TARANJA FANGATAHAM-BAVAKA SY TONIM-BAVAKA

Miteny i Mpaminany (S.AW) manao hoe : "Ny olona mahatsiaro ny tompony sy ny olona tsy mahatsiaro azy dia toy ny velona sy ny maty". [Notaterin'i Al-boukhari].
- Satria voninahitry ny olona iray dia arakaraky ny fetram-pahatsiarovany an'i Allah.

V2 : 1- Mahafaly an'ilay be indrafo.
2-Mandroaka ireo devoly.
3- Arymiaro ny mpino amin'ireo zava-doza.
4-Ary ahazoany fahasoana sy valisoa lehibe.

V: "LAILAHA ILLALLAHOU" izay midika hoe : "Tsy misy tompo afa-tsy i Allah". Voarakitra amin'ny Bokin'i Tirmizi sy ibn Madja.

V4: "Alhamdoulillahi Allazi Ah'yana Baada ma amaatana Wa-ilaihi Noushouri". Notaterin'i Boukhari sy Mouslim.

V5 : "Alhamdoulillahi Allazi Kassani haza thawbi Warazakanihi min-ghairi hawlin minni wala kouwwa". [Notaterin'i Abo Daoud sy Tirmizi ary Nasay (R)].

V6 : "Bismillahi", izay midika hoe : Amin'ny anaran'i Allah. Notaterin'i Tirmizi.

V7 :"Allahoumma Lakalhamdou anta kasawtaniihi, As'alouka khairihi wakahiri ma soniaa lahou, Wa aouzou bika min charrihi wacharri ma soniaa lahou". [Notaterin'i Abo Dawod sy Tirmizi].

V8 :Raha mahitalamba vaovao ianao tafian'ny olona dia aoka hangataka Douan ho azy amin'ny fitenenanao hoe : "Toubli Wa youkhifoullahou Taala". Notaterin'i Abou Daoud.

V9 : "Allahoumma inni Aouzou bika minal-khoubthi walkhaba'ith". Notaterin'i Boukhari sy Mouslim.

V10 : "GHOUFRANAKA". [Notaterin'i Abo Dawod sy Tirmizi].

V11 : "Bismillahi". [Notaterin'i Abo Dawod sy ny hafa ihany koa].

V12 : "Ach'hadou An-Lailaha illallahou wahdahou la charika lahou, Wa ach'hadou anna Mouhammadan abdouhou warasoulouhou". [Notaterin'i Mouslim].

V13 : "Bismillahi, Tawakaltou alallahi, wala hawala wala kouwwata illa billahi". [Notaterin'i Abo Dawod sy Tirmizi].

V14 : "Bismillahi Walajna, Wabismillahi kharajna, Wa allallahi rabbouna tawakkalna". Avy eo miaraha ireo ao an-trano. Notaterin'i Abo Dauod (R).

V16 : "Allahoumma inni As'alouka min fadhlika". Notaterin'i Moslimo.

V17 : Mamerina izay voalazan'ny mpanao Azan ao, afa-tsy hoe : rehefa miteny izy : "Haya Ala-swalat" sy "Haya Ala-Falah", dia miteny aho hoe : "Lahawla Wala Kouwwata illa billahi". Notaterin'i Boukhari sy Mouslim.

V18 : Mandefa tso-drano sy vavaka ho an'ny Mpaminany (S.A.W). [Notaterin'i Moslimo]. Ary miteny aho hoe : "Allahoumma Rabba Hazihi-daawwati taammaa, Waswalatil-Qua'ima, Aati mouhammadan AlWasilata Wal-fadhila, Wab'ath'hou Maquaaman Mahmouda'nillazi Wa'ad'tahou". Al-Bouhkari.
Avy eodia manao Douan eo anelanelan'ny Azan sy Iquama, Satria ny Douan atao amin'io fotoana dia voavaly.

