"Ipin awọn nkan oríṣiríṣi"

"Idahun-"
"1- Nkan ti o jẹ dandan."
"2- Nkan ti a fẹ."
"3- Nkan ti wọn ṣe ni eewọ."
"4- Nkan ti wọn korira."
"5- Nkan ti wọn ṣe ni ẹ̀tọ́."

"Idahun-"
"1- Al-Wājib: Gẹgẹ bíi awọn Irun ọranyan maraarun, ati Aawẹ Ramadan ati ṣiṣe daadaa si obi mejeeji."
"- Al-Wājib, wọn maa san ẹni ti o ba ṣe e ni ẹsan, wọn si maa fi iya jẹ ẹni ti o ba gbe e ju silẹ."
"2- Al-Mustahabbu: Gẹgẹ bíi àwọn sunnah awọn Irun ọranyan, ati qiyāmul layli ati fifun awọn eeyan ni ounjẹ, ati sisalamọ. Wọn si tun maa n pe e ni As-Sunnah ati Al-Madūb."
"- Al-Mustahabbu, wọn maa san ẹni ti o ba ṣe e ni ẹsan, wọn o si nii fi iya jẹ ẹni tí o ba gbe e ju silẹ."
"Akiyesi pataki:
"
"O tọ fun musulumi ti o ba gbọ wipe alamọri yii sunnah tabi mustahabbu ni ki o tara sasa lọ ṣe e, ki o si tun maa kọṣe Anabi (ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a)."
"3- Al-Muharram: Gẹgẹ bíi mimu ọtí ati ṣiṣẹ obi mejeeji, ati jija okun ẹbi."
"- Al-Muharram, wọn maa san ẹni ti o ba gbe e ju silẹ ni ẹsan, wọn o si tun fi iya jẹ ẹni ti o ba ṣe e."
"4- Al-Makrūhu: Gẹgẹ bíi gbigba ati fifun pẹlu ọwọ osi, ati kika aṣọ ni ori Irun."
"- Al-Makrūhu, wọn maa san ẹni ti o ba gbe e ju silẹ ni ẹsan bẹẹ si ni wọn o nii fi iya jẹ ẹni ti o ba ṣe e."
"5- Al-Mubāhu: Gẹgẹ bíi jijẹ eso ajara (apple) ati mimu tíì, wọn si tun maa n pe e ni: Al-Jā’iz ati Al-Halāl."
"- Al-Mubāhu, wọn o nii san ẹni ti o ba gbe e ju silẹ ni ẹsan, bẹẹ si ni wọn o nii fi iya jẹ ẹni ti o ba ṣe e."

"Idahun- Ìpìlẹ̀ nibi gbogbo owo ati ajọṣepọ ni pe ẹtọ ni, ayaafi awọn iran kan ninu awọn nkan ti Ọlọhun ti ọla Rẹ ga ṣe ni eewọ."
Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe:
"{Allāhu sì ṣe òwò ṣíṣe ní ẹ̀tọ́, Ó sì ṣe òwò èlé ní èèwọ̀}" "[Sūratul Baqorah: 275]."

