Aƙɩɩdã wã (Loεεgã) buka

L- mɑm Soɑbã lɑ Wẽnde sẽn gʋʋlɑ mɑɑmã lɑ A gʋʋl bõn-nɑɑndsã gilli ne A neemɑ wã.
Lɑ dɑliilã yɑ A Koεεgã sẽn yeelã; A Naam zẽkyã:
﴾Pẽgr tiging be ne Wẽnde sẽn yɑɑ bõn-naandsã Nɑɑbã 2﴿ [Sʋʋrɑtʋ Alfɑɑtɩhɑ: 2].

L- mɑm Dĩinã yɑɑ Lɩslɑoongo, yẽ me: yɑɑ bɑs-mengɑ n pʋg Wẽnd ne Wẽnd-yembgo, lɑ sɑk n pʋg-A ne tũudum, lɑ zãɑg n yi Lɑgm-n-tɑɑrã ne ɑ rãmbã
A yeelame, A Naam zẽkyã: {Ad Dĩinã Wẽnd nengẽ yɑɑ Lɩslɑoongã ...}. [Sʋʋratʋ Aalʋ ɭmraan: 19 ].

L- yɑ ɑ Mʋhɑmmɑd, Wẽnd pʋʋsg lɑ A tɩlgr be a yĩnga.
A yeelame, A Naam zẽkyã: {A Mʋhɑmmɑd yɑɑ Wẽnd Tẽn-tʋʋmɑ...} [Sʋʋrɑtʋ Alfɑthʋ: 29].

L- Wẽnd-yembg gom-bilã yɑɑ " Lɑɑ'ɩlɑɑhɑ ɩllɑllɑh" lɑ ɑ mɑɑnɑ wã: Soɑb kɑ be tɩ b tũud-ɑ sɩd-sɩdɑ rẽndɑ Wẽnde.
A yeelame, A Naam zẽkame: ﴾Bɩ f bãng tɩ sẽn yɑlẽ yɑɑ tɩ soɑb sẽn tũud n tɩlg kɑ be rẽndɑ Wẽnde﴿ [Sʋʋrɑtʋ Mʋhɑmmɑdʋ: 19].

L- Wẽnd bee sɑɑgẽ wã Al-Aršã yĩngri, bõn-nɑɑndsã fãɑ yĩngri, A yeelɑme, A Nɑɑm zẽkame: ﴾ Arrɑhmɑɑn nɑɑbã, A zẽkɑ Al-Aršã yĩngri ﴿ [Sʋʋrɑtʋ Ṭɑhɑɑ: 5]. la A yeele: {La Yẽnd la windã, A bee A yembsã yĩngri, la Yẽ la bʋʋd Mita n yɑa minim Tẽng-n-biigɑ.18} [Sʋʋratʋ Al-an'aamʋ: 18]

L- A mɑɑnã wã: yɑɑ tɩ Wẽnd tʋm-ɑ lɑme bõn-nɑɑndsã fãɑ nengẽ t'ɑ yɑɑ sũ-noogdɑ n yɑɑ bugsdɑ
Lɑ yɑɑ tɩlɑe:

1- tɩ b tũ-ɑ ɑ sẽn sɑgl bũmb ningã pʋgẽ.
2- yɑɑ b sɩdg-ɑ ɑ sẽn togs bũmb ningã
3- yɑɑ b rɑ kɩɩs-ɑ ye
4- ɑ rɑ tũ Wẽnde rẽndɑ ne sor ning a sẽn tukã, yẽ me lɑ Sunnɑh tikri lɑ bidɑ-rãmbɑ bɑsbo.
A yeelɑme, A Nɑam zẽkame: {Sẽn tũ a Tẽn-tʋʋmã, sɩdɑ ɑ tũ Wẽnde} [Sʋʋrɑtʋ Annisɑɑ:80].A leb n yeelame, A Naam yɩlgame: (A pa gomd a yõor yamleoog me ye.3 Rẽndame tɩ yaa wahɩ sẽn tʋmse 4) [Sʋʋratʋ Annaǧmʋ: 3، 4] Lɑ A yeele, A Nɑɑm yi wɑgell n zẽke: (Sɩd la hakɩɩka togs-n-taag sẽn be neere bee ne yãmba, Wẽnd Tẽn-tʋʋmã pʋgẽ, ne ned ning sẽn tẽeda Wẽnde la laahr raarã, la a tẽeg Wẽnd yell wʋsgo 21) [Sʋʋratʋ Al-Ahzaabʋ: 21]

