Nabiyaamã Sɩɩrã wã (Vɩɩmã togsg) buka

L-Yẽ la a Mʋhammad, sẽn yaa a Abdʋllaah biiga, sẽn yaa a Abdʋl Muṭalib biiga, sẽn yaa a Haašim biiga, a Haašim me yɩɩ Ƙorayš buudu, Ƙorayš me yaa Laarab-rãmbã buudu, Laarab-rãmbã me yɩɩ a ɭsmaa'ɩɩl yagensẽ wã, a ɭsmaa'ɩɩl me yaa a ɭbraahɩɩm biigã, tɩlgr be a yĩnga, la tõnd Nabiyaamã yĩnga; tɩlgr sẽn ka to.

L-A baabã wã maana kaalem tɩ b zãad a pʋga, n na n ka rog ye, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga.

L-Yaa Wobdã yʋʋmde, tẽne raare, Rabɩɩ' Al-awwalã kiuugã pʋgẽ.

L-Yaa a baabã wã yamba a sẽn bas burkĩndi, a Ʋmmʋ Aymane.
- A baaba-bilã Abii Lɑhɑb Neemɑ-lɑlldã (ɑ yɑmb poakɑ ɑ sẽn bɑs burkĩndã), ɑ Tʋwɑybɑ.
-Yaa Halɩɩmat Assa'ʿadɩyah.

L- A ma wã maana kaalem t'a tar yʋʋm a yoobe, t'a yaabã, a Abdul Al-muṭalib reeg-a n zã.

L- A yaaba a Abdul Al-muṭalib kaalem t'a tar yʋʋm a nii, t'a saamb-bila a Abʋʋ Ṭaalib zã-a

L-A yii sor ne a saamb bilã, t'a yaa yʋʋm piig la a yiibu.

L-A sor a yiib soaba yɩɩ a sẽn na n tog tolbo ne a ẖadiiǧah laogã, Wẽnd yard be a yĩnga, la a sẽn wa n lebg n wa wã, a fur-a lame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga. N mik t'a yʋʋmã yaa pisi la a nu.

L-Ƙorayš-rãmb lebg n yẽbg Al-kaabã meebo n mik t'a tara yʋʋm pis-tã la a nu.
La b kẽes-a la sʋka t'a na n bʋ ne b taabã, b sẽn wa n yõs taaba ne ned ning sẽn na rɩk kug sabellã n ning a zĩigẽ wã, tɩ Nabiyaamã rɩk kugrã n ning fuug pʋga, n yaool n kɩt tɩ buud fãa gilli gãd fuugã kɩrenga, b rag n yaa pend a naas koamba (buudu), rẽnd b sẽn wa n zẽk-a n ning a zĩigẽ wã, Nabiyaamã rɩk-a lame ne a nugã n ningi, pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga.

L-A yʋʋmã yɩɩme n yaa pis-naase, b tʋms-a la nebã fãa gill nengẽ, t'a yaa sũ-noogda, n yaa bugsda.

L-Yɩɩ zams-rãmb sẽn yaa sɩda, a rag yɩɩme, n ka yãt zamsdo, rẽndame t'a wa, n yaa vẽenega, wala beoog vẽegre.

L-A rag n yɩɩme n tũud Wẽnde Gaar Hɩraa'a longẽ wã, la a baood sɩrfãnta n kẽngd n tʋgd n maand rẽnda.
La Wahɩ wã siga a zugu, tɩ yẽ be bokẽ wã, n tũud Wẽnde.

L- Yaa A Koεεg sẽn yeele, A Naam zẽkame: {Karem ne f Soab ning sẽn naana wã yʋʋre1 {A naana ninsaal n yi zɩ-pelle 2 {Karem, tɩ fo Soabã n yɩɩd ne kũuni.3 {Sẽn wilga ne kaal-moogã gʋlsgo 4 {A wilga ninsaala bũmb ninga a sẽn pa mi.5} [Sʋʋratʋ: Al-ʿAlaƙ 1-5],

L-Raopẽ wã yaa a Abuubakar Aṣṣidiiƙi la pagbẽ wã yaa a ẖadiiǧa, sẽn yaa a ẖʋwaylɩd bi-puglã, la sã n yaa koambẽ, yaa a Ali ɭbn Abɩɩ Ṭaalibe, la sã n yaa lalldsẽ wã yaa a Zayd ɭbn Haarɩṯah, la sã n yaa yembsẽ wã yaa a Bilaal Al-habšy, Wẽnd yard be b yĩnga, la zẽng sẽn ka bãmba.

L-Da'awa wã (Bool-n-tog lɩslaoongã) rag n yɩɩme n yaa ne solgre, n ta yʋʋm a tãabo, rẽ poorẽ, tɩ Nabiyaamã, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, kɩt tɩ b vẽneg Boollã.

L-Kɩfr-rãmbã maaname tɩ loog nugu, lɩslaambã namsgẽ, halɩ tɩ b wa kõ sɩd-kõtbã sore, tɩ b yik n na n kẽng Annaǧaašy naabã nengẽ, Habaša tẽngẽ wã.
La kɩfr-rãmbã fãa tigma taaba, n na n nams Nabiyaamã, la b kʋ-a, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, tɩ Wẽnd gũ-a la A maan t'a baaba-bilã a Abʋʋ Ṭaalib na n gũ-a n yi-ba.