V19 : Vakio ny Ayatoul-Koursiou : 255- (Allahou La Ilaha illa houal hayoul quayoum. La taa'khouzouhou sinatoun wala naoum. Lahou ma''fi samawati wa ma fil ardhi. Man zal lazi yashfaa' indahou illa bi'iznihi. Yaa'lamou ma baina aidihim wa ma khalfahoum, Wala youhitouna bishay'in min ilmihi illa bima shaa'a. Wasia Kousiyouhou Samawati Wal ardhi wala yaou'douhou Hifzouhouma Wahoual Alioul azim). [Sourat Al-baqara : 255]. 2- Ary vakio hoe : Bismillahi Rahmani Rahim. 1- Qoul Houwallahou Ahad (Lazao hoe: "Izy Allah dia Tokana). 2- Allahou Swamad (i Allah dia antenain'ny rehetra). 3- Lam Yalid Walam Yulad (Tsy niteraka Izy, ary tsy nateraka). 4-Walam Yakoun Lahou Koufouwan Ahad (Ary tsy misy na iray aza mitovy Aminy). - Vakina in-telo. 1- Amin’ny anaran’i Allah, Ilay be fiantrana, Ilay be indrafo. 1-Quoul Aouzou Birabbil Falaq (Lazao hoe : “Mitady fiarovana aho any amin’ny Tompon’ny maraina vao mangiran-dratsy). 2-Min sharri Ma Khalaq (Manoloana ny haratsiana izay nohariany). 3-Wamin Sharri Ghasiquin iza waquab (sy ny haratsian'ny haizin’ny alina rehefa maizi-kitroka). 4- Wamin sharrin-naffathati fil-ouqad (ary ny haratsian’ireo mpitsoka (mpamosavy) ny vona). 5- Wamin sharri hasidin iza hassad (sy ny haratsian’ny mpialona rehefa velom-pialonana)". - Vakina in-telo. 1- Bismillahi Rahman Rahim (Amin’ny anaran’i Allah, Ilay be fiantrana, Ilay be indrafo). 1-Quoul aozou birabbin-Nasi (Lazao hoe : “Mitady fiarovana aho amin’ny Tompon’ny olombelona). 2- Malikin-Nasi (Ilay Mpanjakan'ny olombelona). 3- Ilahin-nasi (Andriamanitran'ny olombelona). 4- Min Charilwaswasil khannasi (Manoloana ny haratsian’ireo mpibitsika antsokosoko). 5- Allazi youwaswisou fisoudourin-Nasi (Izay mibitsika ao am-pon’olombelona). 6- Minal-Jinnati Wannasi (Avy amin’ny Jiny izany sy avy amin’ny olombelona). - Vakina in-telo. 3-"Allahoumma Anta Rabbi Lailaha Illa Anta; Khalaqtani Wa Ana Abdouka Wa Ana Ala Ahdouda Wa Waadouka Mastatwa'atou; Abou'ou Laka Biniimatika Alaya; Wa Abou'ou Bizanbi; Faghfirli Fa innahou La Yaghfirou Zounouba Illa Anta". [Notaterin'i Al-bokhaary].

V20 : "Bismikallahoumma Amoutou Wa'Ahyia". Notaterin'i Boukhari sy Mouslim.

V21 : "Bismillahi".
Ka raha sendra nadinonao niteny tany am-boalohany dia teneno hoe :
-"Bismillahi Fi Awwalihi Wa Akhirihi". [Notaterin'i Abo Dawod sy Tirmizi ].

V22 : "Alhamdoulillahillazi At'amani haza, Warazakanihi, Min ghairihawlin minni walakouwwa". Voarakitra amin'ny Bokin'i Abou Daoudou sy ibn Madjah ary ankoatr'izy roa.

V23 : "Allahoumma bariklahoum Fima Razaktahoum, Waghfirlahoum Warhamhoum". [Notaterin'i Mouslim].

V24 : "Alhamdoulillahi".
- Avy eo dia miteny aminy ny rahalahiny hoe : "Yarhamoukallaho".
Ka rehefa niteny ilay rahalahiny, dia aoka ilay nihevina hiteny hoe : "Yahdikoumoullahou Wa youslih balakaoum". [Notaterin'i Al-boukhari].

V25 : "Soubhanakallahoumma Wabihamdika, Ach'hadou An-Lailaha illa anta, Astaghfirouka Wa atoubou Ilaika". [Notaterin'i Abo Daoud sy Tirmizi ary ankaoatra azy roa].

V26 : Bismillahi, Walhamdoulillahi (Soubhanallazi sakharalana haza wama kounna lahou mouqrinina wa inna ila rabbina lamounqalibona", "Alhamdoulillahi, Alhamdoulillahi, Alhamdoulillahi, Allahou Akbar, Allahou Akbar, Allahou Akbar, Soubhanakallahoumma Inni zwalamtou nafsi faghfirli, Fa innahou la yaghfirouzounouba illa anta". [Notaterin'i Abo Dawod sy Tirmizi].