L- Wẽnd naana tõndo, tɩ d tũ-A, A Yembre, lagem-n-taag ka be ne-A Ye,
Ka wɩsg yĩnga, ka reem yĩng me.
A yeelame, A Naam zẽkame: {Mam ka naan zĩn-dãmbã la ninsaalbã rẽnda Mam tũudum yĩnga 56} [Sʋʋrɑtʋ Azzɑɑrɩyɑɑtu: 56].

L- Ad yẽ yaa yʋʋr sẽn tigim bũmb fãa Wẽnd sẽn nonge la A yardẽ, zem tɩ yaa goama, maa yaa tʋʋma sẽn solge maa sẽn vẽnege.
·Sẽn vẽnegã:
ɑ bilgr yɑɑ wɑlɑ Wẽnd yʋʋrã tẽegr ne zelemdã sẽn yi Sʋbhɑɑnɑllɑah lɑ Alhɑmdʋlɩllɑah lɑ Allɑahu akbɑr, lɑ Pʋʋsgã lɑ Hɑgiimdã.
·Sẽn solgã:
yɑɑ wɑlɑ Bobl-m-mengã lɑ Yεεsã lɑ Tẽebã.

L-Waagib sẽn yɩɩd zɩsgo sẽn zao tõnd zugu, yaa Wẽnd tawhɩɩdã (yeembgã), A Naam zẽkame.

L-1- Yaa tawhɩɩd Arrʋbʋʋbɩya (Wẽndlemã yeembgo) yẽ me yaa f kõ sɩd ne Wẽnde, tɩ Yẽ la Naanda, n yaa Rɩlgda, n yaa soaala, n yaa yεlã Kẽnesda, A yembre, lagem-n-taag ka be ne-A ye.
2- Yaa Tawhɩɩd Al-ʋlʋʋhɩya (tũudmã yeembgo) yẽ me yaa f yeemb Wẽnde, ne tũudmã, rẽnd b ka tũud neda, rẽnda Wẽnde, A naam zẽkame.
3- yaa Tawhɩɩd al-asmaa'ɩ wa aṣṣɩfaat ( Yʋyã la sɩf-rãmbã yeembgo), yẽ me, yaa kõ sɩda ne Wẽnd yʋyã la A sɩf-rãmbã, A Naam zẽkame, sẽn wa, A gafã (Alkʋrãanã) la Sunnah pʋgẽ wã, tɩ ka tũ ne bilsgu, ka tũ ne wõnesgo, leb n ka tũ ne basbo.
La tawhɩɩdã (Wẽnd yeembgã) kõbg a tãabã daaliili, yaa A koεεg sẽn yeele, A Naam zẽkame: {Saasã la tẽngã la bũmb nins sẽn be b yiibã sʋk Soaala, tũ-A la f maan sugr ne A tũubã, rẽ yĩnga fo mii zẽng sẽn pa Yẽ n tar yʋ-kãngã bɩɩ? 65}, [Sʋʋrɑtʋ Mɑryɑmʋ: 65].

L- Yaa maan Lagem-n-taar ne Wẽnde, A Naam zẽkyã:
A yeelame, A Naam Zẽkyã: (Ad Wẽnd pɑ bɑsd tɩ loog tɩ b sã n mɑɑn lɑgm-n-tɑɑr ne-A ye, lɑ A yɑɑfdɑ sẽn pɑ tɑ rẽ, ne A sẽn tʋll ɑ soɑbɑ, lɑ sẽn mɑɑndɑ lɑgm-n-tɑɑr ne Wẽnde sɩd lɑ hɑkɩɩkɑ ɑ pɑsgɑ zunuub sẽn zɩse n doglge 48) [Sʋʋrɑtʋ Annisɑɑ'ʋ :48]

L- Šɩrk (Lagem-n-taare) yaa f sẽn na n wẽnems kõbg sẽn yi tũudumã kõbgẽ n kõ zẽng sẽn ka Wẽnde, A Naam zẽkame.
A kõbsã:

