بخش حدیث

س 1: حديث « إنما الأعمال بالنيات...» را تکمیل نموده و برخی از فوايد آن را ذكر كنيد؟

ج - از امیرالمؤمنین ابوحفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت است که فرمود: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می فرمود: «عمل از روی نیت است، و هر کس به آنچه اراده کرده است می رسد، پس هر که به سوی الله و رسولش هجرت کرد، هجرت او برای الله و رسولش است، و هر کس که هجرت او به خاطر منافع دنیا یا برای ازدواج زنی باشد، پس هجرت او برای همان چیزی است که به آن هجرت کرده است.» بخاری و مسلم روایت نمودند.
فواید حدیث:

1- هر عمل باید نیت داشته باشد مانند نماز و روزه و حج و غیره اعمال دیگر.
2- اخلاص به الله در نیت لازم است.
*حدیث دوم:

ج ـ از مادر مؤمنان ام عبدالله عایشه رضی الله عنها روایت است که می گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که در دین ما نوآوری کند که در آن نباشد، مردود است». بخاری و مسلم روایت نمودند.
فواید حدیث:

1- نهی از نوآوری در دین.
2- اعمال نو ایجاد شده مردود بوده و پذیرفته نمی شوند.
*حدیث سوم:

ج ـ عمر بن خطاب رضی الله عنه می فرماید: در حالی که روزی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم، مردی با لباس بسیار سفید، موهای بسیار سیاه بر ما ظاهر شد. هیچ اثری از سفر بر او دیده نمی شد و هیچ یک از ما او را نمی شناخت، تا اینکه نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم نشست و زانوی خود را بر زانوهایش گذاشت و کف دست خود را بر ران های خود گذاشت. و گفت: اى محمد از اسلام به من خبر بده، به او گفت: اسلام: گواهی بدهی به اينكه معبودى برحق جز الله نيست و محمد فرستادۀ الله است، نماز را بر پا دارى، زكات را بدهى، رمضان را روزه بگیری و زیارت خانۀ کعبه را اگر راهی به سوی آن یافتی ادا کنی» گفت: «راست گفتی» ما از این که از او می پرسد و تصدیق می کند، شگفت زده شدیم، گفت: از ایمان به من خبر بده. گفت: اینکه به الله، فرشتگان، کتابها، پیامبران، روز آخرت، و ایمان به قدر خیر و شر آن . گفت: راست می گویی. گفت: از احسان به من خبر بده، گفت:آنکه الله را چنان عبادت کنی که گویا او را می بینی و اگر او را نمی بینی پس او تو را می بیند». گفت: «پس مرا از قیامت خبر بده». گفت: «سوال شونده از سوال کننده داناتر نیست؟» گفت: «پس از نشانه های آن به من خبر بده.» گفت: اینکه کنیزی بادارش را به دنیا بیاورد، و این که پابرهنه ها و بی چاره ها چوپانانی را ببینی که ساختمان های بلند اعمار می کنند.» سپس رفت و اندکی درنگ کرد، گفت: «ای عمر! آیا می دانی سوال کننده چه کسی بود؟» گفتم: «الله و رسولش داناترند.» گفت: « او جبرئیل بود، آمد تا دین شما را به شما بیاموزد». روايت مسلم
از فوائد حديث:

1- ذکر ارکان پنج گانه اسلام، و آن:
گواهی بر اینکه معبودی جز الله نیست و محمد فرستادۀ الله است.
برپایی نماز
ادای زکات
و روزۀ رمضان.
و حج بیت الله الحرام.
2- ذکر اركان ايمان، و آنها شش هستند:
ایمان به الله.
و فرشتگانش.
و کتاب هایش.
و فرستادگانش.
و روز آخرت.
و خیر و شر قدر.
3- ذکر رکن احسان، و آن یک رکن است، این كه الله را چنان عبادت كنی كه گويا او را می بينی و اگر او را نمی بينی او تو را می بيند.
4- وقت برپایی قیامت را کسی بجز الله نمی داند.
حدیث چهارم:

ج- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «کاملترین مؤمنان از نگاه ایمان، نیکوترین شان از نگاه اخلاق هستند». ترمذی روایت کرده و گفت: حدیث حسن صحیح است.
فواید حدیث:

