹ kuro nibi ìkápá ati agbara rẹ ati gbigbara le Ọlọhun (Ọba ti O ga) nikan ṣoṣo.
Hadiisi kẹwàá:

Idahun: Nu'maan ọmọ Basheer (ki Ọlọhun yọnu si i) sọ pe: Mo gbọ ti ojiṣẹ Ọlọhun (ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a) n sọ pe: “Ẹ gbọ o, baaṣi ẹran kan n bẹ ninu ara, ti o ba dara, gbogbo ara ni yoo dara, ti o ba si bajẹ, gbogbo ara ni yoo bajẹ, ẹ gbọ o, oun naa ni ọkan”. "Bukhaari ati Muslim ni wọn gba a wa."
Awọn apa kan anfaani hadiisi yii:

1- Didara ọkan yoo jẹ ki gbangba ati kọkọ o dara.
2 – Nini akolekan didara ọkan, nitori pe ibẹ ni didara ọmọniyan wa.
Hadiisi ẹlẹẹkọkanla:

Idahun: Lati ọdọ Muaadh ọmọ Jabal (ki Ọlọhun yọnu si i) o sọ pe: Ojiṣẹ Ọlọhun (ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a) sọ pe: “Ẹni tí igbẹyin ọrọ rẹ nile aye ba jẹ: Laa ilaaha illaal Looh; yoo wọ alijanna”. Abu Daud ni o gba a wa.
Diẹ ninu awọn anfaani hadiisi naa:

1- Ọla ti n bẹ fun "Laa ilaaha illaLlaah" ati pe ẹrusin yoo wọ alujanna pẹlu rẹ.
2- Ọla ti n bẹ fun ẹni tí igbẹyin ọrọ rẹ ni ile aye yii ba jẹ "Laa ilaaha illaLlaah"
Hadiisi ẹlẹẹkejila:

Idahun: Lati ọdọ Abdullah ọmọ Mas'uud (ki Ọlọhun yọnu si i) o sọ pe: Ojiṣẹ Ọlọhun (ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a) sọ pe: "Mu'mini o ki n ṣe ẹni tí maa n yọ aleebu ara eeyan, ko si ki n ṣe ẹni tí maa n ṣepe, ko si ki n ṣe oni ibajẹ, ko si ki n ṣe ẹlẹnu jijo (ti ko si ọrọ ti ko le sọ) Tirmidhiy ni o gba a wa
Ninu awọn anfaani Hadiisi yii:
"1-Kikọ kuro nibi gbogbo ọrọ ibajẹ ati ọrọ buruku. "
Dajudaju iyẹn jẹ iroyin olugbagbọ nibi ahọn rẹ. "
Hadiisi kẹtala:
"

Idahun- lati ọdọ Abu Hurayra -ki Ọlọhun yọnu si i- o sọ pe: Ojiṣẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: " “Ninu dida Isilaamu ọmọniyan: Ni ki o maa gbe nnkan ti ko ba kan an ju silẹ”. "Tirmidhi ati ẹni ti o yatọ si i ni wọn gba a wa.
"Ninu awọn anfaani to wa ninu hadiisi naa:
"
"1- Gbigbe nnkan ti ko ba kan eniyan ju silẹ ninu awọn alamọri ẹsin ẹlomiran ati aye rẹ. "
"2- Ki o gbe nnkan ti ko kan an ju silẹ wa ninu pipe ẹsin rẹ. "
"* Hadiisi kẹrinla:
"

"Idahun- lati ọdọ Abdulahi ọmọ Mas'ud: Pe Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: " “Ẹni ti o ba ka arafi kan ninu iwe Ọlọhun yio gba dáadáa kan pẹlu ẹ, ati pe dáadáa jẹ ilọpo mẹ́wàá iru ẹ, mi ko sọ pe: Alif Lam Mim jẹ arafi kan, bi ko ṣe pe Alif jẹ arafi kan, Lam jẹ arafi kan, Mim jẹ arafi kan”. Tirmidhiy ni o gba a wa
"Ninu awọn anfaani to wa ninu hadiisi naa:

"1- Ọla ti n bẹ fun kika Kuraani."
2- Dáadáa o maa wa fun ẹ fun gbogbo arafi kọọkan ti o n ka. "