Lagem-n-ta-bedre; wala: bool zẽng sẽn ka Wẽnde- A Naam zẽkyã- la suguud maanego ne zẽng sẽn ka Wẽnde, A Naam yɩlgyã, maa kʋ zẽng sẽn ka Wẽnd yĩnga, A Naam yɩ wagell n zẽke.
Lagem-n-ta-bilɑ; wala: wẽeneg ne zẽng sẽn ka Wẽnde, la maɑbɑ bobre, la b sẽn bobd yεla, tɩ yaa sẽn na n tak nafã maa rig wẽnga, lɑ Maan-tɩ-b-yã sẽn yaa bilfu, wala a sẽn na n maneg n pʋʋsgã sɑ sẽn ne nebã sẽn get-a wã yĩnga.

L- Ad ka mi sẽn solge, rẽnda Wẽnd A Yembre.
A yeelame, A Naam Zẽkame: {yeele: " bõn-naands nins sẽn be saasẽ wã la tẽngẽ pa mi sẽn lill ye, rẽnda Wẽnd bala, la ad b ka mi wakat ning b sẽn na n wa yik-b ye.65} [Sʋrɑtʋ Annɑmlʋ: 65].

L-1- Yaa kõ sɩd ne Wẽnde, A Naam zẽkame.
2-La A Malεgsã.
3-La A Gaf-rãmbã.
4-La A Tẽn-tʋʋmbã.
5-La Yaoolem raarã.
6- La Alƙadrã (Pʋlʋngã) a noogo la a toogo.
La daliil yaa a Malεk a Gibriil hadiisã yʋʋr sẽn yi wã, tɩ be lɩmaam Muslim gafã pʋgẽ, a Gibriil yeeela Nabiyaama, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: "Bɩ f togs maam sɩd-kũun sẽn yaa a soaba, t'a yeele: yaa f kõ sɩd ne Wẽnde; la A malεgsã la A Gaf-rãmbã la A tẽn-tʋʋmbã la laahr (yaoolem) daarã, la f kõ sɩd ne A Pʋlʋngã, a noogo la a toogo".