"Idahun-"
"1- Irẹjẹ, ninu rẹ si ni: Fifi aleebu ọja pamọ."
"Lati ọdọ Abū Hurayrah - ki Ọlọhun yọnu si i - dajudaju Ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - kọja nibi okiti ounjẹ kan, o wa ti ọwọ rẹ bọ inu rẹ, ni awọn ọmọnika rẹ ba kan nkan tutu kan, ni o ba sọ pe: «Ki ni eléyìí, irẹ oni ounjẹ?» O sọ pe: Ojo ni o pa a irẹ Ojiṣẹ Ọlọhun. O sọ pe:" «O o ṣe fi i si oke ounjẹ ki awọn eeyan le ba ri i? Ẹni ti o ba ṣe irẹjẹ kii ṣe ara mi» " Muslim ni o gba a wa.
"2- Riba (Ele): Ninu ẹ ni ki n ya ẹgbẹrun kan ni ọwọ ẹnikan lori pe maa da ẹgbẹrun meji pada fun un."
"Alekun yẹn ni ele ti o jẹ eewọ."
Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe:
"{Allāhu sì ṣe òwò ṣíṣe ní ẹ̀tọ́, Ó sì ṣe òwò èlé ní èèwọ̀}" "[Sūratul Baqorah: 275]."
"3- Ẹtanjẹ ati Iruju (Aimọ): Gẹgẹ bíi ki n ta wara ti n bẹ ninu ọyan ẹran fun ọ, tabi ẹja ti n bẹ ninu omi ti mi o si tii dẹdẹ rẹ."
"O ti wa ninu hadīth pe:
(Ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - kọ kuro nibi òwò ẹtanjẹ)" Muslim ni o gba a wa.

"Idahun-1- Idẹra Isilaamu, ati pe o o si ninu awọn keferi."
"2- Idẹra sunnah, ati pe o o si ninu awọn oni adadaalẹ."
"3- Idẹra alaafia ati igbadun, nibi gbigbọ ati riri ati ririn ati èyí tí o yatọ si i."
"4- Idẹra jijẹ ati mimu ati wiwọ."
"Ati pe awọn idẹra Ọlọhun lori wa pọ ko ṣeé ka."
Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe:
"{Tí ẹ bá ṣòǹkà ìdẹ̀ra Allāhu, ẹ kò lè kà á tán. Dájúdájú Allāhu mà ni Aláforíjìn, Oníkẹ̀ẹ́ 18}" "[Sūratun Nahl: 18]."

"Idahun- Nkan ti o jẹ dandan ni: Didupẹ rẹ, iyẹn ni pẹlu yiyin Ọlọhun ati didu ọpẹ fun Un pẹlu ahọn ati pe Oun nikan ṣoṣo ni o ni ọla, ati lílo idẹra yii sibi nkan ti yio yọ Ọlọhun ti ọla Rẹ ga ninu, ti kii ṣe sibi ṣiṣẹ Ẹ."

"Idahun- Ọdun itunu Aawẹ ati ọdun ileya."
"- Gẹgẹ bi o ṣe wa ninu hadīth Anas, o sọ pe: Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - wa si Medinah, wọn si ni ọjọ meji ti wọn fi maa n ṣere, o wa sọ pe: «Ki ni ọjọ mejeeji yii», wọn sọ pe: A maa n ṣere ninu ẹ ni igba aimọkan, Ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - wa sọ pe: "«Dajudaju Ọlọhun ti fi eyi ti o loore ju mejeeji lọ jirọ wọn fun yin: Ọjọ́ adhā (iléyá), ati ọjọ itunu Aawẹ» " "Abū Dāud ni o gba a wa."
"Eyi ti o ba si yatọ si mejeeji ninu awọn ọdun, ninu adadaalẹ ni."

"Idahun- Nǹkan to jẹ dandan ni rirẹ oju nilẹ, Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe: " "{Sọ fún àwọn onígbàgbọ́ òdodo lọ́kùnrin pé kí wọ́n rẹ ojú wọn nílẹ̀} "[Surah An-Nûr: 30]"