V27 : "Allahou Akbar, Allahou Akbar, Allahou Akbar,"Soubhanallazi sakharalana haza wama kounna lahou mouqrinina wa inna ila rabbina lamounqalibona", "Allahoumma Inna Nas'aalouka fi safarina haza Al-birri Wattaqwa Waminal Aamali ma Tardwa, Allahoumma Hawwin Alaina safarana haza, Watwii Anna bou'dahou, Allahoumma Anta swahibou Fissafari, Walkhalifati Fil-Ahli, Allahoumma Inni aouzou bika min wi'itha'ii safari, Waka'aabatil-Manzwar, Wasou'oul-mounqalab, Fil-Mali Wal-Ahli".
Ary rehefa miverina any an-tanàna izy dia miteny ilay teo ambony fa manampy kely hoe :
"A-yibouna, Ta-yibouna, An-bidouna, Liroabina Hamidona". [Notaterin'i Moslimo].

V28 : "Astawdioukoullahou Allazi Ya toudiou wwada'iyaahou". Voarakitra ao amin'ny Bokin'i Ahmad sy ibn Majah.

V29 : Astawdioullahou dinaka, Wa'amanataka, Wakhawatima amalouka". Notaterin'i Imam Ahamady sy Tirmiziou.

V30 : "Lailaha illallahou wahdahou la charika lahou, Lahoul-moulkou, Walahoulhamdou, Youhyii Wayoumitou, Biyadihil-khairi, Wahouwa ala koulli Chai'in Quadir". Notaterin'i Tirmizi sy ibn Madjat.

V31 : "Aouzoubillahi Minashaytwani Rajim". Notaterin'i Al-bokhaari sy Moslimo.

V32 : "Djazakallahou Khairan". Notaterin'i Tirmiziou.

V34 : "Alhamdoulillahillazi Bini'imatihi tatimmouswalihati". Notaterin'i Al-Haakimo sy hafa ihany koa.

V35 : "Alhamdoulillahi ala koullihali". Voarakitra amin'ny Boky Soahihy Al-Djami-ou.

V36 : Miteny ny mpino silamo iray hoe : "Assalamou Alaikoum Warahamatoullahi Wabarakatouhou".
Ary mamaly azy ny rahalahiny hoe :
"Waalaikoum Salamou Warahamatoullahi Wabarakatouhou". Ao amin'ny Bokin'i Tirmizy sy Abo Dawod ary ny hafa ankoatr'izy roa.

V36 : "Allahoumma Swayabn Nafian". Al-Bouhkariou.

V38 : "Moutirnah Bifadhlillahi Warahamtihi". Al-Bouhkari sy Mouslim.

V39 : "Allahoumma Inni As'aalouka khairaha Wa aouzou bika min Charriha". Notaterin'i Abo Daoud sy ibn Madjat.

V40 : "Soubhanallazi Yousabbihou Raadi Bihamdihi Wal-Mala'ikatou Min Khifatihi". Ao amin'ny Bokin'ny Mou-Oa-Toa ny Imam Maliky.

V41 : "Alhamdoulillahillazi Aafani mimmabtalaaka bihi, Wafadhalani Ala kathirin mimman khalaka tafdwila". Notaterin'i Tirmizi.

V42 : Ao amin'ny Hadith milaza hoe : "Izay mahita zava-tsoa eny aminy sy ny rahalahiny na amin'ny fanànany ka tiany, dia aoka izy hangataka fahasoavana ho azy, Satria misy marina ny maso ratsy". Voarakitra amin'ny Bokin'i Ahamad sy ibn Madjat ary ny hafa ihany koa.

V43 : "Allahoumma Swalli aa'la Mouhammadin Wa aa'la aa'li mouhammadin kama swallaita aa'la Ibrahima Wa aa'la aa'li Ibrahima Innaka hamidoun madjid. Allahoumma baarik Aa'la Mouhammadin wa aa'la aa'li Mouhammadin kama baa'rakta aa'la Ibrahima wa Aa'la Aa'li Ibrahima Innaka hamidoun Madjid". Notaterin'i Boukhari sy Mouslim.