L-Yaa kõ sɩd ne Wẽnde, A Naam zẽkame.
§ Yaa fo kõ sɩd tɩ Wẽnde, Yẽ n naan foom la A rɩlgd foom, Yẽ me la Soaada la yεlɑ Kẽnesda, Yẽ A Ye tãa n kẽnesd bon-naandsã yεlã.
§ Yẽ me la b sẽn tũud a soabã, rẽnd b sẽn tũud ne sɩd ka be n zʋʋg Yẽndã ye.
§ La Yẽndã la Zɩsgo, n yaa Bedre n pidi, n tar pẽgr tiging gilli, A tara yʋɩ sẽn manege la sɩf-rãmb sẽn zẽke, ad A ka tar mak-n-taaga, bũmb ka be n wõnd-A ye, A Naam yɩlgame.
Kõ sɩd ne Malεgsã
Bãmb me yaa bũmb naandse, Wẽnd naan-b lame ne nuura, A tũudmã yĩnga la sak-n-tũ tεka ne A saglsã.
-La bee b pʋgẽ, a Gibriila, tɩlgr be a yĩnga, sẽn sigda ne Wahɩ wã, nabiyaam-rãmbã nengẽ wã.
Kõ sɩd ne Gaf-rãmbã:
Bãmb me la Gaf-rãmb nins Wẽnd sẽn siki, A tẽn-tʋʋmbã zugu.
-Wala Alkʋrãanã- sẽn sig a Mohammad zugã. Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga.
-Lingiilã sẽn sig a Isa zugã -tɩlgr be a yĩnga:
-Tawraatã, b sẽn sik n kõ a Muusa tɩlgr be a yĩnga:
-Zabʋʋrã b sẽn sik n kõ a Daawʋʋdã -tɩlgr be a yĩnga-
-A ɭbraahɩɩm la a Muusã gaf-rãmbã sẽn sik n kõ a ɭbraahɩɩm la a Muusã wã.
Kõ sɩd ne tẽn-tʋʋmbã:
La bãmb me la Wẽnd sẽn tʋmsã, A yembsã nengẽ, tɩ b wilig-ba la b noog b sũuri ne sẽn yaa sõma la arzãna, la b bugs-ba n yi wẽnga la Bugmã.
-La b sẽn tʋg n yɩɩd fãa yaa Ʋlʋʋ Al-ʿazmi (Loe-n-wãak-rãmbã), bãmb me la a:
Nuuhu, tɩlgr be a yĩnga.
ɭbraahɩɩma, tɩlgr be a yĩnga.
Muusa, tɩlgr be a yĩnga.
Isa, tɩlgr be a yĩnga.
Mohammade, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga.
Kõ-sɩd ne laahr raarã (yaoolem raare):
La yẽ me la bũmb ning sẽn be kũumã poorẽ, yaoogã pʋgẽ la dũni yikr raarã, la b sẽn na n yik nebã b yãadẽ wã n geel-ba, wala zĩig ningã arzãn rãmb sẽn na n tabl b zagsẽ wã tɩ Bugum koambã, bãmb me tabl b zagsẽ wã.
Kõ sɩd ne Alƙadrã (Pʋlʋngã) a noogo la a toogo:
Alƙadrʋ (Pʋlʋngã) yaa fo loe n wãage tɩ ad Wẽnde, A mii bũmbã fãa gilli sẽn yɩt bõn-naandsã pʋgẽ, la ad A gʋlsa rẽnda Al-lawhʋ Almahfʋʋzã (walag sẽn gʋls bũmbã fãa gilli) pʋgẽ, A leb n tʋlla A belemã, la a naanegã.
A yeelame, A Naam zẽkame: {ad Tõndo, bũmbã, fãa D naan-a lame ne geelgo. 49} [Sʋʋratʋ Al-ƙamarʋ: 49]
La a yaa dargε a naase:
Rẽenemã: yaa Wẽnd minimã, A Naam zẽkame, sẽn be rẽnda pʋgẽ, yaa A minimã sẽn reng taoore, ne bũmb fãa gilli, taoor t'a na n ka yɩ, la a yɩɩbã poorẽ.
Lɑ dɑliilã yɑ A Koεεgã sẽn yeelã; A Naam zẽkame:
{Ad yaa Wẽnd n tɑrɑ dũni wã yikr bãngre lɑ A sikd sɑ-koom, lɑ A mi sẽn be rogsẽ, lɑ yõor kɑ mi ɑ sẽn nɑ n pɑɑm beoog ye, lɑ yõor kɑ mi ɑ sẽn nɑ n ki tẽng ning ye, ad Wẽnd yɑɑ Bãngdã n yɑɑ minim tẽng-n-biigɑ.34}. [Sʋʋratʋ Lʋƙmaanʋ: 34].
Yiib soaba:
yaa tɩ Wẽnd gʋlsa rẽnda Al-lawhʋ Almahfʋʋzã (walag sẽn gʋls bũmbã fãa gilli) pʋgẽ, rẽnd bũmb fãa sẽn yɩ la sẽn na n yɩ, gʋlsame, tɩ be A nengẽ Gafã pʋga.
Lɑ dɑliilã yɑ A Koεεgã sẽn yeelã; A Naam zẽkame:
(La yel-soaandɩ kʋɩlem-biis bee A nengẽ, ned ka me-a tɩ sã n pa Yẽ ye, la A mii sẽn be ween-n-vɩɩsẽ la mogrẽ, la vãoog buud pa lɩʋte, rẽndame t'A mi a tĩiri, pa bõn-beell sẽn be tẽngã ligs pʋgẽ, pa bõn-maasre pa koεεnga, rẽndame t'a be gaf sẽn vẽnegd pʋgẽ 59). [Sʋrɑtʋ Al-An-ɑɑmʋ: 59].
Tãab soaba:
yẽnda yaa tɩ bũmbã fãa yɩta ne Wẽnd tʋlsem, la bũmb ka yɩte, sẽn yi A nengẽ, maa sẽn yi A bõn-naandsã nengẽ, rẽndame tɩ tũ ne A raabo, A Naam zẽkame:
Lɑ dɑliilã: yɑ A Koεεgã sẽn yeelã, A Naam zẽkame: {Ned ning sẽn wa n tʋlla yãmb pʋgẽ bɩ a tẽeg tɩrga.28 La yãmb pa tõe n tʋlla, rẽnda Wẽnd sã n tʋlla, sẽn yaa bõn-naandsã Gʋʋldã.29} [Sʋʋratʋ Attakwɩɩrʋ: 28, 29].
Naas soaba:
yaa kõ sɩda tɩ bõn-yɩtɩ wã gilli yaa bõn-naandse, Wẽnd n naan-ba, n naan b mensã la b sɩf-rãmbã la b rãmbgã la bũmb fãa sẽn be b pʋgẽ.
Lɑ dɑliilã yɑ A Koεεgã sẽn yeelã; A Naam zẽkame:
{tɩ Wẽnd n yaool n naan yãmbã ne bũmb ning yãmb sẽn tʋmdã 96} [Sʋʋratʋ Aṣṣaafaatʋ: 96].