1- تشویق به اخلاق نیک.
2- کمال اخلاق از کمال ایمان است.
3- و این که ایمان کم و زیاد می شود.
حدیث پنجم:

ج ـ از ابن عمر رضی الله عنهم روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که به غیر الله سوگند یاد کند؛ کافر شده و یا شرک نموده است.» ترمذی روایت نموده است.
از فوائد حديث:

- سوگند جز به الله متعال جایز نیست.
- سوگند به غیر الله متعال شرک اصغر است.
حدیث ششم:

ج - از انس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «هیچ یک از شما ایمان نمی آورد تا اینکه من نزد او از پدر و پسرش و همه مردم عزیزتر باشم». به روایت بخاری و مسلم.
فواید حدیث:

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را باید از همه مردم بیشتر دوست داشت.
و این از کمال ایمان است.
حدیث هفتم:

ج- از انس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «هیچ یک از شما مومن بوده نمی تواند، تا اینکه آنچه را که برای خود می پسندد برای برادرش نیز بپسندد.» روایت بخاری و مسلم.
فوائد حديث:

1- مؤمن باید خوبی هایی را که برای خود می پسندد برای مؤمنان نیز بپسندد.
و این کمال ایمان است.
حدیث هشتم:

ج - از ابوسعید رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «سوگند به ذاتی که جان من در اختیار اوست! آن معادل یک سوم قرآن است.» روایت بخاری.
برخی از فواید حدیث:

1- فضیلت سورۀ اخلاص.
2- آن معادل یک سوم قرآن است.
حدیث نهم:

ج - از ابوموسی رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: « لا حول ولا قوة إلا بالله، یکی از گنج های بهشت است». بخاری و مسلم روایت نمودند.
فوائد حديث:

1- فضیلت این کلمه، و اینکه از گنج های بهشت است.
2- بنده خود را از توانایی و قوت خود مبرا می کند، و اعتماد خودرا تنها به الله متعال بیان می نماید.
حدیث دهم:

ج - از نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت است که گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می فرمود: «همانا پاره‌ای در بدن است اگر سالم شود تمام بدن سالم می شود، و اگر فاسد شود تمام بدن فاسد می شود و آن دل است». بخاری و مسلم روایت نمودند.
برخی از فواید حدیث:

1- اصلاح دل (قلب) شامل اصلاح ظاهر و باطن است.
2- توجه به اصلاح دل، زیرا اصلاح انسان به آن وابسته است.
* حدیث یازدهم:

ج- از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هر که آخرین سخنش این بود: لا اله الا الله؛ وارد بهشت می گردد » به روایت ابوداود.
برخی از فواید حدیث:

1- فضیلت لا اله الا الله و اینکه بنده از طریق آن وارد بهشت می شود.
2- فضیلت کسی که آخرین سخنش از دنیا لا اله الا الله است.
*حدیث دوازدهم:

ج - از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: " مومن نمی تواند طعنه و لعنت دهنده، فُحش دهنده، و بد زبان باشد" به روایت ترمذی.
از فواید این حدیث:

1- نهی از هرگونه گفتار نادرست و ناسزا.
- این صفت مؤمن در زبان اوست.
حدیث سیزدهم:

ج- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: "از خوبی اسلام انسان، ترک آنچه است که به او مربوط نمی شود" به روایت ترمذی و دیگران
از فواید این حدیث:

1- ترک آنچه به انسان در مسائل دین و دنیای دیگران مربوط نمی شود.
2- از کمال اسلام انسان، ترک چیزی است که مربوط به او نمی شود.
* حدیث چهاردهم:

ج - از عبدالله بن مسعود روایت است که: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که حرفی از کتاب الله را بخواند یک حسنه برایش داده می شود، و یک حسنه با ده برابر است، نمی گویم: الف لام میم حرف است، بلکه الف حرف است، لام حرف است، و میم حرف است. به روایت ترمذی.
برخی از فواید این حدیث:

1- فضیلت تلاوت قرآن.
2- و اینکه هر حرفی که می خوانی حسنه ها دارد.