"Ẹmi ti o maa n pani laṣẹ aburu: Ìyẹn ni pe ki eniyan maa tẹle nnkan ti ẹmi rẹ ba n sọ fun un ki o ṣe ati ifẹ-inu rẹ nibi ṣíṣẹ Ọlọhun- ti ibukun n bẹ fun Un ti ọla Rẹ ga-, Ọlọhun Ọba sọ pe: " "{dájúdájú ẹ̀mí kúkú ń pàṣẹ èròkérò (fún ẹ̀dá) ni àfi ẹni tí Olúwa mi bá kẹ́. Dájúdájú Olúwa mi ni Aláforíjìn, Àṣàkẹ́-ọ̀run}. " [Suuratu Yusuf: 53]. "Eṣu: Oun ni ọta ọmọ Anabi Adam, ati pe ero rẹ ni pe ki o sọ eniyan nu ki o si ko royiroyi ba a nibi aburu ki o si mu u wọ ina. Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe: " "{Ẹ má sì ṣe tẹ̀lé àwọn ojú-ẹsẹ̀ Èṣù. Dájúdájú òun ni ọ̀tá pọ́nńbélé fun yín}. " "[Surah Al-Baqarah: 168] "3- Awọn ọrẹ buruku: Àwọn to jẹ pe wọn maa n ṣe ni loju kokoro si aburu, ti wọn si maa n ṣẹri eeyan kuro nibi ohun rere. Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe: " "{Àwọn ọ̀rẹ́ àyò ní ọjọ́ yẹn, apá kan wọn yóò jẹ́ ọ̀tá fún apá kan àyàfi àwọn olùbẹ̀rù (Allāhu)} " [Suuratu Az-Zukhruf: 67].

Idahun- Ìrònúpìwàdà: Oun ni ṣiṣẹri pada kuro nibi ṣiṣẹ Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- lọ si ibi itẹle E. Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe: " "{Dájúdájú Èmi ni Aláforíjìn fún ẹnikẹ́ni tí ó bá ronú pìwàdà, tí ó gbàgbọ́ ní òdodo, tí ó sì ṣe iṣẹ́ rere, lẹ́yìn náà tí ó tún tẹ̀lé ìmọ̀nà}. " "[Surah Al-taha : 82]"

"Idahun- 1- Jijawọ nibi ẹṣẹ. "
2- Ṣiṣe abamọ lori nnkan to ti kọja.
"Ṣíṣe ipinnu lati ma pada si ibẹ mọ. "
"4- Dida awọn ẹtọ ati awọn nnkan ti wọn gba pẹ̀lú àbòsí pada fun awọn to ni i. "
Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe:
."{Àwọn tí (ó jẹ́ pé) nígbà tí wọ́n bá ṣe ìbàjẹ́ kan tàbí tí wọ́n bá ṣàbòsí sí ẹ̀mí ara wọn, wọ́n á rántí Allāhu, wọ́n á sì tọrọ àforíjìn fún ẹ̀ṣẹ̀ wọn, - Ta sì ni Ó ń forí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ jin (ẹ̀dá) bí kò ṣe Allāhu. Wọn kò sì takú sórí ohun tí wọ́n ṣe nígbà tí wọ́n mọ̀ (pé ẹ̀ṣẹ̀ ni) 135}. " "[Surah Âl-`Imrân: 135]"

"Idahun- Ìtumọ̀ ẹ ni pe ki o tọrọ lọdọ Ọlọhun lati ṣe ẹyin fun Anabi Rẹ- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba- ni ọdọ àwọn mọlaika. "

" Idahun- Ìṣe afọmọ ni fifọ Ọ mọ- mimọ ni fun Un ti Ọla Rẹ ga- kuro nibi gbogbo adinku ati aleebu ati aburu. "

"Idahun- Oun ni ṣiṣe ẹyin fun Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- ati riroyin Rẹ pẹlu awọn iroyin pipe. "

"Idahun- Ìtumọ̀ rẹ ni pé Oun-mimọ ni fun Un- tobi ju gbogbo nnkan lọ, O si gbọnngbọn, O tobi, O lagbara ju gbogbo nnkan lọ. "

"Idahun- Ìtumọ̀ ẹ ni: Ẹrú ko le kúrò ninu iṣesi kan bọ sinu iṣesi mìíràn, ko si si agbara kankan fun un lori ìyẹn afi pẹlu Ọlọhun. "

"Idahun- Ìtumọ̀ rẹ ni: Ki ẹru beere lọwọ Ọba rẹ lati pa awọn ẹṣẹ rẹ rẹ ati lati bo awọn aleebu rẹ. "