L-Ad yẽ yaa Wẽnd goam, A Naam zẽkame, a ka yɩ n yaa bon-naandg ye.
A yeelame, A Naam Zẽkame: (Lɑ ned sẽn yi lɑgm-n-tɑɑrã-rãmbẽ sã n bɑo n nɑ n yõk foo sεεgɑ bɩ f reeg-ɑ, hɑl t'ɑ wɑ wʋm Wẽnd goɑmã, rẽ poorẽ bɩ f tɑɑs-ɑ ɑ bɑsm-yɑm-zĩigẽ.) [Sʋʋratʋ Attawba: 6]

L- Sunnã, yẽ yaa Nabiyaamã koεεg buudu, maa a tʋʋmde, maa a sẽn yã n sĩndi, maa a sɩfa yagdã wεεngẽ maa zʋgdã wεεngẽ, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga.

L-Yẽ yaa nebã sẽn sɩng yεl ninsã fãa dĩinã pʋgẽ, tɩ b rag n ka yɩ n be Nabiyaamã wakatẽ ye la a Ṣahaabsã.
* D ka sakd-a ye, d lebsd-a lame.
Ne Nabiyaamã sẽn yeele, -Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga-: «Bid- ʿah (yel-sɩngdg) fãa yaa menego» A Abʋʋ Dawʋʋd n togs-a.
A bilgri yaa b sẽn na n paas bũmb tũudmã pʋgẽ, wala ned sẽn na n paas koomã yõgbẽ pekr a naase, la wala maan tigri ne Nabiyaamã rogmã, bala yell-kãng ka wa, sẽn yi Nabiyaamã, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, nengẽ la a Ṣahaabsẽ wã ye.

Walaa'ʋ (lallgã) yẽ yaa sɩd-kõtbã nonglem la b sõngre.
A yeelame, A Naam zẽkame: {Lɑ sɩd-kõɑtbã b rɑop ne b pɑgbɑ bãmb lɑ lɑll-n-tɑɑs ne tɑɑbɑ...} [Sʋʋratʋ Attawba: 71]
La baraa'ʋ (zãagrã), yẽnda yaa kɩfr-rãmbã kisgri la b beem maanego.
A yeelame, A Naam zẽkame: {Sɩd la hakɩɩka togs-n-ta song zĩnda ne yãmba a ɭbraahɩɩm yellã pʋgẽ la neb nins sẽn lagm-a wã, b sẽn wa n yeel b nebã: "tõnd yaa zãagdb ne yãmba la bũmb ning yãmb sẽn tũud tɩ pa yɩ ne Wẽndã, tõnd kɩɩsa yãmba, la beem la gẽeg vẽnega tõnd ne yãmb sʋka, lae-lae, halɩ tɩ y wa kõ sɩd ne Wẽnd A Yembre"} [Sʋʋratʋ Al-mumtahina: 4]

L-Wẽnd ka reegd sã n ka lɩslaoongã ye.
A yeelame, A Naam zẽkame: {La sẽn baooda dĩin zẽng sẽn pa yɩ ne Lɩslaoongã, b pa na n tol n reeg a yĩng ye, la yẽnd Yaoolem raarã a yaa bõn-soaba; 85} [Sʋʋratʋ Aalʋ ɭmraan: 85].

L-Gomdã biligri, yaa Wẽnd tʋʋsgo, maa A Tẽn-tʋʋmã, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga,
Tʋʋmdã biligri:
wala Alkʋrãanã yaalgo, maa maan suguud n kõ zẽng sẽn ka Wẽnde, A Naam zẽkame.
Aƙɩɩdã wã (loεεgã) biligri: yaa sẽn na n loe n tẽed tɩ bũmb n be, n sõmb ne tũudum, zẽng sẽn ka Wẽnde, A Naam zẽkame, maa naanda n be, n lagem Wẽnde, A Naam zẽkame.