L-A baaba-bilã a Abʋʋ Ṭaalib maana kaalem, la a pagã, a ẖadiiǧa, sẽn yaa a ẖʋwaylɩd bi-puglã, Wẽnd yard be a yĩnga.

L-A yɩɩ a sẽn wa n ta yʋʋm pis-nu, tɩ b maan Pʋʋsgã Farila n rogl a zugu.
ɭsraa'ʋ (Yʋn-kẽndã), yẽ yaa sẽn sɩng Lohorom Roogẽ wã Maka, n kẽng Aƙṣaa Miisrẽ wã.
La Mɩ'ʿraaǧ (Yʋn-dʋʋrã), yẽ sɩnga Aƙṣaa Miisrẽ wã, n kẽng saasẽ wã, n kẽng hal Sɩdratɩ Al-muntahaa, (Taab Tεk Mugnug Tɩɩgẽ)

L-A rag n yɩɩme n boond Ṭaa'ɩf rãmba, la a wiligd a menga tig-raasẽ wã la nebã tigsgẽ wã, halɩ tɩ Madiin rãmbã wa, sẽn yaa Anṣaare (Sõngdba), n kõ sɩd ne Nabiyaamã, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, la b balm-a tɩ b na n sõng-a lame.

L-A maan n rogl a zugu, Zaka, la no-loeere, la Hagiimdu, la Gɩhaade la laandaan boolgo la zẽng sẽn ka yɩ ne rẽnda, sẽn yaa lɩslaoongã Šari wã.

L-Yaa Badr zab-kãsenga.
Ʋhd zabrã.
Ahzaab (sulã) zabrã.
Mak pakr zabrã.

L- Yaa A Koεεg sẽn yeele, A Naam zẽkame: {Lɑ y yεεs rɑɑr ning b sẽn nɑ n lebs yãmb Wẽnd nengẽ, tɩ b pids n yɑo yõor fãɑ ɑ sẽn tʋme, la b pa na n wẽg-b ye 281} [Sʋʋratʋ Al-Baƙara: 281]

L-A maana kaalem Rabɩɩ' Al-awwalã kiuugã pʋgẽ, Higrã wã yʋʋm piig la a yembre, a yʋʋma rag n yaa pis-yoob la a tãabo.

L-1-A ẖadiiǧa, sẽn yaa a ẖʋwaylɩd bi-puglã, Wẽnd yard be a yĩnga.
2-Sawdah Bintu Zam'ah, Wẽnd yard be a yĩnga.
3-Aaɩšah Bintu Abii Bakr Aṣṣidiiƙ, Wẽnd yard be a yĩnga.
4-Hafṣah Bintu Ʋmar, Wẽnd yard be a yĩnga.
5-Zaynab Bintu ẖʋzaymah, Wẽnd yard be a yĩnga.
6-Ʋmmu Salamah, Hind Bintu Abɩɩ Ʋmmayah, Wẽnd yard be a yĩnga.
7-Ʋmmu Habiiba Ramla, Bintu Abɩɩ Sʋfyaan, Wẽnd yard be a yĩnga.
8-Ǧʋwayrɩya Bintu alhaarɩṯ, Wẽnd yard be a yĩnga.
9- Maymuunah Bintu alhaarɩṯ, Wẽnd yard be a yĩnga.
10- Ṣafayyah Bintu Hʋyyay, Wẽnd yard be a yĩnga.
11-Zaynab Bintu Ǧahš, Wẽnd yard be a yĩnga.

L-Raopẽ wã yaa tãabo:
Alƙaasim, yẽnda me la b rag n boond ne-a t'a Alƙaasim baaba.
La a Abdullaah.
La a ɭbraahɩɩm.
La sẽn yi pagbẽ wã.
Faatɩma
Rʋƙiyya.
Ʋmmu Kulsuum
Zaynab
La koambã fãa gilli, yaa ne a ẖadiiǧa la a paam-ba, sã n ka a ɭbraahɩɩm bala, b fãa gill me reng-a lame n maan kaalem, sã n ka a Faatɩma, sẽn maan kaalem a loogr poorẽ kiuug a yoobe.

L-A rag n yɩɩme, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, n yaa tẽng-n-sʋgre, raopẽ wã, a ka koεεg zãnga, la ka wok songlem, a bee rẽnda sʋka, a rag n yɩɩme n yaa pεεlgã, n gẽdg ne zẽenem, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, a toεεngã rag n yaa taoko t'a nin a yiibã yaa yalemse, t'a noorã yaa taoko, a zoobdã sablem rag n yaa wʋsgo, a bãgd a yiibã yaa bεda, a yũug nooma, la zẽng sẽn ka yɩ rẽnda, sẽn yaa yaokã sẽn be neerã, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga.

L-A basa a Ʋmmã wã (zãmã wã), Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, tɩ b be Sor sẽn yaa pεεlg faddd zugu, a wĩndg ne a yʋng yaa yembre, ned ka kɩlld n bas-a rẽnda halkda, a ka bas neere rẽndame t'a wilg-a a zãmã wã, ka wẽng me rẽndame t'a bugs-ba tɩ b gũus-ɑ.