L-
1-Munaafɩgl bedrã, yẽnda yaa kɩfẽnd solgre, n yaool n vẽneg lɩɩmaoongo (sɩd-kũuni).
La a yiisda ned lɩslaoongã pʋga, yẽnda a bee kɩfẽnd bedrã pʋgẽ.
A yeelame, A Naam zẽkame: {Ad munɑɑfɩgsã bee tẽngr-tẽngr Bugmã pʋgẽ lɑ fo kõn n tol n pɑɑm sõngdɑ b yĩng ye. 145} [Sʋʋrɑtʋ Annisɑɑ:145].
2-Munaafɩglem bila:
Yaa wala zĩri-beedo la alkaool viigri, la amaana (bobell) zãmbgo.
La ka yiisd ned lɩslaoongã pʋgẽ ye, la ad a bee zunuub-rãmbã pʋga, a soabã me tõe n paama sɩbgre.
Wẽnd Tẽn-tʋʋm yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: "Munaafɩk tagmas yaa a tãabo: ɑ sã n yẽs la ɑ sẽn yagde, a sã n pʋlme lɑ a sẽn viigdi, la b sã n maan-a bas-m-yam, lɑ a sẽn zãmde" A Al-bʋhaarɩ la a Muslim n reeg-a.

L- yɑ ɑ Mʋhɑmmɑd, Wẽnd pʋʋsg lɑ A tɩlgr be a yĩnga.
A yeelame A Naam zẽkame:
(A Mʋhɑmmɑd kɑ yɩ yãmb raopã bɑɑ a yembr bɑɑbɑ ye, lɑ sẽn be bɑlɑ, a yɑɑ Wẽnd Tẽn-tʋʋma n yɑɑ Nabiyaam-rãmbã Pidsdɑ,.) [Sʋʋratʋ Al-Ahzaab: 40] Wẽnd Tẽn-tʋʋm yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: «Yaa maam la nabiyaam-rãmbã Pidsda, nabiyaam ka wat mam poorẽ ye» A Abʋʋ Dawʋʋd la a Attirmiizi, la zẽng sẽn ka bãmb n deeg-ɑ.

L-Mʋʿǧɩza (yel-solem komsdga): ad yẽ yaa bũmb fãa Wẽnd sẽn kõ A nabiyaam-rãmba, n yaa yεl sẽn ka wõnd sẽn minim n yɩtẽ ye, tɩ yaa sẽn na wilig-b sɩda, wala:
Kiuugã sẽn pãrg a yiibu, Nabiyaamã yĩngã, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga.
-La mogra sẽn pãrg yiibu, a Mussã yĩngã, n bõr a Fɩr-ʿawn ne a tã-biisã.

L- Ṣahaabga: yẽ yaa ned ning sẽn sega Nabiyaamã, n kõ sɩd ne-a, n kell n maan kaalem lɩslaoongã zugu.
-D nong-b lame la d tikd-ba, bãmb me sõmblem n yɩɩd nebã fãa, nabiyaam-rãmbã poorẽ.
La sẽn tʋg n tɩ yɩɩda, yaa ẖʋlafaa'a (Nabiyaamã lεdsdb) a naasã:
A Abʋʋbakar, Wẽnd yard be a yinga.
A ʿƲmar -Wẽnd yard be a yinga.
A ʿƲṯmaan, Wẽnd yard be a yĩnga:
A ʿAlɩ, Wẽnd yard be a yinga.

L- Bãmba, yaa Nabiyaamã pagba, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, yĩnga.
A yeelame, A Naam Zẽkame: Nabiyaam n sõmb ne sɩd kõɑtbã n yɩɩd b mensã, lɑ ɑ pɑgbã yɑɑ b mɑ-rãmbɑ [Sʋʋratʋ Al-Ahzaab: 6]

L- D yɩta b nonglem, la d lall-ba la d kisg ned ning sẽn kisg-ba, la ad d ka maand n zʋʋg b pʋgẽ ye, la bãmb me la a pagbã la a koambã la a Hašim koamba, la Abd Al-muṭṭalib koamb nins sẽn yaa sɩd-kõtbã.

L-Sẽn yaa tɩlae n zao tõndo, yaa d waoog-ba, la d wʋme la d tũ-ba, sã n ka Wẽnd kɩɩsgo, la d ra kɩɩs-ba, la d kos Wẽnd b yĩnga, la d sagl-ba ne solgre.

L- Yaa arzãna, A yeelame, A Naam zẽkame: {Wẽnd kẽesda neb nins sẽn kõ sɩdã la b tʋm sõmã wã Arzãn-rãmbẽ, ko-sood sẽn zoet b tẽngre...} [Sʋʋrɑtʋ Mʋhɑmmɑd: 12].

L- Yaa Bugum, A yeelame, A Naam zẽkame: {Bɩ y zoe Bugum ningɑ ɑ bõn-yõgende wã sẽn yɑɑ nebã lɑ kugã, tɩ b sεglg-a la Kɩfr-rãmbã yĩngɑ 24} [Sʋʋratʋ Al-Baƙara: 24]

L-Yεεsgã yaa fo sẽn na n yεεs Wẽnde la A sɩbgrã.
La tẽebã yaa fo sẽn na n tẽed Wẽnd yel-sõmbdã la A yaafgã la A yolsgã.
Lɑ dɑliilã yɑ A Koεεgã sẽn yeelã; A Naam zẽkame:
{Ad bãmb me baooda radgo n rat n pẽneg b Soabã ne põs-tɑɑbɑ, la b tʋll A yolsgã la b yεεsd A namsgã, ad fo Soabã sɩbgrã sõmbɑ ne gũusgu.57} [Sʋʋratʋ Al-ɩsraa'ʋ: 57] A leb n yeelame, A Naam Zẽkame: {Kõ M yembsã kibare, tɩ yaa Maam la yaafg Naaba n yaa yolsg Naaba. 49 La Mam sɩbgrã me n yaa sɩbg toaaga. 50} [Sʋʋratʋ Al-hiǧrʋ: 49, 50]

L- Allaah (Wẽnde), Arrabʋ (Soaba), Arrahmaan (Gũbg-n-yols Naaba),Wʋmdã, Netã, Mitã, Rɩlgdã,Vɩtã, Zɩsgã, n tʋg zẽng sẽn ka yɩ ne rẽnda, sẽn yaa Wẽnd yʋɩyã, sẽn manegã, la A sɩf-rãmbã sẽn zẽkã.

L-Allah, (Wẽnde): a maanã wã yaa Soab ning b sẽn tũud sɩd-sɩda, A yaa A Yembre, lagem-n-taag ka be ne-A ye
Arrabʋ:
rat n yeel tɩ Naandã, sẽn yaa Soaalã, sẽn yaa rɩlgdã, sẽn yaa rabsdã ne yεlã fãa, A yaa Yembre, A Naam yɩlgame.
Wʋmdã:
Soab ning wʋmb sẽn gũbg bũmbã fãa, la A wʋmd koeesã fãa, ne b sẽn yõs taabã fãa, la b sẽn yaa kõbg toay-toaya.
Netã:
Sẽn ne bũmbã fãa gilli, la A yãta bũmbã fãa gilli, a paoodame maa a bedmame.
Mitã:
yaa Yẽnda la Soab ning minim sẽn gũbg bũmbã fãa gillã, sẽn looge, la sẽn na n be, la sẽn wate.
Arrahmaan (Gũbg-n-yols Naabã): Soab ning Yolsg sẽn gũbg bõn-naand fãa, la vɩt fãa, rẽnd yembsã fãa, la bon-naandsã fãa bee A Yolsgã tẽngre.
Rɩlgdã:
yaa Soab ninga, bõn-naandsã fãa gill rɩtl zao-A lame, sẽn yaa ninsaalb la zĩn-rãmba la bõn-vũnumsã gilli.
Vɩtã:
Vɩt ning sẽn ka kiidi, la bõn-naandsã fãa gill kiidame.
Zɩsgã:
pidb sẽn pid ne a Soab zãnga la zɩslem gilli, A yʋẽ wã la A sɩf-rãmbẽ wã, la A tʋʋmẽ wã.

L-D yɩta b nonglem la d lebg n kẽng bãmb nengẽ masaal-rãmb nins la yεl nins sẽn yaa Šari wã yεlã, la d ra tʋg n gomd b yelle rẽndame tɩ yaa sẽn be neere, la ned ning sẽn wa n tẽegd b yell ne wẽnga, rẽnd yẽ soab ka be so-tɩrg zug ye.
A yeelame, A Naam zẽkame: {Wẽnd zẽkda neb nins sẽn kõ sɩdã yãmb pʋgẽ la neb nins b sẽn kõ bãngrã Dargε-rãmba, la Wẽnd yaa minim tẽng-n-biiga. 11} [Sʋʋratʋ Al-muǧaadalatʋ: 11]

L-Ad yaa bãmb la muunin-rãmbã, sẽn yaa Wẽnd zoεtbã.
A yeelame, A Naam zẽkame: {Sɩd la hakɩɩka, ad Wẽnd waliimbã, yaeesg pa ne-ba, sũ-sãang me pa be ne-ba 62 Neb nins sẽn kõt sɩdã la b zoet Wẽndã 63} [Sʋʋratʋ Yuunus: 62, 63]

L-Ad lɩɩmaoongã (sɩd-kũunã) yaa gomd la tʋʋmd la Aƙɩɩda (loεεga).

L-Ad lɩɩmaoongã (sɩd-kũunã) paasda ne tũudum la a boogd ne (Wẽnd) kɩɩsgo.
A yeelame, A Naam Zẽkame: {Neb nins tɩ b sã n tẽeg Wẽnd yell bɩ b sũyã rigdã, bãmb bɑl lɑ sɩd-kõtbɑ; lɑ b sã n kɑreme A goɑmã me tɩ b wʋme, ɑ pɑɑsd-b sɩd-kũuni, lɑ b Soɑbã me lɑ b bobẽnd b mensã 2.} {Sʋʋratʋ Al-anfaalʋ : 2}

L-Yaa f tũ Wẽnde, tɩ yaa wala fo ne-A lame, la fo sã n yɩ n ka ne-A, bɩ f bãng tɩ ad A nee foom.

L-Yaa ne sart a yiibu:
1-Yaa tʋʋmdã sẽn na n yɩ n yɩlge, tɩ yaa Wẽnd A Ye yĩnga, A Naam zẽkame.
2-La tʋʋmdã leb n yɩ n zems ne Nabiyaamã Sunnã (no-kẽndrã), Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga.

L-Yaa fo tik Wẽnde, A Naam zẽkame, nafã baoobẽ, la yel-namsdɩ tusbẽ, n lagem ne sabab-rãmbã rɩkre.
A yeelame, A Naam Zẽkame: {La ned ning sẽn boblda a meng ne Wẽnde, Yẽ sεk-a lame...} [Sʋʋratʋ Aṭṭalaaƙʋ: 3]
-(Hasbʋhʋʋ)- Rat n yeel tɩ Wẽnd na n sεk-a lame.

L- Al-Maa'ʿrouf (Manegre): yẽnda yaa fo saglg ne bũmb fãa gill sẽn yaa Wẽnd tũudum, A Naam yɩ wagell n zẽke, la Al-munkar (kisgã) yaa f gɩdg n yi Wẽnd kɩɩsg buud fãa, A Naam yɩ wagell n zẽke.
A yeelame, A Naam Zẽkame: {Yãmb yɑɑ zãmɑ sẽn yɩɩd sõmblem tɩ b yɩɩs-bɑ nebã yĩngɑ, yãmb sɑgendɑ ne mɑnegre lɑ y gɩdgd sẽn kisã lɑ y kõt sɩd ne Wẽnde...} [Sʋʋratʋ Aalʋ ɭmraan:110 ].

L-Bãmb yaa ned ning sẽn be bũmb ningã Nabiyaamã la a Ṣahaabsã sẽn da be a soab zugã, goam pʋgẽ, la tʋʋmẽ la aƙɩɩda (loεεgẽ).
La b pʋd-b lame tɩ Ahlʋ Assunnah (Sunnã rãmbã), b sẽn pʋgd Nabiyaamã Sunnã yĩnga, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, la b basd bid'ah wã (yel-sɩngdsã.
La (b pʋd-b lame tɩ)
Al-ǧamaa'a (zãmã), bala b tigma taab sɩd zugu, b ka welg taab a zug ye.